Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zápisnica o prerokovaní protokolu

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Zápisnica o prerokovaní protokolu nie je rozhodnutím ani opatrením orgánu verejnej správy v administratívnom konaní, ktoré by zakladalo, menilo, rušilo alebo deklarovalo práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti žalobcu. Ide o opatrenie predbežnej povahy. Uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 26. októbra 2017, sp. zn. 6 S 11/2017

 

Zápisnica o prerokovaní protokolu
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
predsedníčka senátu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, ktorá je sudkyňou s viac ako 22-ročnou praxou. Pôsobila na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Od roku 2007 je členkou Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Špecializuje sa na finančné právo, právo hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie a mediálne právo. Externe prednášala ako lektorka pre Európsku komisiu, Justiční akadémii Českej republiky a Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, ktorá je zriadená pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičných úradníkov. Autorsky sa podieľala na viacerých odborných článkoch a publikáciách. Zastáva funkciu sudcu
ad hoc
na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným osobnostiam.
Žalobca sa v predmetnej veci domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "žalovaný"), konkrétne Zápisnice o prerokovaní Protokolu z 21. novembra 2016 (ďalej aj "rozhodnutie") a žiadal rozhodnutie žalovaného zrušiť a vrátiť vec žalovanému, a priznať náhradu trov konania.
V žalobe žalobca uviedol, že v čase od 4. júla 2016 do 3. októbra 2016 vykonal žalovaný kontrolu postupu zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác po uzavretí zmluvy na predmet "Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci D." podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO"). O výsledku kontroly spísal žalovaný Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní z 3. októbra 2016 (ďalej aj "protokol"), ku ktorému mu bolo umožnené vyjadriť sa v lehote desiatich pracovných dní. Vzhľadom na rozsah protokolu a zistení žiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k zisteným skutočnostiam. Na 21. novembra 2016 žalovaný nariadil prerokovanie protokolu, ktoré sa uskutočnilo, a na ktorom v súlade s jeho žiadosťou o predĺženie lehoty predložil aj svoje vyjadrenie z 18. novembra 2016. Žalovaný napriek uvedenému na jeho vyjadrenie neprihliadol, keď uviedol, že v určenej lehote námietky ku kontrolným zisteniam nepredložil a protokol vyhlásil za prerokovaný. O výsledku spísal zápisnicu. Protokol spolu so zápisnicou tvoria jeden celok v tom zmysle, že spoločne majú obsahovať popis kontrolných zistení. Žalobca mal za preukázané, že protokol spolu so zápisnicou má povahu opatrenia orgánu verejnej správy, pretože nie je formálne označený ako rozhodnutie a nie je považovaný za rozhodnutie podľa osobitného predpisu, je však vydaný v administratívnom konaní žalovaným, ktorý je orgánom verejnej správy, a zakladá, mení, resp. deklaruje práva, právom chránené záujmy a povinnosti, keďže sa vyjadruje o kontrolných zisteniach, ktorými sa konštatuje nesúlad vykonaného verejného obstarávania so zákonom, pričom dodržanie uvedených pravidiel má závažné právne účinky aj vo vzťahu k štátnej dotácii, ktorá sa poskytuje na účely likvidácie tzv. čiernej skládky odpadu u žalobcu. Voči protokolu spolu so zápisnicou nie sú prípustné žiadne riadne opravné prostriedky. Žalobca poukázal na skutočnosť, že zákon o verejnom obstarávaní neustanovuje ďalšie pravidlá na určovanie primeranej lehoty. V danom prípade požiadal o predĺženie lehoty ešte v rámci pôvodnej poskytnutej lehoty, pričom svoju žiadosť riadne odôvodnil. Ako už uviedol, protokol predstavoval rozsiahly materiál, ku ktorému sa potreboval kvalifikovane vyjadriť a zároveň zapracovať aj pripomienky uvedených zodpovedných osôb. Zároveň, vzhľadom na skutočnosť, že účastníkmi konania o kontrole neboli ďalšie subjekty, nedošlo k zbytočnému narušeniu zásady rýchlosti konania na ťarchu iných účastníkov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.