Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Riadne vymedzenie skutku v rozhodnutí o správnom delikte

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

V správnych rozhodnutiach trestného charakteru, ktorými sú nepochybne aj rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") o správnych deliktoch, je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je subjekt sankcionovaný. Túto požiadavku je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. augusta 2019, sp. zn. 8 Aan 19/2018

 

Riadne vymedzenie skutku v rozhodnutí o správnom delikte
Mgr.
Samuel
Rybnikár
PhD.
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí ako asistent sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zaradením v správnom kolégiu. Justičnú prax začínal na oddelení dokumentácie, analytiky a komparatistiky Najvyššieho súdu SR. Absolvoval zahraničné stáže na oddelení dokumentace a analytiky judikatury a oddelení analytiky a srovnávacího práva Najvyššieho súdu ČR, ako aj na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Má bohaté skúsenosti s rešeršnými a analytickými prácami s vnútroštátnou, ako aj európskou judikatúrou. Externe posobí na Katedre správneho a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Je autorom a spoluautorom niekoľkých vedeckých a odborných publikácií nielen z oblasti správneho práva. Vo svojej justičnej praxi sa špecializuje najmä na problematiku správneho trestania, finančného práva a verejného obstarávania.
Vymezdenie veci
Krajský súd v B. rozsudkom zo 16. mája 2017, sp. zn. 5 S 232/2015, zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného, ktorý zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie orgánu verejnej správy prvého stupňa. Úrad rozhodnutím z 25. marca 2015, č. 32741/2015, uložil žalobcovi pokutu vo výške 1 276,22 eur, a to podľa § 149 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon č. 25/2006 Z.z.") za to, že sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu podľa zákona č. 25/2006 Z.z., a to spôsobom alebo postupom ustanoveným zákonom tým, že zadal objednávku na upratovacie služby vykonané v budove urgentného príjmu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v K., a to bez použitia postupov zadávania zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z.z., čím postupoval v rozpore so základnými povinnosťami verejného obstarávateľa upravenými v § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.
Proti rozsudku krajského súdu podal v zákonnej lehote žalobca kasačnú sťažnosť podľa § 440 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "SSP"), v ktorej uviedol, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a krajský súd sa odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe kasačného súdu.
V kasačnej sťažnosti sťažovateľ poukázal najmä na skutočnosť, že má dve pracoviská - na ulici R. XX, a na ulici T. SNP X. Čas spáchania skutku vo výroku úplne absentuje. Podľa sťažovateľa, v napadnutom rozhodnutí absentuje aj popis skutku, za ktorý správny orgán uložil sankciu, a táto skutočnosť spôsobuje neurčitosť a nezrozumiteľnosť výroku rozhodnutia. Poukázal pritom na rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. augusta 2010, sp. zn. 4 Sžo 4/2010. Na základe uvedeného sťažovateľ navrhol, aby kasačný súd rozsudok krajského súdu zmenil tak, že napadnuté rozhodnutie žalovaného zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie a prizná mu náhradu trov konania.
Žalovaný sa vyjadril ku kasačnej sťažnosti a uviedol, že z výroku napadnutého rozhodnutia jednoznačne vyplývajú údaje o tom, akého porušenia zákonných povinností sa žalobca dopustil, o aké služby išlo, porušenie zákona bolo jasne právne kvalifikované označením príslušného ustanovenia zákona, vo výrokovej časti bolo tiež rozhodnuté aj o sankcii za spáchanie správneho deliktu a povinnosti žalobcu zaplatiť uloženú p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.