Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

(Ne)dovolené rozdelenie zákaziek

Dátum: Rubrika: Články

Mohli byť niektoré zákazky vyhlásené samostatne alebo mali byť vyhlásené spoločne v rámci jedného postupu verejného obstarávania? To je jedna z mnohých základných otázok, ktoré si kladú verejní obstarávatelia, ktorí sa chcú vyhnúť zisteniam k nedovolenému rozdeleniu zákaziek, čo môže viesť k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky, uplatneniu pokuty za správny delikt alebo finančnej oprave, ak ide o zákazku financovanú z fondov Európskej únie. Základná poučka hovorí, že ak ide o vecnú, časovú a miestnu súvislosť medzi samostatne vyhlásenými zákazkami a zároveň rozdelením zákaziek sa verejný obstarávateľ vyhol prísnejšiemu, transparentnejšiemu postupu, ide o jedno zo závažných zistení. Posúdiť krehkú hranicu medzi dovoleným a nedovoleným rozdelením predmetu zákazky je ťažká úloha a žiadna metodika nikdy nedokáže popísať jednoznačné pravidlá, ako túto otázku za každých skutkových okolností objektívne a spravodlivo posúdiť. Tento článok si nekladie za ambíciu určiť jednoznačné pravidlá, ale predstaví základný rámec posudzovania tejto otázky, pričom sa v závere podrobnejšie zameria na prípady identických alebo totožných postupov zadávania zákaziek, ktoré boli vyhlasované koncom kalendárneho roku, pričom plnenie prebehne až v nasledujúcom kalendárnom roku. Pôjde o nedovolené rozdelenie predmetu zákazky, ak koncom kalendárneho roka 2019 vyhlásime zákazku s nízkou hodnotou na výpočtovú techniku, pričom na ten istý predmet sme už v kalendárnom roku 2019 jednu zákazku vyhlásili, pričom súčet hodnôt týchto zákaziek predstavuje prísnejší podlimitný postup? Pokúsime sa nájsť odpoveď aj s pomocou metodiky Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "ÚVO").

 

(Ne)dovolené rozdelenie zákaziek
Mgr.
Branislav
Hudec
pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 14-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ÚPVII koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov Európskej únie v oblasti verejného obstarávania, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ÚPVII. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.
Základné pravidlá pre posúdenie nedovoleného rozdelenia predmetu zákazky
Aké východiská ponúka zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO")? Úprimne povedané, nie je toho veľa a podrobnejšie pravidlá v zákone absentujú. Čiastočný návod treba hľadať v § 6 ods. 16 ZVO, podľa ktorého "
zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona".
Jednoducho povedané, nie je možné rozdeliť zákazku napríklad na dve podlimitné zákazky, aby sme sa (po sčítaní ich predpokladaných hodnôt) vyhli nadlimitnému postupu zadávania zákazky. Posúdenie, či je potrebné viaceré plnenia obstarávať v rámci jednej zákazky, resp. či by v prípade ich samostatného verejného obstarávania išlo o nedovolené rozdelenie zákazky, je potrebné posudzovať od konkrétnych okolností daného prípadu, pričom sa zohľadňuje najmä časová, miestna a vecná (funkčná) súvislosť jednotlivých zákaziek. Verejný obstarávateľ si tak musí položiť otázku, či existuje medzi zákazkami, ktoré plánuje vyhlásiť samostatne, takáto súvislosť a ak áno, má tri možnosti. Prvá možnosť je vyhlásiť jednu samostatnú zákazku, kde budú všetky plnenia predmetom jednej zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania zákazky. Tu sa vystavuje riziku, že spojí nesúrodé, rôznorodé zákazky, obmedzí hospodársku súťaž, čoho následkom bude nízky počet predložených ponúk. Druhá možnosť je vyhlásiť jeden postup zadávania zákazky, ktorý však bude vnútorne rozdelený na časti, t.j. pre každú časť bude uzavretá samostatná zmluva a každá časť môže mať rovnakého alebo aj iného úspešného uchádzača. Vnútorné rozdelenie zákaziek na časti je predmetom úpravy v § 28 ZVO a je uplatniteľné podľa tohto ustanovenia pri nadlimitných a podlimitných zákazkách. Rovnako si myslíme, že je možné ho podporne aplikovať aj pri zákazkách s nízkou hodnotou, ak by vznikla verejnému obstarávateľovi takáto potreba (nie je to veľmi časté pri zákazkách s nízkou hodnotou, ale vylúčené to nie je). Ako podrobnejšie vykladať "poučkové" pravidlá o časovej, miestnej a vecnej súvislosti?
Časová súvislosť znamená najmä rovnaké alebo časovo blízke obdobie vyhlásenia predmetných postupov zadávania zák
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.