Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Situácie objektívne vnímané ako konflikt záujmov

Dátum: Rubrika: Články

Dňa 30. apríla 2021 (s účinnosťou od 15. júna 2021) bola vydaná nová verzia Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania (ďalej len „MP CKO č. 13“). Súčasťou tohto dokumentu je aj novelizovaná príloha č. 2 „Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku.“ V prílohe č. 2, stanovujúcej splniť určité povinnosti v súvislosti s konfliktom záujmov, je na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy súčasne odkazované na definíciu konfliktu záujmov podľa čl. 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie 2018/1046“). 

Cieľom tohto príspevku je teda preskúmať niektoré aspekty problematiky konfliktu záujmov podľa daného čl. 61 nariadenia 2018/1046 z dôvodov ich relevancie v procesoch verejného obstarávania pri poskytovaní nenávratného finančného prostriedku. V príspevku sa budeme detailnejšie venovať situáciám, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako konflikt záujmov, resp. činnostiam alebo záujmom, ktoré by mohli narušiť nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančných operácií alebo inej osoby.
Neposkytneme však podrobnú interpretáciu jednotlivých ustanovení MP CKO č. 13, keďže výklad tohto metodického pokynu patrí do právomoci Centrálneho koordinačného orgánu Ministerstva investícií, regio­nálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len "MIRRI"), ale sústredíme sa na posudzovanie tých aspektov prílohy č. 2 k MP CKO č. 13, ktoré odkazujú na definíciu konfliktu záujmov a dotknutých pojmov podľa čl. 61 nariadenia 2018/1046.
Bližšie objasnenie použitých termínov poskytuje 
"Usmernenie týkajúce sa predchádzania a riešenia konfliktov záujmov v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách" 
(ďalej len "Usmernenie EK ku konfliktu záujmov"), ktoré bolo publikované v Úradnom vestníku Európskej únie 9. apríla 2021
1)
. Uvedené usmernenie bude jedným z hlavných zdrojov, z ktorého čerpáme v rámci tohto príspevku.
Podľa prílohy č. 2 k MP CKO č. 13, ktorú tvorí zmienené čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci zákazky predkladanej na kontrolu poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku, zainteresovaná osoba
2) 
má okrem iného čestne vyhlásiť, a tým sa zaručiť, že 
"nenastali skutočnosti identifikujúce možný konflikt záujmov v zmysle článku 61 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie v platnom znení." 
Na lepšie pochopenie uvádzame znenie článku 61 uvedeného nariadenia:

Článok 61

Konflikt záujmov

1. Účastníci finančných operácií v zmysle kapitoly 4 tejto hlavy a iné osoby vrátane národných orgánov na akejkoľvek úrovni, ktoré sú zapojené do plnenia rozpočtu na základe priameho, nepriameho a zdieľaného riadenia vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly, nesmú podniknúť žiadne kroky, ktoré môžu priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Prijímajú tiež vhodné opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov pri činnostiach, ktoré patria do ich zodpovednosti,   a na riešenie situácií, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako konflikt záujmov.

2. Ak existuje riziko konfliktu záujmov týkajúce sa člena personálu národného orgánu, dotknutá osoba postúpi záležitosť svojmu priamemu nadriadenému. Ak takéto riziko existuje vo vzťahu   k personálu, na ktorý sa vzťahuje služobný poriadok, dotknutá osoba postúpi záležitosť príslušnému povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním. Príslušný priamy nadriadený alebo povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním písomne potvrdí, či došlo ku konfliktu záujmov. Ak došlo ku konfliktu záujmov, menovací orgán alebo príslušný národný orgán zabezpečí, aby do

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.