Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nové usmernenie Európskej komisie na určovanie finančných korekcií za nedostatky vo verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

Finančné korekcie alebo finančné opravy sú následkom chybných verejných obstarávaní financovaných z fondov Európskej únie a v praxi znamenajú, že prijímateľ musí časť príspevku alebo celý príspevok vrátiť, resp. sa mu bude výška príspevku priebežne krátiť, a to v závislosti od štádia, kedy boli identifikované zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok zadávania zákazky. Pravidlá na určenie finančných opráv a sadzby korekcií určuje najsilnejší hráč, ktorým je Európska komisia (ďalej aj "EK"). Predchádzajúce usmernenie EK bolo vydané rozhodnutím 19. decembra 2013 a vychádzalo ešte z európskych smerníc o verejnom obstarávaní z roku 2004. Čakanie na nové usmernenie bolo dlhé, pretože nové smernice o verejnom obstarávaní boli prijaté ešte v roku 2014. Slovenská republika ich transponovala do podoby zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") v novembri 2015, pričom tento zákon nadobudol účinnosť 18. apríla 2016, a v tomto čase bolo v platnosti usmernenie EK, ktoré pri popise jednotlivých porušení vychádzalo z už neplatných smerníc o verejnom obstarávaní. Pre korektnosť je však potrebné dodať, že väčšina pravidiel verejného obstarávania sa zásadných spôsobom nemenila a v podmienkach Slovenskej republiky vydal Centrálny koordinačný orgán (ďalej aj "CKO") aj "národný" metodický pokyn k určovaniu finančných opráv, ktorý musí vychádzať z pravidiel nastavených EK, ale zároveň plne rešpektuje národnú legislatívu, metodiku a jej pravidlá (najmä v oblasti podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou). Cieľom tohto článku je, ako už názov napovedá, predstaviť nové pravidlá na určenie korekcií, ktoré sú účinné od 14. mája 2019, so zameraním na základné pravidlá a zároveň novinky a zmeny, ktoré EK v tejto téme pripravila.

 

Nové usmernenie európskej komisie na určovanie finančných korekcií za nedostatky vo verejnom obstarávaní
Mgr.
Branislav
Hudec
pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 13-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ÚPVII koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov Európskej únie v oblasti verejného obstarávania, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ÚPVII. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.
Usmernenie EK vs. národná úprava v podobe Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv
Ako už bolo spomenuté v úvode príspevku, pred vydaním nového usmernenia na určenie finančných opráv bolo platné usmernenie, ktoré bolo prílohou rozhodnutia EK č. C(2013) 9527 z 19. decembra 2013 (
Commission decision on the setting out and approval of the guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement
). Predmetné usmernenie bolo vydané ešte počas predchádzajúceho programového obdobia 2007-2013 a pri určovaní typov porušení vychádzalo zo smerníc Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní z roku 2004. Prvý "draft" nového usmernenia EK ku korekciám bol predstavený ešte v novembri 2017, pričom nové usmernenie bolo, napokon, schválené po diskusii a pripomienkach členských štátov EÚ, a to 14. mája 2019. Forma prijatia nového usmernenia bola totožná ako v roku 2013 a EK prijala nové usmernenie rozhodnutím č. C(2019) 3452 (
Commission decision of 14. may 2019 on laying down the guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for non-compliance with the applicalbe rules on public procurement
), ktorého prílohou bolo opäť samotné usmernenie definujúce základný rámec určovania finančných opráv a sadz­by za jednotlivé typy porušení.
Zároveň na vnútroštátnej úrovni platí Metodický pokyn CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Metodický pokyn sa aktualizuje podľa potreby a v závislosti od dynamického vývoja v oblasti verejného obstarávania, pričom jeho posledná aktualizácia bola účinná k 31. októbru 2018 [metodika na úrovni CKO vrátane Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj "Systém riadenia EŠIF") sa aktualizuje iba ku koncu októbra alebo ku koncu apríla -
pozn. autora]
. Metodický pokyn CKO, samozrejme, musí vychádzať z usmernenia EK, nie je možné na­príklad nastaviť sadzby finančných opráv menej prísne. Aktuálne sú teda riadiace orgány povinné uplatňovať priamo nové usmernenie EK v prípadoch, keď sa nové usmernenie odchyľuje od pravidiel nastavených v metodike CKO, ale ako si v ďalšom texte vysvetlíme, až také zásadné zmeny EK nepriniesla.
Základné pravidlá z nového usmernenia EK k finančným korekciám
Od ktorého momentu je nové usmernenie uplatniteľné na postup určovania finančných korekcií? Rozhodujúci dátum je dátum jeho účinnosti (14. máj 2019) a od tohto momentu je usmernenie uplatniteľné na proces určovania finančných opráv, ktorý sa začal od 14. mája 2019 (vrátane). V podmienkach Slovenskej republiky, keď riadiace orgány vykonávajú kontrolu každej jednej zákazky financovanej z fondov Európskej únie, pričom túto kontrolu vykonávajú podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, je rozhodujúci moment vypracovania návrhu správy z kontroly, ktorá obsahuje zistenia, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a teda sú spojené s uplatnením finančných opráv. Predmetné pravidlo vychádza tiež z kapitoly 3.3.7.1, bod 1 Systému riadenia EŠIF, podľa ktorej
"určenie finančných opráv sa riadi pravidlami, ktoré sú platné v čase vypracovania návrhu správy z kontroly."
Z uvedeného teda vyplýva, že ak riadiaci
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.