Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Spätné počítanie lehôt vo verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”) určuje pre rôzne úkony, ktoré je nevyhnutné vykonať v priebehu verejného obstarávania, viac lehôt, ktoré sa počítajú rôznymi spôsobmi.

Všeobecná úprava spôsobu počítania lehôt je v zákone o verejnom obstarávaní určená v ustanovení § 21 ods. 1,, podľa ktorého cit.:
Ustanovenie § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
"Na účely tohto zákona sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň."
V praxi sa však pri počítaní lehôt vyskytujú problémy, najmä pri počítaní lehôt, ktoré nie sú počítané do budúcnosti, ale spätne. Pokiaľ ide o úkony v procese verejného obstarávania, jedná sa o lehotu na podanie vysvetlenia (§ 48, resp. § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní) a lehotu na podanie žiadosti o nápravu ([§ 164 ods. 5 písm. c) a d) a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní]. Zákon o verejnom obstarávaní tiež určuje spätné počítanie lehôt pri voľbe predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "Úrad"), či v prípade voľby členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie a napokon aj lehotu pre podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov (§ 156 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní), tieto však nie sú z hľadiska priebehu verejného obstarávania natoľko relevantné.
V súvislosti so spätným počítaním lehôt sme koncom minulého roka zaznamenali viac metodických usmernení týkajúcich sa problematiky spätného počítania lehôt, najmä metodické usmer
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.