Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vybrané otázky týkajúce sa korekcií: zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z hľadiska judikatúry a preskúmateľnosť protokolu Úradu pre verejné obstarávanie

Dátum: Rubrika: Články

V článku sa budeme venovať vybraným otázkam týkajúcim sa finančných opráv (korekcií). Konkrétne sa zameriame na zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tak, ako ju vnímajú slovenské súdy, teda či ide o súkromnoprávny – horizontálny vzťah alebo má táto zmluva vertikálny – verejnoprávny rozmer? Na prvý pohľad teoreticko-právna otázka, pri lepšom preskúmaní však možno identifikovať jej praktické dopady, ktoré by prijímateľ mal poznať. Ďalej sa budeme venovať dlhodobo diskutovanému problému nemožnosti preskúmať protokoly Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré následne môžu mať dopad na uloženie korekcií. 

Finančnú opravu ukladá spravidla poskytovateľ (riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán) za porušenie zmluvy o nenávratnom finančnom prostriedku, resp. z dôvodu porušenia zákona. Najčastejšou formou porušenia zákona, za ktorú sa ukladajú finančné opravy, je porušenie zákona o verejnom obstarávaní (môže ísť tak o zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ako aj o jeho predchodcu, a to zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.).
Finančnú opravu ukladá poskytovateľ spravidla tak, že v prvom kroku vydá Správu o zistenej nezrovnalosti a Žiadosť (výzvu) na vrátenie finančných prostriedkov a na základe týchto dokumentov požiada prijímateľa, aby vrátil finančné prostriedky vo výške, ktorá je v usmerneniach Centrálneho koordinačného orgánu stanovená za konkrétne porušenie. Ak nedôjde k uhradeniu týchto finančných prostriedkov, riadiaci orgán (tu už ako správny orgán) začne konanie o uložení korekcie, a to klasicky oznámením o začatí správneho konania a následne vydaním prvostupňového rozhodnutia.
Proti prvostupňovému rozhodnutiu sa možno odvolať. Po nadobudnutí právoplatnosti druhostupňového rozhodnutia možno podať proti tomuto druhostupňovému rozhodnutiu správnu žalobu a zároveň požiadať súd o priznanie odkladného účinku správnej žaloby. Tento odkladný účinok môže, ale aj nemusí, byť priznaný - zvyčajne súdy odkladný účinok správnej žaloby proti rozhodnutiam o finančných opravách nepriznávajú.
VYBRANÉ OTÁZKY Z JUDIKATÚRY
Finančné opravy poskytovatelia, resp. správne orgány momentálne ukladajú najmä podľa dvoch všeobecne záväzných právnych predpisov (ak hovoríme o slovenských právnych predpisoch), a to podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v z. n. p. (ďalej len "zákon o pomo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.