Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Uzavretie zmluvy s ďalším uchádzačom v poradí po odstúpení od zmluvy

Dátum: Rubrika: Články

Názov článku pomerne jasne prezrádza, čo v sebe ukrýva nový inštitút na použitie priameho rokovacieho konania. Skutočne sa možno s účinnosťou „veľkej“ novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), teda od 31. marca 2022 po odstúpení od zmluvy vrátiť k pôvodnému postupu zadávania zákazky a bez nutnosti vyhlásiť nové verejné obstarávanie uzavrieť zmluvu s druhým uchádzačom v poradí, resp. s ďalším uchádzačom v poradí, ak by ten druhý odmietol uzavrieť zmluvu alebo nesplnil určené podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky? Týka sa táto nová možnosť všetkých typov zákaziek alebo iba podlimitných zákaziek a eventuálne aj zákaziek s nízkou hodnotou? Možno tento postup uplatniť, ak pred odstúpením od zmluvy už došlo k čiastočnému plneniu zmluvy alebo rámcovej dohody? Aké podmienky musí splniť ďalší uchádzač v poradí, aby s ním mohla byť uzavretá dodávateľská zmluva? Odpovede nájdete v tomto článku, ktorý nevynechá ani metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) na túto tému.

ANALÝZA § 115 ODS. 3 ZVO, KTORÝ UMOŽŇUJE PO ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY UZAVRIEŤ ZMLUVU S ĎALŠÍM UCHÁDZAČOM V PORADÍ
Úvodom je vhodné citovať právny základ tohto nového dôvodu na použitie priameho rokovacieho konania a zdôrazniť, že z hľadiska štruktúry ZVO sa tento inštitút nachádza v rámci podlimitných postupov zadávania zákaziek, presnejšie pri bežnom postupe pre podlimitné zákazky (pred 31. marcom 2022 podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska). Znamená to, že iba podlimitné zákazky spadajú pod pôsobnosť tohto nového nástroja? Nepredbiehajme, k odpovedi sa dostaneme v závere.
Podľa § 115 ods. 3 ZVO v znení účinnom od 31. marca 2022:
"Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia predmetu plnenia vyplývajúceho zo zmluvy alebo rámcovej dohody uzavretej súťažným postupom zadávania zákazky podľa § 111a, § 112 až 114 a § 117 ods. 6 uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo verejnom obstarávaní na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil ako ďalší v poradí, ak
 
  1. verejný obstarávateľ platne odstúpil od pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody z dôvodu podstatného porušenia povinnosti pôvodného dodávateľa,
  2. pôvodný dodávateľ v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo zmluvnými podmienkami odstúpil od pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, alebo
  3. pôvodný dodávateľ stratil v priebehu plnenia pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody schopnosť splniť zmluvný záväzok.“
Prvou podmienkou na uplatnenie tohto inštitútu je ukončenie pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody formou odstúpenia od zmluvy, t.j. jednostranný úkon ukončenia zmluvy. V prípade odstúpenia zo strany verejného obstarávateľa musí ísť o odstúpenie spojené s podstatným porušením povinností pôvodného dodávateľa (napr. ako podstatné porušenie zmluvy môže byť nedodanie tovaru, ktorý bol predmetom zákazky v zmluvne stanovenej lehote). V prípade, že jednostranne prejavil svoju vôľu a odstúpil od zmluvy dodávateľ, musí ísť o odstúpenie, ktoré nemalo svoju oporu v legislatíve alebo zmluvných podmienkach a napokon ide aj o odstúpenie od zmluvy z dôvodu, keď v priebehu plnenia zmluvy nastala taká skutočnosť, keď pôvodný dodávateľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač stratil schopnosť plniť zmluvu (napr. stratil oprávnenie dodávať predmet zákazky).
Ďalej ustanovenie § 115 ods. 4 ZVO ustanovuje, že:
"Verejný obstarávateľ môže na účely uzavretia zmluvy podľa odseku 3 uskutočniť s uchádzačom rokovanie o podmienkach plnenia zmluvy. Zmluvná cena za plnenie pri uzavretí zmluvy podľa odseku 3 musí v závislosti od rozsahu plnenia vychádzať z ceny uvedenej v ponuke pôvodného dodávateľa. Zmluvná cena podľa predchádzajúcej vety nesmie prevyšovať o viac ako 20% zmluvnú cenu pôvodného dodávateľa. Pred uzavretím zmluvy podľa odseku 3 vyhodnotí verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f). Ak uchádzač podľa odseku 3 bol na uzavretie zmluvy písomne vyzvaný a v určenej lehote nie kratšej ako desať pracovných dní neposkytol riadnu súčinnosť tak, aby mohla byť zmluva uzatvorená v určenej lehote alebo ak odmietol uzatvoriť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí. Zmluvu uzavretú podľa odseku 3 nemožno zmeniť podľa § 18 ods. 3."
Skôr citované ustanovenie predstavuje hneď niekoľko podmienok, ktoré treba splniť, ak je zámerom verejného obstarávateľa uzavrieť po odstúpení
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.