Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk po novom

Dátum: Rubrika: Články

S účinnosťou „veľkej“ novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) je nevyhnutné v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania, ktoré boli vyhlásené 31. marca 2022 alebo neskôr, pamätať na to, že už nebude postačovať oznámiť neúspešným uchádzačom, že ich ponuku neprijímate a oznámiť im meno víťaza súťaže a jeho cenu, prípadne inú hodnotu uvedenú v rámci kritérií na vyhodnotenie ponúk, ale rozsah informácie sa podstatným spôsobom rozšíril, a to o informáciu k splneniu podmienok účasti úspešného uchádzača, ako aj informáciu viažucu sa k splneniu požiadaviek na predmet zákazky v prípade úspešného uchádzača. Pre zodpovedanie otázok a poskytnutie odporúčaní verejným obstarávateľom ako sa s touto legislatívnou zmenou vyrovnať, si pomôžeme dôvodovou správou k novele zákona o verejnom obstarávaní, ako aj metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávania (ďalej len „ÚVO“) mapujúcim aj túto tému.

NOVELIZOVANÉ ZNENIE § 55 ODS. 2 ZVO

Na úvod je vhodné odcitovať nové alebo presnejšie povedané doplnené znenie § 55 ods. 2 ZVO účinné od 31. marca 2022, aby sme sa následne vedeli pozrieť na interpretačné pravidlá viažuce sa k prijatým zmenám (nové doplnené pravidlo je podčiarknuté a rozšírenú interpretáciu zaznamenal aj termín "informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky").

"Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu, a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielaná dotknutým uchádzačom obsahuje najmä

 

  1. identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
  2. informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk,
  3. výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3,
  4. lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.“
Na prvý pohľad to vyzerá, že informácia má byť rozšírená "iba" o informáciu viažucu sa k splneniu podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti u úspešného uchádzača, ale ako je uvedené skôr, nové interpretačné pravidlo je viazané aj k výkladu zavedeného pojmu "informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky", ktoré sa podľa dôvodovej správy nemá zúžiť iba na poskytnutie informácie o návrhoch na plnenie kritérií úspešného uchádzača, prípadne na skromné konštatovanie, že úspešný uchádzač splnil všetky požiadavky na predmet zákazky.
Pre účely bližšieho pochopenia úmyslu zákonodarcu je žiaduce odcitovať dôvodovú správu k novelizovanému zneniu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.