Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Certifikát EMAS ako legitímny nástroj zelených podmienok účasti a jeho ekvivalenty

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Certifikát  EMAS predstavuje legitímny nástroj tzv. zelenej podmienky účasti, pričom certifikát ISO 14001 nepredstavuje automaticky ekvivalentný doklad pre certifikát EMAS. Uvedené teda znamená, že verejný obstarávateľ môže v rámci podmienok technickej a odbornej spôsobilosti vyžadovať, aby uchádzač preukázal, že disponuje certifikátom EMAS. Zároveň Úrad pre verejné obstarávanie v rozhodnutí č. 10932-6000/2020-OD skonštatovalo, že ekvivalentným dokladom k certifikátu EMAS nie je automaticky ekvivalentným certifikátom ISO 14001. Nakoľko certifikát EMAS môže predstavovať jeden z legitímnych nástrojov tzv. zeleného verejného obstarávania, je pravdepodobné, že zo strany verejných obstarávateľov bude podmienka účasti technickej a odbornej spôsobilosti v podobe vyžadovania predloženia certifikátu EMAS vyžadovaná v čoraz väčšej miere.

ROZHODNUTIE Č. 10932-6000/2020-OD
Zhrnutie a okomentovanie rozhodnutia:
Úrad pre verejné obstarávanie v rámci konania o námietkach rozhodoval o prípade, kedy verejný obstarávateľ nevyhlásil zákazku ako tzv. zelenú, ale v rámci lehoty na predkladanie ponúk došlo k doplneniu podmienok účasti a verejný obstarávateľ začal vyžadovať v rámci podmienok technickej a odbornej spôsobilosti predloženie certifikátu EMAS. K uvedenému Úrad pre verejné obstarávanie uviedol nasledovné:
Úrad rovnako poukazuje, že kontrolovaný predmetnú podlimitnú zákazku vyhlásil ako "zelené verejné obstarávanie". Uvedená informácia sa nachádza vo výzve na predkladanie ponúk v Oddiele VI.: Doplnkové informácie, v podbode VI.3, kde sa okrem iného uvádza aj, cit.: "Verejný obstarávateľ používa v zadávaní zákazky podmienky zeleného verejného obstarávania (Green Public Procurement - GPP). Zelené verejné obstarávanie predstavuje spôsob, ktorým orgány verejnej správy integrujú environmentálne požiadavky do procesu obstarávania. Uplatňovanie zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe." Skutočnosť, že pôvodne vyhlásené verejné obstarávanie nebolo vyhlásené ako zelené verejné obstarávanie a do nového verejného obstarávania sa už kontrolovaný rozhodol vniesť prvky zeleného verejného obstarávania aj za podmienky predloženia certifikátu EMAS, resp. iného alternatívneho dokladu preukazujúceho kontrolovaným stanovenú podmienku účasti, nemožno brať za diskriminačnú alebo v rozpore s princípmi verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie opätovne poukazuje, že je na verejnom obstarávateľovi/obstarávateľovi, či si stanoví nejakú podmienku účasti a či bude vyžadovať určitú minimálnu požadovanú úroveň. Ak je kontrolovaným stanovená podmienka účasti primeraná charakteru, náročnosti, významu a účelu predmetu zákazky a neobmedzuje hospodársku súťaž, je verejný obstarávateľ/obstarávateľ oprávnený ju požadovať preukázať. Úrad pre verejné obstarávanie v tejto súvislosti poznamenáva, že aj v prípade podmienky účasti "environmentálneho manažérstva" je na rozhodnutí verejného obstarávateľa/obstarávateľa, či bude vyžadovať prvky zeleného verejného obstarávania a vyžadovať aj predloženie certifikátu EMAS. Keďže ide o fakultatívny inštitút, ktorého uplatnenie si kontrolovaný zvolil aplikovať v predmetnej podlimitnej zákazke, Úrad pre verejné obstarávanie s poukazom na vyššie uvedené závery považuje predmetnú podmienku účasti kontrolovaného za primeranú.
Uvedené teda znamená, že Úrad pre verejné obstarávanie považuje aplikovanie podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti v podobe vyžadovania certifikátu EMAS za primeranú a legitímnu podmienku účasti. Zároveň v predmetnom rozhodnutí Úrad pre verejné obstarávanie priznal inštitútom zeleného verejného obstarávania takú dôležitosť, že ich prvky je možné dopĺňať aj do už vyhlásenej zákazky. Autorská poznámka: V tejto súvislosti upozorňujeme, že v takomto prípade je potrebné primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
Druhou významnou zložkou rozhodnutia je posúdenie ekvivalentnosti certifikátu ISO 14001 vo vzťahu k ekvivalentnosti k certifikátu EMAS. V rozhodnutí Úrad pre verejné obstarávanie celkom jednoznačne uviedol:
Úrad pre verejné obstarávanie poukazujúc na vyššie uvedené konštatuje, že kontrolovaný v zmysle súťažných podkladov na splnenie predmetnej podmienky účasti požaduje predloženie certifikátu EMAS, resp. registráciu v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iné rovnocenné dôkazy. Kontrolovaný teda na splnenie predmetnej podmienky účasti umožňuje potenciálnym uchádzačom alternatívy, na základe ktorých možno danú podmienku účasti splniť. Úrad pre verejné obstarávanie s poukazom na ním vydané metodické usmernenie č. 10330-5000/2019 zo dňa 09.08.2019 ďalej uvádza, že certifikát ISO 14001 obsahuje prvky, ktoré v sebe zahŕňa aj certifikát EMAS, avšak certifikát EMAS obsahuje ešte dodatočné požiadavky, ktoré nie sú zahrnuté v certifikáte ISO 14001.
Úrad má teda za to, že certifikáty nie sú rovnocenné a ISO 14001 nepostačuje na splnenie predmetnej podmienky účasti.
Spracované rozhodnutie
8. Navrhovateľ v úvode svojich námietok uvádza, že dňa 29.06.2020 doručil kontrolovanému podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Žiadosť o nápravu, v zmysle ktorej stanovil minimálnu požadovanú úroveň štandardov podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 36 zákona o verejnom obstarávaní, cit.: "Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz. Uchádzač musí uviesť opatrenia environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, pričom tieto opatrenia musia zabezpečovať úroveň ochrany životného prostredia zodpovedajúcu úrovni, ktorú zabezpečuje schéma Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú.v. EÚL342, 22.12.2009) v platnom znení], resp. registrácia v tejto schéme, na ktorú schému týmto verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 36 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje. Splnenie tejto podmienky účasti možno preukázať registráciou v schéme EMAS, prípadne validovaným environmentálnym vyhlásením alebo inými rovnocennými dôkazmi, dôkazmi preukazujúcimi rovnocennosť opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom s tým, že pokiaľ ide o preukázanie rovnocennosti opatrení navrhovaných uchádzačom opatreniam požadovaným verejným obstarávateľom, dôkazné bremeno je na uchádzačovi.
Upozornenie:
Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001.
9. Navrhovateľ ďalej uvádza, že požiadavka na uvedenie opatrení environmentálneho manažérstva vychádza z ustanovenia § 36 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré je transpozíciou článku 62 Smernice 2014/14, ktorý zakotvuje požiadavky týkajúce sa noriem zabezpečenia kvality a noriem environmentálneho manažérstva. V zmysle Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 (schválený na vnútroštátnej úrovni uznesením vlády SR č. 590/2016), cit.: "
Systém environmentálneho manažérstva (ďalej "EMS") je nástroj pre akúkoľvek organizáciu, podnik alebo orgán verejnej moci na riadenie vplyvu jej/jeho činnosti na životné prostredie. EMS integruje riadenie životného prostredia do každodennej prevádzky organizácie, dlhodobé plánovanie a iné mechanizmy kontroly kvality. Schéma EMAS je dobrovoľným nástrojom environmentálneho manažérstva pre organizácie, ktoré chcú zhodnocovať a zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom pridanej hodnoty oproti požiadavkám na systém environmentálneho manažérstva podľa slovenskej technickej normy ST EN ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001) (83 9001). Dodávatelia môžu používať certifikáciu ISO 14001 alebo registráciu v systéme EMAS ako spôsob preukázania zhody s kritériom týkajúcim sa schopnosti uchádzačov realizovať zákazku environmentálne vhodným spôsobom.
" Navrhovateľ má za to, že spojka "alebo" znamená, že sa jedná o rovnocenné systémy, takže uchádzač môže mať jeden alebo druhý systém EMS a dodáva, že v zmysle komentára k zákonu o verejnom obstarávaní sú vo verejných obstarávaniach najrozšírenejšie požiadavky na normy radu ISO 14001.
10. Navrhovateľ poukazuje na metodickú príručku zelené verejné obstarávanie pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov bod 3.4.3.1, cit.: "
Právne predpisy o verejnom obstarávaní umožňujú pri zákazke na poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vyžadovať od uchádzača alebo záujemcu doklad o zavedených opatreniach environmentálneho riadenia, ktoré budú aplikované pri realizácii zákazky. To platí však len v prípade, že takéto opatrenia sú pre zákazku relevantné. Jedným z dôkazov v tomto prípade môže byť certifikát systému environmentálneho manažérstva
", a ďalej "
Systém environmentálneho manažérstva je dobrovoľný nástroj určený pre každú organizáciu, podnik alebo verejný orgán, ktorý poskytuje jasný obraz o jeho vplyvoch na životné prostredie, pomáha zamerať sa na tie najvýznamnejšie a správne ich riadiť v zmysle neustáleho zlepšovania svojho environmentálneho profilu. EMS integruje riadenie ochrany životného prostredia do každodennej prevádzky organizácie, dlhodobého plánovania a ďalších kontrolných mechanizmov. Systém environmentálneho manažérstva možno v rámci zeleného verejného obstarávania využiť dvoma spôsobmi, a to ako: jednu z podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, jeden z možných verifikačných dokumentov pri posudzovaní zhody s požiadavkami. Organizácia môže mať zavedený systém environmentálneho manažérstva dvoma spôsobmi podľa technickej normy STN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na požitie, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Oba uvedené prístupy, certifikácia podľa normy ISO 14001 a registrácia v schéme EMAS, možno použiť vo verejnom obstarávaní ako dôkaz zhody s opatreniami environmentálneho riadenia. Za iný vhodný dôkaz sa považuje napr. správa z environmentálneho auditu od akreditovanej audítorskej organizácie, environmentálne vyhlásenie potvrdené akreditovaným environmentálnym overovateľom. Vhodné prípady na využitie systému environmentálneho manažérstva sú tie, v ktorých povaha prác a/alebo služieb opodstatňuje uplatňovanie environmentálnych opatrení alebo systémov riadenia počas plnenia zmluvy. Tieto opatrenia musia súvisieť s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ však nesmie vyžadovať, aby mala organizácia registráciu v schéme EMAS alebo certifikáciu podľa ISO, alebo aby spĺňala požiadavky registrácie do plnej miery. Uplatnenie systému environmentálneho manažérstva v rámci zeleného verejného obstarávania možno využiť ako dôkaz spôsobilosti aj v prípade, ak zadávateľ zákazky stanoví požiadavky napr. na technické vybavenie alebo odbornú prípravu zamestnancov, ak systém EMS obsahuje príslušné informácie
." Navrhovateľ má v zmysle uvedeného za to, že verejní obstarávatelia nesmú obmedziť spôsob, akým uchádzači preukážu splnenie danej podmienky v tzv. zelenom verejnom obstarávaní, teda uchádzači môžu predkladať ISO 14001 alebo EMAS, či iné vhodné dôkazy a nesmú byť obmedzení tým, že musia predložiť len jeden z týchto dôkazov. Z toho logicky vyplýva, že uchádzači môžu predkladať ISO 14001 alebo EMAS, alebo iné vhodné dôkazy.
11. Ďalej navrhovateľ poukazuje na "Zelené nakupovanie - príručka environmentálneho verejného obstarávania". V zmysle uvedeného dokumentu str. 31 navrhovateľ uvádza, cit.: "
Akákoľvek organizácia (vláda a firma), ktorá chce zlepšiť svoje celkové environmentálne správanie, sa môže rozhodnúť zaviesť systém environmentálneho manažérstva".
V Európskej únii sa využívajú dve hlavné schémy environmentálneho manažérstva: Schéma environmentálneho manažérstva a auditov (EMAS) (1) a európska a medzinárodná norma ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva (2). Schéma EMAS je určená pre organizácie so sídlom v Európskej únii alebo v rámci európskeho hospodárskeho priestoru a systém ISO pre organizácie po celom svete.
V Európe existuje približne 13 500 podnikov a organizácií s certifikátom ISO 14001 a približne 4 000 podnikov a organizácií registrovaných v schéme EMAS, cit.: "
Medzi opodstatnené prípady je potrebné zahrnúť zákazky, ktorých realizácia by mohla ohroziť životné prostredie, a preto si vyžaduje zavedenie opatrení zameraných na ochranu životného prostredia počas rea­lizácie zákazky. Tieto opatrenia, pochopiteľne, priamo súvisia s realizáciou zákazky.
" Navrhovateľ ďalej uvádza, že v zmysle informácií uvedených na strane 32 cit: "
Smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES výslovne uznávajú, že registrácie v EMAS môžu v prípade potreby slúžiť ako možný prostriedok preukázania technickej spôsobilosti firiem realizovať uvedené opatrenia environmentálneho manažérstva. Obstarávatelia by, pochopiteľne, mali uznávať i rovnocenné certifikáty vydané orgánmi, ktoré postupujú v súlade s legislatívou Európskeho spoločenstva alebo v súlade s príslušnými európskymi či medzinárodnými normami v oblasti certifikácie a na základe príslušných európskych a medzinárodných noriem pre environmentálne manažérstvo. Mali by tiež akceptovať všetky ostatné spôsoby preukazovania technickej spôsobilosti spoločnosti. Znamená to, že obstarávatelia nikdy nesmú vyžadovať od firiem registráci
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.