Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky - základný determinant úspešnosti procesu verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Články

Tento príspevok poukazuje na dôležitosť správneho stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá predovšetkým determinuje možnosti voľby postupu verejného obstarávania zákazky, identifikuje priame právne aj faktické dôsledky tohto inštitútu pre verejných obstarávateľov1 a potenciálnych dodávateľov, ako aj poukazuje na základné odporúčania k správnemu stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky.2

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY - VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
Správne stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len "PHZ") podľa nášho názoru významne determinuje úspešnosť samotného postupu obstarávania konkrétnej zákazky, plnenie ktorej má zabezpečiť identifikované potreby verejného obstarávateľa v oblasti dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo stavebných prác, a teda postupu stanovenia PHZ by mali verejní obstarávatelia venovať náležitú pozornosť, keďže nesprávne určenie PHZ môže pre verejného obstarávateľa znamenať nehospodárne či neefektívne obstaranie predmetu plnenia zákazky.
Uvedené podčiarkuje aj skutočnosť, že postup stanovenia PHZ musí byť riadne zdokumentovaný v rámci dokumentácie k verejnému obstarávaniu [táto povinnosť
expressis verbis
vyplýva z § 6 ods. 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní")], pričom určenie PHZ predstavuje súťažnú podmienku, ktorej stanovenie môže byť predmetom prieskumu v rámci revíznych postupov zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, nakoľko presne tak, ako akákoľvek iná súťažná podmienka uvedená v súťažných podkladoch, aj stanovenie PHZ musí byť v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania vyjadrenými v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to predovšetkým v súlade s princípmi transparentnosti a primeranosti.
Zákon o verejnom obstarávaní vyslovene ustanovuje základné pravidlá výpočtu a postupu stanovenia PHZ (§ 6 zákona o verejnom obstarávaní), v zmysle ktorých majú verejní obstarávatelia PHZ stanoviť predovšetkým na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, prípadne, ak takéto údaje a informácie nie sú k dispozícii, verejní obstarávatelia majú PHZ určiť na základe údajov získaných prieskumom trhu, prípravnou trhovou konzultáciou alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom (§ 6 ods. 1 druhá a tretia veta zákona o verejnom obstarávaní
in fine
).
Z uvedeného vyplýva, že zákon o verejnom obstarávaní síce na jednej strane ustanovuje odporúčaný postup pre verejných obstarávateľov pri určení PHZ, no na druhej strane poskytuje verejným obstarávateľom dostatočný priestor pre individualizáciu postupu stanovenia predpokladanej hodnoty konkrétnej zákazky. Predmetný prístup považujeme za vhodný, no súčasne vnímame zvýšené požiadavky na transparent­nosť a odôvodnenosť postupu verejných obstarávateľov pri stanovovaní PHZ tak, aby bol tento postup v súlade so základnými princípmi zákona o verejnom obstarávaní. Práve uvedený aspekt v praxi verejní obstarávatelia často podceňujú, keďže si dôsledne neuvedomujú priame právne implikácie stanovenia výšky PHZ, čo môže eventuálne viesť k neúspešnosti či nehospodárnosti verejného obstarávania ako takého.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.