Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Definícia pojmu verejný obstarávateľ zriadený na osobitný účel

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Rada") sa v rozhodnutí zo 4. februára 2019 č. 13976-9000/2018 zaoberala otázkou, či subjekt, ktorý vykonáva komerčnú činnosť a zároveň bol zriadený na plnenie potrieb všeobecného záujmu, je považovaný za verejného obstarávateľa. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad"), ako aj Rada zastávajú názor, že v takomto prípade sa aplikuje tzv. "teória infekcie" a nie je rozhodujúca komerčná činnosť, a takýto subjekt sa považuje po splnení ďalších atribútov § 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") za verejného obstarávateľa.

 

Definícia pojmu verejný obstarávateľ zriadený na osobitný účel
JUDr.
Juraj
Tkáč
Zistenia Rady
2. Úrad pri výkone kontroly zistil, že kontrolovaný 27. decembra 2016 uzavrel zmluvu o dielo na predmet danej zákazky. Kontrolovaný predmetnú zákazku obstarával podľa § 8 ods. 1 písm. c) ZVO, t.j. ako osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, ale ktorej verejný obstarávateľ poskytol viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie obstarávanej služby. Keďže hodnota poskytnutej služby bola nižšia ako 40 000 eur (zmluvná cena bola 39 600 eur bez DPH), kontrolovaný postupoval podľa pravidiel zadávania zákazky s nízkou hodnotou.
3. Z rozhodnutia Úradu však taktiež vyplýva, že ak by sa kontrolovaný identifikoval ako verejný obstarávateľ, túto zákazku by bol povinný zadávať ako podlimitnú zákazku. Z tohto dôvodu sa Úrad zaoberal otázkou, akým subjektom je kontrolovaný v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
4. Úrad pri tomto posúdení vychádzal z definície verejného obstarávateľa uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) v spojení s § 7 ods. 2 ZVO, podľa ktorej je verejným obstarávateľom tá právnická osoba, ktorá spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
-
bola založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu,
-
tieto potreby všeobecného záujmu nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a zároveň spĺňa aspoň jednu z troch nasledujúcich podmienok:
-
je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom,
-
je kontrolovaná verejným obstarávateľom alebo
-
verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
28. Kontrolovaný sa zatriedil ako osoba podľa § 8 ods. 1 písm. c) ZVO a na obstaranie už uvedeného predmetu zákazky použil postup na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1, 3 a 4 ZVO. Z dokumentu s názvom "Prieskum trhu, Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky" z 20. októbra 2016 vyplýva, že kontrolovaný určil predpokladanú hodnotu zákazky na základe prieskumu trhu, v rámci ktorého oslovil 3 spoločnosti, ktoré aj predložili kontrolovanému svoje cenové ponuky. Na základe cenových ponúk určil predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 39 850 eur bez DPH. Dňa 25. októbra 2016 kontrolovaný prostredníctvom elektronickej pošty odoslal výzvu na predkladanie ponúk 5 vybraným zá­ujemcom a zároveň predmetnú výzvu na predkladanie ponúk zverejnil na svojej webovej stránke <http://www.vlm.sk/vyberove-konania>.
29. Z dokumentu s názvom "Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku" a taktiež z predloženej dokumentácie vyplýva, že v lehote na predkladanie ponúk, t.j. do 4. novembra 2016 predložili ponuku 6 uchádzači. Kontrolovaný po vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vylúčil jedného uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. a) ZVO, a to práve z dôvodu nesplnenia skôr uvedenej podmienky účasti. Na základe určeného kritéria na vyhodnotenie ponúk "najnižšia cena za predmet zákazky v eur bez DPH" kontrolovaný vyhodnotil ako úspešného uchádzača spoločnosť XX XXX, s. r. o., s ponukovou cenou vo výške 39 600 eur bez DPH. Dňa 27. decembra 2016 uzatvoril kontrolovaný s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo č. OV/05/91/060/2016 s celkovou cenou za dielo vo výške 47 520 eur. Dňa 14. mája 2018 kontrolovaný a úspešný uchádzač uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OV/05/91/060/2016, ktorým sa odstránili zrejmé chyby v písaní.
Právne posúdenie
38. Rada považuje za kľúčové zaoberať sa v právnom posúdení otázkou, ktorú identifikoval Úrad vo svojom rozhodnutí (bod 4 tohto rozhodnutia), a to tým, či kontrolovaný spĺňa podmienky podľa definície uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) v spojení s § 7 ods. 2 ZVO, podľa ktorej je verejným obstarávateľom tá právnická osoba, ktorá spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
-
bola založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu,
-
tieto potreby všeobecného záujmu nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a zároveň spĺňa aspoň jednu z troch nasledujúcich podmienok:
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.