Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ako sankcia za porušenie zákona

Dátum: Rubrika: Články

Ktorá sankcia predstavuje pre hospodársky subjekt najhorší postih? Vysoká finančná pokuta alebo zákaz účasti vo verejnom obstarávaní? Kým finančná pokuta zasiahne do majetkovej sféry hospodárskeho subjektu, uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní znamená pre hospodársky subjekt nemožnosť uchádzať sa o verejné zákazky v určitom časovom období a predstavuje do istej miery aj (oprávnený) zásah do dobrej povesti právnickej osoby, najmä ak bol zákaz účasti vo verejnom obstarávaní uložený v súvislosti so spáchaným trestným činom.

Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ako sankciu za porušenie zákona je okrem Úradu pre verejné obstarávanie SR (ďalej len "Úrad") oprávnený uložiť aj Protimonopolný úrad SR a príslušný súd ako trest za spáchaný trestný čin.
ZÁKAZ ÚČASTI ULOŽENÝ ÚRADOM
Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní ako sankcia uložená Úradom predstavuje správny delikt, pričom Úrad ukladá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu popri uloženej pokute, ako aj samostatne v závislosti od konkrétneho porušenia. Úrad pri začatí správneho konania koná z úradnej povinnosti alebo na základe podnetu. Úradom uložená doba zákazu účasti vo verejnom obstarávaní začína plynúť právoplatnosťou konečného rozhodnutia.
Uloženie zákazu účasti popri pokute
Úrad uloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov popri finančnej pokute v prípade, keď hospodársky subjekt predloží informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, výber záujemcov, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou. Sank­ciu Úrad uloží, ak bol nepravdivý alebo pozmenený doklad alebo informácia predložená na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo na účely zloženia zábezpeky.
Uloženie zákazu účasti samostatne
Úrad uloží zákaz účasti uchádzačovi, záujemcovi alebo hospodárskemu subjektu iba zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu:
a)
jedného roka
-
§ 182 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") - sankcia za nevyplatenie odplaty subdodávateľovi, pričom bola hospodárskemu subjektu uložená právoplatne sankcia iným orgánom,
-
§ 182 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní - sankcia za porušenie zákona o verejnom obstarávaní alebo obchodných podmienok elektronického trhoviska pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.