Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ pre projektovanie, výstavbu a údržbu ciest

Dátum:

Na základe uznesenia vlády SR č. 590/2016 bol schválený Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 (NAP GPP III). Strategickým cieľom Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 je dosiahnuť 50% podiel zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané skupiny produktov. V roku 2017 bude Inštitútom environmentálnej politiky, ktorý je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR, realizovaná analýza trhu, ktorá bude zameraná na získanie komplexného pohľadu o reálnej ponuke tovarov, služieb a prác, ktoré spĺňajú podmienky vo väzbe na definíciu "zelenej" zákazky v Slovenskej republike, ako aj na vytvorenie databázy aktérov trhu v rámci zadefinovaných komodít.

Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ pre projektovanie, výstavbu a údržbu ciest
JUDr.
Juraj
Tkáč
Na základe uvedeného sú teda verejní obstarávatelia povzbudzovaní k širšiemu použitiu tzv. zelených prvkov verejného obstarávania. V kontexte zeleného verejného obstarávania si dovoľujeme upozorniť na materiál Európskej komisie s názvom Kritériá zeleného verejného obstarávania EÚ pre projektovanie, výstavbu a údržbu ciest.
Použitie uvedeného dokumentu je dobrovoľné a je výlučne na rozhodnutí verejného obstarávateľa, či, resp. ktorú časť dokumentu použije.
Projektovanie a obstarávanie cestnej výstavby, údržba alebo sanačné činnosti so zníženým environmentálnym vplyvom predstavujú zložitý proces. Na základe tejto zložitosti vznikol usmerňovací dokument s cieľom poskytnúť obstarávateľom informácie o tom, ako účinne zahrnúť kritériá GPP pre projektovanie, výstavbu a údržbu ciest do procesu verejného obstarávania (pozri Usmerňovací dokument pre postupy verejného obstarávania, ktorý sa poskytuje ako samostatný dokument).
Proces výstavby novej cesty alebo vykonania činnosti údržby pozostáva zo sledu samostatných postupov činností verejného obstarávania s príslušnými zákazkami. Tento sled postupov verejného obstarávania môže mať významný vplyv na výsledok, a to z toho dôvodu, že s každým typom zákazky dochádza k odlišným interakciám medzi obstarávateľom, projektovým tímom pre cestu a dodávateľmi.
V závislosti od prijatého spôsobu verejného obstarávania môžu byť tieto zákazky zadané tomu istému dodávateľovi alebo sú zadávané samostatne. Niektoré zákazky môžu byť zlúčené a zadané metódou Design and Build ("navrhni a postav", ďalej len "DB") alebo Design, Build and Operate ("navrhni, postav a prevádzkuj", ďalej len "DBO"), pričom všetko podrobné projektovanie, hlavnú zákazku na výstavbu, zákazku na údržbu alebo prevádzku potenciálne koordinuje jeden dodávateľ.
Z tohto dôvodu je v slede aktivít verejného obstarávania dôležité určiť hlavné body, kam by sa mali zahrnúť kritériá GPP. Tieto kritériá sú preto usporiadané tak, aby odrážali najbežnejšie obstarávacie činnosti, a dopĺňa ich usmerňovací dokument, v ktorom sú uvedené všeobecné informácie o tom, ako a kedy možno kritériá GPP zahrnúť do tohto procesu. Na základe skúseností z projektov v rámci EÚ sa tiež navrhuje, ako by mala byť riadená postupnosť verejného obstarávania, aby sa dosiahli najlepšie výsledky, aké záležitosti sa majú posúdiť v hlavných fázach v rámci celého procesu a aké konkrétne typy poznatkov môžu pomôcť pri dosahovaní najlepších výsledkov.
Európska komisia predstavila nasledujúce modely zelených prvkov pri zákazkách na projektovanie, výstavbu a údržbu ciest.
Príloha - zelené kritériá
I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I Kľúčové environmentálne oblasti v životnom   I Navrhovaný prístup GPP EÚ pre projektovanie,  I I cykle cesty a kľúčové environmentálne vplyvy  I výstavbu a údržbu ciest             I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I Hlavné environmentálne oblasti:        I - Projektovanie a výstavba s cieľom dosiahnuť  I I                        I nízky valivý odpor (s technicky         I I - Valivý odpor v dôsledku interakcie vozovky a I akceptovateľnými bezpečnostnými parametrami) a I I vozidla a súvisiaca spotreba paliva, a     I s tým súvisiacu nízku spotrebu paliva a nízke  I I súvisiace emisie skleníkových plynov vo fáze  I emisie na diaľniciach a cestách prvej triedy,  I I používania cesty;               I prostredníctvom optimalizácie makroštruktúry  I I                        I (meranej ako priemerná hĺbka profilu MPD) a jej I I - Vyčerpávanie prírodných zdrojov, obsiahnutá I monitorovania počas fázy používania cesty;   I I energia a emisie spojené s výrobou a prepravou I                         I I cestných stavebných materiálov;        I - projekt a špecifikácia zamerané na zníženie  I I                        I zahrnutých vplyvov a využívanie zdrojov     I I - Vykopaný materiál a pôda vrátane vrchnej   I súvisiacich so stavebnými materiálmi;      I I vrstvy počas prípravy staveniska, zemné práce. I                         I I Výstavba a demolácia cesty;          I - projekt, špecifikácia a riadenie lokalít s  I I                        I cieľom maximalizovať opätovné použitie     I I - Emisie hluku z výstavby cesty, prevádzky a  I vyťažených materiálov a pôdy (vrátane vrchnej  I I údržby;                    I vrstvy), maximalizovať opätovné použitie a   I I                        I recyklovanie odpadu zo stavebných a demolačných I I - Odolnosť povrchových vrstiev vozovky.    I prác a odpadu                  I I Optimalizácia stratégie údržby pre       I z iných priemyselných procesov, a používať   I I zabezpečenie žiadaného valivého odporu,    I stavebný materiál s vysokým recyklovaným alebo I I odolnosti a zníženia hluku;          I opätovne používaným obsahom vrátane vedľajších I I                        I produktov;                   I I - Dopravná zápcha spôsobená stavebnými a    I                         I I údržbovými prácami;              I - špecifikácia prístupov k zníženiu emisií   I I                        I hluku (vrátane prírodných riešení 3) počas fázy I I - Znečistenie vody počas výstavby cesty a   I výstavby, prevádzky a údržby;          I I počas fázy používania. Podiel povrchov     I                         I I vozoviek na záplavách. Fragmentácia      I - zvýšenie odolnosti materiálu a zníženie    I I prirodzeného prostredia a riziko pre faunu a  I potreby údržby;                 I I flóru počas fázy používania.          I                         I I                        I - stratégie údržby a sanácie vrátane plánu   I I Hlavné environmentálne vplyvy a parametre   I monitorovania                  I I životného cyklu týkajúce sa využívania     I a plánu údržby;                 I I zdrojov:                    I                         I I                        I - plán na zmiernenie dopravných zápch vrátane  I I - Nasledujúce kategórie kľúčových       I riešení ako alternatívne trasy, jazdné pruhy  I I environmentálnych vplyvov so životným cyklom  I podľa dopravného toku              I I výrobku sa považujú za najdôležitejšie:    I a odstavné pruhy vyhodnotené prostredníctvom  I I potenciál globálneho otepľovania, vytváranie  I analýzy nákladov životného cyklu (LCC);     I I fotochemického ozónu, vyčerpávanie abiotických I                         I I zdrojov, acidifikácia, toxicita pre človeka,  I - zavedenie prvkov kontroly znečistenia vody a I I ekotoxicita, využívanie pôdy, využívanie    I prvkov kapacity zadržiavania dažďovej vody   I I obnoviteľných a neobnoviteľných primárnych   I vrátane ľahkých konštruk-čných riešení (napr.  I I zdrojov energie, využívanie sekundárnych a   I prírodné riešenia) v systéme odvodňovania, ako I I opätovne použitých materiálov a toky      I aj možnosti vytvorenia prirodzeného prostredia I I odpadových materiálov.             I predovšetkým na zníženie odtekajúcej vody do  I I                        I kanalizácie a celkového objemu vody, ktorá   I I                        I vteká do miestnej kanalizácie alebo povrchových I I                        I vôd, čím by sa podstatne znížili škody     I I                        I súvisiace s povodňami.             I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I 3 Prírodné riešenia sú riešenia prispôsobené miestnym podmienkam, efektívne z hľadiska využívania  zdrojov, predstavujú systematické zásahy, ktoré sú podnietené alebo podporené prírodou a ktoré  sú nákladovo efektívne, predstavujú environmentálny, sociálny     a hospodársky prínos zároveň a  napomáhajú pri zvyšovaní odolnosti.              2. KRITÉRIÁ GPP PRE PROJEKTOVANIE, VÝSTAVBU A ÚDRŽBU CIEST I--------------------------------------------------------------------------------------------------I I A. Výber projektového tímu a dodávateľov                             I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I Základné kritériá               I Komplexné kritériá               I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I PREDMET                                             I I--------------------------------------------------------------------------------------------------I I Výstavba nových ciest, ktoré sú efektívne z hľadiska využívania zdrojov a ktorých projektovanie I I berie do úvahy širšie environmentálne vplyvy vrátane hlučnosti, odvodňovania a spotreby paliva  I I vozidiel počas ich používania.                                  I I                                                 I I Alebo                                              I I                                                 I I Údržbové práce alebo významnejšia sanácia existujúcich ciest spôsobom efektívneho využívania   I I zdrojov, ktorý zohľadňuje širšie environmentálne vplyvy vrátane hlučnosti, odvodňovania a    I I spotreby paliva vozidiel počas ich používania.                          I I--------------------------------------------------------------------------------------------------I I PODMIENKY ÚČASTI                                         I I--------------------------------------------------------------------------------------------------I I Tieto kritériá môžu byť súčasťou predbežného výberového konania v prípade, že projektový tím   I I obstaráva verejný obstarávateľ. Počet                              I I a rozsah realizovaných projektov na preukázanie skúseností by mali byť primerané projektu, ktorý I I je predmetom verejného obstarávania.                               I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I A1. Kompetencie projektového manažéra a    I A1. Kompetencie projektového manažéra a     I I projektového tímu               I projektového tímu                I I                        I                         I I Tieto kritériá môžu byť súčasťou predbežného  I Tieto kritériá môžu byť súčasťou predbežného  I I výberového konania pre projektového manažéra  I výberového konania pre projektového manažéra  I I alebo ak služby projektového tímu obstaráva  I alebo ak služby projektového tímu obstaráva   I I verejný obstarávateľ.             I verejný obstarávateľ.              I I                        I                         I I Projektový manažér, inžinieri, architekti,   I Projektový manažér, inžinieri, architekti,   I I konzorcium konzultantov a/alebo projektových  I konzorcium konzultantov a/alebo projektových  I I tímov musí mať príslušné kompetencie      I tímov musí mať príslušné kompetencie a     I I a skúsenosti v každej z týchto oblastí, za   I skúsenosti v každej z týchto oblastí, za ktoré I I ktoré by jeho členovia boli v rámci zákazky  I by jeho členovia boli              I I zodpovední (zvoľte podľa toho, čo je vhodné  I v rámci zákazky zodpovední (zvoľte podľa toho, I I pre konkrétnu zákazku):            I čo je vhodné pre konkrétnu zákazku):      I I                        I                         I I - zákazky na riadenie projektu výstavby a   I - Zákazky na riadenie projektu výstavby a    I I údržby ciest, ktoré priniesli lepšiu úroveň  I údržby ciest s lepšou úrovňou ochrany životného I I ochrany životného prostredia;         I prostredia;                   I I                        I                         I I - posúdenie environmentálnych vlastností ciest I - hodnotenie účinkov nerovnomernosti a     I I s použitím systémov certifikácie s viacerými  I makroštruktúry na valivý odpor a v dôsledku   I I kritériami a nástrojov uhlíkovej stopy podľa  I toho na spotrebu paliva a vzťah         I I ISO 14067 alebo rovnocennej normy;       I s odolnosťou proti šmyku. Hodnotenie      I I                        I makroštruktúry (meranej ako priemerná hĺbka   I I - špecifikácia, obstarávanie a použitie    I profilu MPD) a odolnosti súvisiacej so     I I stavebných materiálov             I stavebnými materiálmi. Používanie nástroja   I I s malým environmentálnym vplyvom;       I MIRAVEC alebo iných nástrojov hodnotenia na   I I                        I posúdenie spotreby paliva, ak sú k dispozícii; I I - používanie stavebných materiálov s vysokým  I                         I I recyklovaným alebo opätovne používaným obsahom I - používanie komplexných nástrojov pri     I I a vedľajších produktov             I projektovaní a špecifikácii ciest s lepšími   I I z výstavby a údržby ciest;           I environmentálnymi vlastnosťami vrátane nákladov I I                        I na životný cyklus (LCC) a posudzovania     I I - plány na zmiernenie dopravných zápch a    I životného cyklu (LCA). Porovnávacie štúdie v  I I analýza LCC s cieľom určiť nákladovo optimálne I súlade s normami ISO 14040 a ISO 14044;     I I riešenie;                   I                         I I                        I - špecifikácia, obstarávanie a použitie     I I - skutočné riešenia na zmiernenie hluku z   I stavebných materiálov              I I cestnej premávky prostredníctvom vozoviek s  I s malým environmentálnym vplyvom;        I I nízkou hlučnosťou a protihlukových bariér;   I                         I I                        I - používanie stavebných materiálov s vysokým  I I - zvýšenie odolnosti povrchových vrstiev    I recyklovaným alebo opätovne používaným obsahom I I vozovky, nosnej kapacity a odolnosti proti   I a vedľajších produktov z výstavby a údržby   I I únave;                     I ciest;                     I I                        I                         I I - vývoj a vykonávanie plánov monitorovania a  I - plány na zmiernenie dopravných zápch a    I I údržby v reálnych situáciách;         I analýza LCC s cieľom určiť nákladovo optimálne I I                        I riešenie;                    I I - projektovanie a inštalácia komponentov    I                         I I kontroly znečistenia dažďovej vody a kapacity I - skutočné riešenia na zmiernenie hluku z    I I zadržiavania dažďovej vody ideálne vrátane   I cestnej premávky prostredníctvom vozoviek s   I I ľahkých konštrukčných riešení do systému    I nízkou hlučnosťou a protihlukových bariér;   I I odvodňovania.                 I                         I I                        I - zvýšenie odolnosti povrchových vrstiev    I I Je potrebné zdôrazniť skúsenosti s projektmi a I vozovky, nosnej kapacity a odolnosť proti    I I neustály profesionálny rozvoj v týchto     I únave. Skúsenosti s vozovkami s vysokou     I I oblastiach.                  I životnosťou a večnými vozovkami;        I I                        I                         I I V závislosti od charakteru projektu môže    I                         I I verejný obstarávateľ zvýšiť počet rokov na   I                         I I zhromažďovanie technických dôkazov       I                         I I a môže vyžadovať preukázanie minimálneho počtu I                         I I zmlúv.                     I                         I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I Overovanie:                  I - vývoj a vykonávanie plánov monitorovania a  I I                        I údržby v reálnych situáciách;          I I Dôkazy vo forme informácií a referencií na   I                         I I príslušné zákazky               I - projektovanie a inštalácia komponentov    I I v predchádzajúcich 5 rokoch, v ktorých boli  I kontroly znečistenia dažďovej vody a kapacity  I I realizované vyššie uvedené prvky. Doplnené   I zadržiavania dažďovej vody ideálne vrátane   I I budú životopismi pracovníkov, ktorí budú    I ľahkých konštrukčných riešení do systému    I I pracovať na projekte.             I odvodňovania.                  I I                        I                         I I                        I Je potrebné zdôrazniť skúsenosti s projektmi a I I                        I neustály profesionálny rozvoj v     týchto     I I                        I oblastiach.                   I I                        I                         I I                        I V závislosti od charakteru projektu ciest môže I I                        I verejný obstarávateľ zvýšiť počet rokov na   I I                        I zhromažďovanie technických dôkazov       I I                        I a môže vyžadovať preukázanie minimálneho počtu I I                        I zmlúv.                     I I                        I                         I I                        I Overovanie:                   I I                        I                         I I                        I Dôkazy vo forme informácií a referencií na   I I                        I príslušné zákazky                I I                        I v predchádzajúcich 5 rokoch, v ktorých boli   I I                        I realizované vyššie uvedené prvky. Doplnené budú I I                        I životopismi pracovníkov, ktorí budú pracovať na I I                        I projekte.                    I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I A2. Kompetencie hlavného dodávateľa stavby   I A2. Kompetencie hlavného dodávateľa stavby   I I                        I                         I I Tieto kritériá môžu tvoriť súčasť predbežného I Tieto kritériá môžu tvoriť súčasť predbežného  I I výberového konania pre hlavného dodávateľa   I výberového konania pre hlavného dodávateľa   I I stavby.                    I stavby.                     I I                        I                         I I Hlavný dodávateľ stavby musí mať príslušné   I Hlavný dodávateľ stavby musí mať príslušné   I I kompetencie a skúsenosti v oblasti realizácie I kompetencie a skúsenosti v oblasti realizácie  I I zákaziek na výstavbu a údržbu ciest, v prípade I zákaziek na výstavbu a údržbu ciest, v prípade I I ktorých sa preukázalo, že sa dosiahli zlepšené I ktorých sa preukázalo, že sa dosiahli zlepšené I I environmentálne vlastnosti.          I environmentálne vlastnosti.           I I                        I                         I I V prípade zákaziek Design and Build (DB) alebo I V prípade zákaziek Design and Build (DB) alebo I I Design, Build and Operate (DBO), bude pre   I Design, Build and Operate (DBO), bude pre    I I vybraný projektový tím relevantné aj kritérium I vybraný projektový tím relevantné aj kritérium I I A2.                      I A2.                       I I                        I                         I I Príslušné oblasti skúseností musia zahŕňať   I Príslušné oblasti skúseností musia zahŕňať   I I (podľa potreby pre projekt a vybrané kritériá I (podľa potreby pre projekt a vybrané kritériá  I I GPP):                     I GPP):                      I I                        I                         I I - Realizácia činností monitorovania a bežnej  I - Realizácia činností monitorovania a bežnej  I I údržby na makroštruktúre (MPD);        I údržby na makroštruktúre (MPD) a posúdenie   I I                        I spotreby paliva v dôsledku zmien MPD,      I I - posúdenie odolnosti súvisiacej so stavebnými I nerovnomerností a povrchových chýb;       I I materiálmi;                  I                         I I                        I - posúdenie odolnosti súvisiacej so stavebnými I I - realizácia plánu na zmiernenie dopravných  I materiálmi, používanie nástroja MIRAVEC alebo  I I zápch a riadenie dopravných zápch počas    I iných nástrojov hodnotenia na posúdenie     I I výstavby a údržby vrátane riešení vo forme   I spotreby paliva, ak sú k dispozícii;      I I alternatívnych trás, jazdných pruhov podľa   I                         I I dopravného toku, odstavných jazdných pruhov,  I - realizácia plánu na zmiernenie dopravných   I I zariadení inteligentných dopravných systémov  I zápch a riadenie dopravných zápch počas     I I (ITS) a ich posúdenie pomocou analýzy LCC;   I výstavby a údržby vrátane riešení vo forme   I I                        I alternatívnych trás, jazdných pruhov podľa   I I - nákup a použitie stavebných materiálov s   I dopravného toku, odstavných jazdných pruhov,  I I nízkym vplyvom na životné prostredie a     I zariadení inteligentných dopravných systémov  I I overenie ich vlastností. riadenie       I (ITS) a ich posúdenie pomocou analýzy LCC;   I I dodávateľského reťazca s cieľom zaistiť súlad I                         I I so systémami príslušného hodnotenia ciest a  I - nákup a použitie stavebných materiálov s   I I certifikácie, napríklad CEEQUAL alebo     I nízkym vplyvom na životné prostredie a overenie I I Greenroads, atď.;               I ich vlastností. Riadenie dodávateľského reťazca I I                        I s cieľom zaistiť súlad so systémami príslušného I I - nákup a používanie stavebných materiálov s  I hodnotenia ciest a certifikácie, napríklad   I I vysokým recyklovaným alebo opätovne používaným I CEEQUAL alebo Greenroads, atď. Skúsenosti s   I I obsahom a vedľajších produktov z výstavby a  I nástrojmi LCA a LCC;              I I údržby ciest;                 I                         I I                        I - nákup a používanie stavebných materiálov s  I I - úspešné vykonávanie plánov nakladania so   I vysokým recyklovaným alebo opätovne používaným I I sutinou, výkopovým materiálom a pôdou s cieľom I obsahom a vedľajších produktov z výstavby a   I I minimalizovať vznik odpadu. Výber a znalosti o I údržby ciest;                  I I možnostiach spracovania na stavenisku a mimo  I                         I I staveniska;                  I                         I I                        I                         I  I - skúsenosti s nízkoteplotným asfaltom s    I - úspešné vykonávanie plánov nakladania so   I I osobitným zreteľom na najlepšie postupy    I sutinou, výkopovým materiálom a pôdou s cieľom I I týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia   I minimalizovať vznik odpadu. Výber a znalosti o I I pracovníkov;                  I možnostiach spracovania na stavenisku a mimo  I I                        I staveniska;                   I I - výstavba vozoviek s nízkou hlučnosťou;    I                         I I                        I - skúsenosti s nízkoteplotným asfaltom s    I I - vozovky s vysokou životnosťou a zvýšenie   I osobitným zreteľom na najlepšie postupy     I I odolnosti povrchovej vrstvy vozovky;      I týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia    I I                        I pracovníkov;                  I I - výstavba a uvedenie do prevádzky komponentov I                         I I kontroly znečistenia vody a kapacity      I - Výstavba a monitorovanie vozoviek s nízkou  I I zadržiavania dažďovej vody ideálne vrátane   I hlučnosťou, analýza vlastností zníženia hluku; I I ľahkých konštrukčných riešení do systému    I                         I I odvodňovania.                 I - vozovky s vysokou životnosťou a zvýšenie   I I                        I odolnosti povrchovej vrstvy vozovky;      I I Je potrebné zdôrazniť skúsenosti s projektmi a I                         I I neustály profesionálny rozvoj v týchto     I - výstavba a uvedenie do prevádzky komponentov I I oblastiach.                  I kontroly znečistenia vody a kapacity      I I                        I zadržiavania dažďovej vody ideálne vrátane   I I V závislosti od charakteru projektu môže    I ľahkých konštrukčných riešení do systému    I I verejný obstarávateľ zvýšiť počet rokov na   I odvodňovania.                  I I zhromažďovanie technických dôkazov       I                         I I a môže vyžadovať minimálny počet zmlúv.    I Je potrebné zdôrazniť skúsenosti s projektmi a I I                        I neustály profesionálny rozvoj v týchto     I I Overovanie:                  I oblastiach.                   I I                        I                         I I Dôkazy vo forme informácií a referencií na   I V závislosti od charakteru projektu môže    I I príslušné zákazky               I verejný obstarávateľ zvýšiť počet rokov na   I I v predchádzajúcich 5 rokoch, v ktorých boli  I zhromažďovanie technických dôkazov       I I realizované vyššie     uvedené prvky. Doplnené   I a môže vyžadovať minimálny počet zmlúv.     I I budú takisto životopismi pracovníkov, ktorí  I                         I I budú pracovať na projekte.           I Overovanie:                   I I                        I                         I I                        I Dôkazy vo forme informácií a referencií na   I I                        I predchádzajúce zákazky v posledných 5 rokoch, v I I                        I ktorých boli realizované vyššie uvedené prvky. I I                        I Podložené budú dôkazmi a údajmi z:       I I                        I                         I I                        I - Audity vykonávané tretími stranami (napríklad I I                        I z auditu demolačného odpadu);          I I                        I                         I I                        I - Analýza LCA/LCC hlavných prvkov cesty     I I                        I a/alebo;                    I I                        I                         I I                        I - Zber údajov z monitorovania, napríklad výroby I I                        I a riadenia odpadu zo stavebných a demolačných  I I                        I prác a výkopových materiálov a pôdy,      I I                        I výkonnostné parametre pre bežnú a preventívnu  I I                        I údržbu ciest a sanáciu, atď.          I I                        I                         I I                        I Doplnené budú takisto životopismi pracovníkov, I I                        I ktorí budú pracovať na projekte         I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I  Dodatočné poznámky:  - Na hodnotenie poradcov, projektových tímov a dodávateľov je potrebný skúsený hodnotiaci výbor.  Môže byť vhodné priviesť externých odborníkov, čo môže zahŕňať vymenovanie projektového manažéra  a zriadenie výboru s poznatkami a skúsenosťami na posúdenie skúseností súťažiacich dodávateľov.  Zoznamy uvedené vo výberovom kritériu 1 a 2 sú orientačné a mali by sa prispôsobiť projektu a  fáze obstarávania.  - V reforme smerníc o verejnom obstarávaní4,5 (uverejnených v Úradnom vestníku 28. marca 2014 a  vyžadujúcich transpozíciu členskými štátmi do 24 mesiacov) sa výslovne uvádza (článok 67 smernice  2014/24/EÚ), že organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie danej  zákazky (ak kvalita určených zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia zákazky)  môže predstavovať kritérium pre zadanie zákazky. V prípade zložitých zákaziek, akými sú zákazky  na cesty, možno spravidla očakávať, že kvalita projektových manažérov, projektového tímu,  odborných konzultantov a dodávateľov môže mať značný vplyv na realizáciu projektu. Upozorňujeme,  že vzdelanie a odborné kvalifikácie poskytovateľa služieb alebo dodávateľa alebo riadiacich  pracovníkov podniku možno hodnotiť v postupe verejného obstarávania len raz, a to buď vo fáze  výberu, alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk (príloha XII časť II smernice 2014/24/EÚ).   4 Smernica 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.   5 Smernica 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného   hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES.   I--------------------------------------------------------------------------------------------------I I B. Podrobné požiadavky týkajúce sa projektu a vlastností                     I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I Základné kritériá               I Komplexné kritériá               I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE                                      I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I B1. Nízkoteplotný asfalt            I B1. Nízkoteplotný asfalt            I I                        I                         I I Projektový tím alebo uchádzač v prípade    I Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky I I zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v I zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade  I I prípade zákazky zadávanej metódou DBO musia  I zákazky zadávanej metódou DBO musia uplatniť  I I uplatniť najlepšie postupy a techniky na    I najlepšie postupy a techniky na položenie    I I položenie asfaltových zmesí s cieľom znížiť  I asfaltových zmesí s cieľom znížiť teplotu    I I teplotu výroby a aplikácie asfaltu.      I výroby a aplikácie asfaltu.           I I                        I                         I I Maximálna teplota na položenie asfaltových   I Maximálna teplota na položenie asfaltových   I I zmesí povrchu                 I zmesí povrchu                  I I a vrstiev spojiva nesmie presiahnuť 140_C.   I a vrstiev spojiva nesmie presiahnuť 120_C.   I I Pokladanie pri teplotách vyšších ako 140_C,  I Pokladanie pri teplotách vyšších ako 120_C, ale I I ale nižších ako 155_C môže byť povolené len v I nižších ako 155_C môže byť povolené len v    I I prípade špeciálnych asfaltových zmesí s vyššou I prípade špeciálnych asfaltových zmesí s vyššou I I viskozitou.                  I viskozitou.                   I I                        I                         I I Overovanie:                  I Overovanie:                   I I                        I                         I I Projektový tím alebo uchádzač v prípade    I Projektový tím alebo uchádzač v prípade zákazky I I zákazky zadávanej metódou DB alebo uchádzač v I zadávanej metódou DB alebo uchádzač v prípade  I I prípade zákazky zadávanej metódou DBO musí   I zákazky zadávanej metódou DBO musí poskytnúť  I I poskytnúť technickú správu a pracovný plán na I technickú správu a pracovný plán na projektové I I projektové činnosti, kde sa uvedú miešacie a  I činnosti, kde sa uvedú miešacie a pokladacie  I I pokladacie metódy a maximálne teploty, ktoré  I metódy a maximálne teploty, ktoré sa pri týchto I I sa pri týchto metódach požadujú, vrátane    I metódach požadujú, vrátane technickej      I I technickej dokumentácie o zložení spojiva a  I dokumentácie o zložení spojiva a návrhu na   I I návrhu na miešanie asfaltu dodaný výrobcom   I miešanie asfaltu dodaný výrobcom (výrobcami).  I I (výrobcami).                  I                         I I------------------------------------------------I-------------------------------------------------I I B2. Plán nakladania s výkopovým materiálom a pôdou                        I I                                                 I I (Rovnaké požiadavky v prípade základných aj komplexných kritérií)                I I                                                 I I Produkcia odpadu počas výkopových prác s výnimkou stavebného a demolačného odpadu sa musí    I I zaznamenať. Plán nakladania                                   I I s výkopovým materiálom a pôdou sa vyhotovuje zavedením systémov pre separovaný zber:       I I                                                 I I i) vykopaného materiálu z výkopových prác (napríklad z prípravy staveniska a vyrovnávania,    I I základov, základového podložia, podložnej horniny a hĺbenia priekopy), obvykle zemina a kamenivo I I vrátane pôdneho podložia;                                    I I                                                 I I ii) vrchnej vrstvy.                                       I I                                                 I I V prípade výkopového materiálu a vrchnej vrstvy by sa malo maximalizovať opätovné použitie    I I uzavretého obvodu na stavenisku, a to podľa výsledkov uhlíkovej stopy alebo hodnotenia      I I výkonnosti LCA (pozri kritérium B14). Separovaný zber výkopových materiálov na opätovné     I I použitie, recykláciu a zhodnotenie sa musí riadiť hierarchiou odpadového hospodárstva uvedenou v I I smernici 2008/98/ES.                                       I I                           
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.