Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

K povinnému právnemu zastúpeniu pred kasačným súdom

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Formuláciu obsiahnutú v splnomocnení, podľa ktorej splnomocniteľ udeľuje advokátovi splnomocnenie aj "v rozsahu práv a povinností podľa Občianskeho súdneho poriadku", nemožno vykladať tak, že zahŕňa vôľu splnomocniteľa udeliť advokátovi splnomocnenie na spísanie a na podanie kasačnej sťažnosti, najmä ak v čase spísania splnomocnenia už zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Občiansky súdny poriadok") nebol platným a účinným právnym predpisom, keď ho s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradil nový procesný predpis - zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Správny súdny poriadok" alebo "SSP"). Správny súdny poriadok ustanovil nový systém opravných prostriedkov v správnom súdnictve, ktorý nekorešponduje s opravnými prostriedkami podľa skôr účinného Občianskeho súdneho poriadku. Uvedená formulácia s poukazom na Občiansky súdny poriadok, ako neúčinný právny predpis v čase udelenia splnomocnenia, ak z ostatného textu splnomocnenia nevyplýva vôľa splnomocniteľa udeliť advokátovi splnomocnenie na spísanie a na podanie kasačnej sťažnosti v konkrétnej právnej veci, robí toto splnomocnenie neurčitým a nejasným úkonom, z ktorého nemožno vôľu splnomocniteľa bez pochýb vyvodiť a identifikovať. Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. decembra 2019, sp. zn. 10 Asan 29/2019

 

K povinnému právnemu zastúpeniu pred kasačným súdom
Mgr.
Samuel
Rybnikár
Z odôvodnenia:
1. Krajský súd v Bratislave uznesením z 10. apríla 2019, sp. zn. 2 S 54/2018-29, podľa § 99 písm. b) SSP zastavil konanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 29. januára 2018, č. 2895-P/2018, ktorým potvrdil prvostupňové rozhodnutie z 13. októbra 2017, č. 12217-3000/2017, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 2 700 eur podľa § 182 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Účastníkom konania nárok na náhradu trov konania nepriznal.
2. Krajský súd dospel k záveru, že v konaní sa vyskytol taký nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý bráni správnemu súdu vo veci ďalej konať. Chýbajúcou procesnou podmienkou konania bolo podľa krajského súdu nezastúpenie žalobcu v konaní pred správnym súdom advokátom, čím došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej z § 49 ods. 1 SSP.
3. Krajský súd poukázal na to, že k žalobe bola pripojená fotokópia plnomocenstva pre advokáta, a preto uznesením z 27. apríla 2018, sp. zn. 2 S 54/2018-20, žalobcu vyzval, aby v lehote 15 dní predložil originál plnomocenstva udeleného advokátovi na zastupovanie v konaní pred súdom, a to pod následkom zastavenia konania. Žalobca v ustanovenej lehote na výzvu súdu nereagoval a originál plnomocenstva nepredložil; neurobil tak ani do rozhodnutia súdu 10. apríla 2019. Na uznesenie súdu z 27. apríla 2018, sp. zn. 2 S 54/2018-20 reagoval advokát v podaní označenom ako sťažnosť, a to, okrem iného, z dôvodu, že originál plnomocenstva súdu nie je možné odoslať, ale bude predložený na pojednávaní na krajskom súde, keďže advokát zastupuje žalobcu na základe generálnej plnej moci vo viacerých veciach a disponuje iba jedným originálom plnomocenstva. Krajský súd ustálil, že v predmetnom plnomocenstve (neoverená fotokópia plnomocenstva, bez zaručeného elektronického podpisu) pripojenom k správnej žalobe splnomocniteľ nesplnomocnil advokáta na spísanie správnej žaloby a na zastupovanie v konaní pred správnym súdom vo veci preskúmania rozhodnutia žalovaného o uložení pokuty za iný správny delikt. Žalobca tento nedostatok v súdom poskytnutej 15-dňovej lehote neodstránil a neodstránil ho ani po jej márnom uplynutí, i keď bol poučený o následku spočívajúcom v zastavení konania.
4. Proti uvedenému uzneseniu krajského súdu podal žalobca kasačnú sťažnosť podľa § 438 a nasl. SSP z dôvodu, že krajský súd vec nesprávne právne posúdil a nesprávnym procesným postupom znemožnil účastníkovi konania, aby uskutočnil jemu patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Žiadal, aby najvyšší súd zrušil napadnuté uznesenie krajského súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie.
5. Žalovaný vo vyjadrení ku kasačnej sťažnosti navrhol, aby najvyšší súd kasačnú sťažnosť ako nedôvodnú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.