Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Dátum: Rubrika: Aktuality

Novela zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní“) má ambíciu zvýšiť atraktivitu nájomného bývania a zefektívniť čerpanie podpory obstarávania nájomných bytov. To si vyžaduje vykonať úpravu niektorých podmienok a postupov pri poskytovaní dotácií na rozvoj bývania. Zákonodarca pri koncepčných zmenách využil legislatívny priestor aj na úpravy, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní upravuje dve základné oblasti, a to:
1.
rozsah, podmienky a spôsob poskytovania finanč­ných prostriedkov formou dotácií na rozvoj bývania a
2.
vymedzenie sociálneho bývania, ktoré okrem samotného vymedzenia sociálneho bývania obsahuje aj definíciu podmienok a rozsahu poskytovania sociálneho bývania v byte.
Zákonodarca v dôsledku požiadavky vyplývajúcej z predpisov v oblasti technickej normalizácie, aby právny predpis neodkazoval na technickú normu, ktorá nie je verejne k dispozícii, upravuje definíciu bytu bežného štandardu a bytu nižšieho štandardu. Nájomný byt bežného štandardu alebo nižšieho štandardu bude musieť byť navrhnutý tak, aby zodpovedal príslušnej technickej norme (STN 73 4301: Budovy na bývanie) a ak táto nie je verejne dostupná, tak inej obdobnej technickej špecifikácii.
Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vypúšťa definíciu pojmu "plocha obytných miestností", ktorou sa rozumela plocha miestností okrem plôch, nad ktorými je svetlá výška menšia ako 1,3 metra. Vypustenie tohto písmena spôsobí, že
do plochy obytných miestností sa budú započítavať aj plochy, nad ktorými je svetlá výška menšia ako 1,3 metra
, teda pôjde o započítanie rôznych "výklenkov", avšak už do podlahovej plochy bytu. Po tejto zmene zostáva v zákone o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní definícia "podlahovej plochy bytu", "plochy príslušenstva bytu", "celkovej podlahovej plochy bytovej budovy" a pojem "priemerná podlahová plocha bytov". V dôsledku vypustenia definície pojmu "plocha obytných miestností" nastáva nesúlad v § 2 ods. 2 zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, konkrétne v jeho predvetí. Uvedené ustanovenie započítava do plochy obytných miestností a plochy príslušenstva bytu práve výnimky, ktoré zákonodarca touto novelou vypúšťa. Po správnosti by pojem "plocha obytných miestností" mal byť nahradený pojmom "podlahová plocha bytu". Ide o pojmový nesúlad, ktorý však na aplikáciu zákona nemá následok. Zohľadňovať sa bude podlahová plocha bytu a plocha príslušenstva bytu.
Zužuje sa okruh výnimiek, ktoré sa započítavajú alebo nezapočítavajú do plochy obytných miestností a plochy príslušenstva bytu
. Do plochy obytných miestností a plochy príslušenstva bytu sa nezapočítava nevyplnený otvor, avšak musí byť aspoň 1 meter široký a 2 metre vysoký a započítava sa plocha pod schodiskom, nad ktorou je svetlá výška menšia ako 1,3 metra. Dosiahne sa tak jednoduchší výpočet podlahovej plochy bytu pre žiadateľov a projektantov, ktorí navrhujú projekty nájomných bytov.
Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
rozširuje pojem systémovej poruchy bytového domu o systémovú poruchu bytového domu postaveného panelovou technológiou
.
Dotáciu možno poskytnúť na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania. V porovnaní s doterajšou právnou úpravou zákonodarca
rozširuje spôsob, akým možno obstarávať nájomný byt s využitím dotácie
. Rozširuje sa možnosť poskytnutia dotácie na obstaranie nájomného bytu nadstavbou alebo prístavbou bytovej budovy alebo nadstavbou alebo prístavbou nebytovej budovy za podmienky, ak vznikne bytový dom, rodinný dom alebo polyfunkčný dom. Bytovou budovou je podľa § 43b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon"):
"
(1) Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria a) bytové domy, b) rodinné domy, c) ostatné budovy na bývanie, napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.
"
Podľa uvedených ustanovení sa rozširuje možnosť obstarať nájomné bývanie aj v študentských domovoch, detských domovoch, domovoch dôchodcov, ako aj v útulkoch pre bezdomovcov.
Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní umožňuje poskytnúť dotáciu na obstaranie nájomného bytu v rodinnom dome spôsobmi:
-
výstavba nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome,
-
výstavba nájomného bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou bytovej budovy alebo nadstavbou alebo prístavbou nebytovej budovy, ak vznikne bytový dom, rodinný dom alebo polyfunkčný dom,
-
stavebná úprava budovy, ak po vykonaní stavebnej úpravy vznikne byt v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome,
-
kúpa nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome,
ak sa v takomto rodinnom dome nachádzajú najmenej dva byty.
Cieľom tejto zmeny je zlepšiť adresnosť poskytovanej podpory do oblasti sociálneho bývania, aby žiadatelia mohli žiadať dotáciu na stavebné úpravy, ktoré sú zákonom vymedzené za podmienky, že sa v rodinnom dome nachádzajú najmenej dva byty.
Zo zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
sa vypúšťa podmienka, na základe ktorej museli žiadatelia obstarávať minimálne štyri nájomné byty
, ak ich obstarávali nadstavbou, prístavbou alebo stavebnými úpravami existujúcich stavieb (v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome alebo v nebytovej budove, v o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.