Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Doručovanie v správnom konaní verzus doručovanie vo verejnom obstarávaní

Dátum: Autor/i: JUDr. Mgr Miriam Slobodníková, PhD. , Veronika Gembalová

Všeobecným predpisom upravujúcim konanie pred správnymi orgánmi je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Správny poriadok"), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1968. Od tohto dátumu podľa neho postupujú správne orgány, účastníci konania, zúčastnené osoby, ako aj všetky ostatné subjekty participujúce na správnom konaní. Patrí k stabilným právnym predpisom, o čom svedčí aj tá skutočnosť, že za 50 rokov platnosti bol novelizovaný iba 10-krát. Patrí medzi pravdepodobne najčastejšie používané právne predpisy v Slovenskej republike. Aj napriek tomu, že Správny poriadok vznikol v iných politických a spoločenských pomeroch, svoju funkčnosť si zachoval až do súčasnosti. V porovnaní s inými procesnými predpismi však predstavuje relatívne jednoduchú právnu úpravu. Množstvo odchýlok od tejto všeobecnej úpravy obsahujú osobitné predpisy z oblasti správneho práva.

Doručovanie v správnom konaní verzus doručovanie vo verejnom obstarávaní
JUDr.
Veronika
Gembalová
externá doktorandka, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského,absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2013, na ktorej v roku 2015 vykonala rigoróznu skúšku. Aktuálne pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako externá doktorandka. Popritom pôsobí na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVR Ružomberok, kde sa venuje najmä prešetrovaniu sťažností a petícií vrátane rozhodovania na prvom stupni správneho konania a kontrolnej činnosti v pôsobnosti ÚPSVR. V minulosti pracovala aj v advokátskej kancelárii v Banskej Bystrici a na Okresnom súde Zvolen.
JUDr. Mgr.
Miriam
Slobodníková
externá doktorandka, Katedra správneho a environmentálneho práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského, pôsobí na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci doktorandského štúdia, popritom sa venuje odbornej praxi vo verejnom obstarávaní v rámci poskytovania konzultačných služieb, zadávania zákaziek za verejných obstarávateľov, ako aj vypracovávania ponúk za uchádzačov a tvorbe obchodných zmluvných vzťahov v spoločnosti LEGAL TENDERS, s. r. o.
1. DORUČOVANIE V SPRÁVNOM KONANÍ
Inštitút doručovania patrí ku kľúčovým inštitútom v správnom konaní. Doručovanie, ako v praxi najaplikovanejší spôsob oznámenia písomností adresátovi, preniká celým procesným postupom v správnom konaní. S bezchybným doručením je spojený celý rad dôležitých dôsledkov. Orgány verejnej správy každodenne vydávajú veľké množstvo správnych rozhodnutí, prostredníctvom ktorých autoritatívne priznávajú fyzickým a právnickým osobám individuálne práva alebo ukladajú individuálne povinnosti. S doručením rozhodnutia sa spája množstvo právnych následkov. Doručenie rozhodnutia je jednou zo základných podmienok na využitie práva podávať proti rozhodnutiu opravné prostriedky, vzdať sa práva na ich podanie, prípadne podané opravné prostriedky vziať späť.
Riadne (účinné) doručenie písomností veľkou mierou vplýva na nerušený a efektívny priebeh konania.
Bez riadneho doručenia písomnosti nemožno spravidla začať správne konanie, v začatom konaní postupovať, právoplatne ho ukončiť, prípadne vymôcť povinnosť vyplývajúcu z vykonateľného rozhodnutia správneho orgánu. Ak by sa preukázalo, že písomnosť nebola doručená riadne alebo nebola doručená oprávnenej osobe, v takom prípade nemôžu nastať právne účinky doručenia.
Vadne doručené rozhodnutie nemôže nadobudnúť právoplatnosť a m
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.