Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Lehota na podanie žaloby na správny súd

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Lehota na podanie žaloby na správny súd podľa § 181 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Správny súdny poriadok" alebo "SSP") je lehotou prekluzívnou a jej zmeškanie nemožno odpustiť. Podaním žaloby na správny súd lehota plynie ďalej, pretože na jej spočívanie neexistuje zákonný dôvod. Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. apríla 2019, sp. zn. 4 Sžfk 74/2018

 

Lehota na podanie žaloby na správny súd
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
predsedníčka senátu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, ktorá je sudkyňou s viac ako 22-ročnou praxou. Pôsobila na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Od roku 2007 je členkou Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Špecializuje sa na finančné právo, právo hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie a mediálne právo. Externe prednášala ako lektorka pre Európsku komisiu, Justiční akadémii Českej republiky a Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, ktorá je zriadená pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičných úradníkov. Autorsky sa podieľala na viacerých odborných článkoch a publikáciách. Zastáva funkciu sudcu
ad hoc
na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným osobnostiam.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v Ž. uznesením z 30. augusta 2018, sp. zn. 30 S 56/2018-65, odmietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 18. októbra 2017 (ďalej aj "napadnuté ro­zhodnutie žalovaného") a žalovanému nepriznal voči žalobcovi náhradu trov konania. Napadnutým rozhodnutím žalovaného bolo podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov potvrdené rozhodnutie Daňového úradu Ž.
Krajský súd v odôvodnení uznesenia uviedol, že podanie žalobcu z 18. mája 2018 posúdil podľa jeho povahy a obsahu ako správnu žalobu v zmysle § 177 a nasl. SSP. Ďalej citoval § 69 ods. 4 a 6, § 97, § 98 ods. 1 písm. d), § 177 ods. 1 a § 181 ods. 1 SSP konštatujúc, že na základe výzvy zo 6. augusta 2018 bol krajskému súdu doručený originál napadnutého rozhodnutia žalovaného, originál doručenky o doručení predmetného rozhodnutia právnej zástupkyni žalobcu, splnomoc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.