Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od konca októbra 2019

Dátum: Rubrika: Články

Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj "Systém riadenia EŠIF") na programové obdobie 2014-2020 je primárnym metodickým dokumentom, ktorý upravuje pravidlá a kontrolu eurofondových zákaziek verejného obstarávania. Spolu so Systémom riadenia EŠIF sú nemenej dôležité metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu [(ďalej aj "CKO") sekcia na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá má v gescii koordináciu v oblasti eurofondov], pričom mnohé z nich sú tematicky zamerané na špecifické oblasti verejného obstarávania [napr. finančné opravy, zákazky s nízkymi hodnotami, zákazky, ktoré sú mimo pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") atď.]. Tieto základné metodické dokumenty sa aktualizujú ku koncu októbra alebo ku koncu apríla, a to z toho dôvodu, aby iba dvakrát do roka aktualizovali svoje príručky aj riadiace orgány, čo by malo zabezpečiť lepší prehľad o zmenách z pohľadu prijímateľov. Už názov článku predpovedá, že jeho obsahom budú posledné zmeny, ktoré boli vydané koncom októbra a k dátumu publikovania tohto článku by už mali byť upravené aj v príručkách riadiacich orgánov, keďže riadiace orgány majú po dátume účinnosti novej verzie Systému riadenia EŠIF (verzia 9) a metodických pokynov CKO lehotu 30 pracovných dní na zapracovanie noviniek do metodiky a príručiek určených prijímateľom v rámci príslušného operačného programu. Až momentom zapracovania do riadiacej dokumentácie sú tieto pravidlá účinné pre prijímateľov. Cieľom každej novinky a aktualizácie pravidiel je priniesť zjednodušenia pre prijímateľov príspevku z EŠIF, ako aj pre riadiace orgány zodpovedné za kontrolu eurofondového verejného obstarávania, a tento článok aktuálne zmeny (a veríme, že racionálne zmeny) bližšie predstaví.

 

Novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od konca októbra 2019
Mgr.
Branislav
Hudec
pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 13-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ÚPVII koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov Európskej únie v oblasti verejného obstarávania, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ÚPVII. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.
Zjednodušenie pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky
Pravidlá na určenie a výpočet predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej aj "PHZ") sú upravené v § 6 ZVO, avšak napriek pomerne podrobnej úprave sa v predmetnom ustanovení zákona o verejnom obstarávaní nedopátrate k informácii, ku akému dátumu majú byť vypracované podklady na určenie PHZ, aby boli aktuálne, koľko ponúk musí získať verejný obstarávateľ, ak sa PHZ určuje prieskumom trhu a či počítať PHZ aritmetickým priemerom doručených cenových ponúk alebo inou metódou. Predchádzajúca verzia Systému riadenia EŠIF účinná od 30. apríla 2019 zaviedla nové pravidlo, že informácie a podklady, na základe ktorých bola určená PHZ, nesmú byť staršie ako 6 mesiacov ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania, ak bola PHZ určená prieskumom trhu realizovaným oslovením potenciálnych záujemcov alebo prípravnou trhovou konzultáciou. Aktuálna verzia 9 Systému riadenia EŠIF účinná od 31. októbra 2019 išla ešte ďalej a prelomila pravidlo, ktoré sa udomácnilo v eurofondových zákazkách, keď sa vyžadovali tri cenové ponuky, aby bolo možné hovoriť o správnom postupe pri určení PHZ. Ako teda znejú aktuálne pravidlá? Ak je PHZ určovaná prieskumom trhu realizovaným oslovením potenciálnych záujemcov alebo prípravnou trhovou konzultáciou, prijímateľ je síce naďalej povinný osloviť minimálne troch potenciálnych záujemcov, ale PHZ je možné následne určiť aj na základe dvoch cenových ponúk. Podobne, ak prijímateľ určuje PHZ na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet (napr. povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv), určuje PHZ na základe minimálne dvoch nezávislých údajov o cenách. Samozrejme, platí, že PHZ je možné určiť aj kombináciou skôr uvedených možností, t.j. jedna cenová ponuka môže pochádzať od hospodárskeho subjektu, ktorý bol oslovený v rámci prieskumu trhu a druhá môže vychádzať z aktuálne platnej zmluvy, prípadne z cenníka, ktorý je voľne dostupný na internete. Ak to jednoducho zhrnieme, stále platí povinnosť osloviť aspoň troch podnikateľov, ak zvolíme pre PHZ "klasický" postup prieskumu trhu, avšak úplne postačuje, ak sú doručené dve ponuky, čo bol dosiaľ postup, ktorý bol akceptovaný iba pri eurofondových zákazkách s nízkou hodnotou do 30 000 eur. V zmysle poslednej novinky "pravidlo dvoch ponúk" platí v prípade všetkých zákaziek verejného obstarávania, a to bez ohľadu na ich finančný limit.
Ďalej je v Systéme riadenia EŠIF uvedené, že odporúčaným postupom pri určení PHZ je vykonať aritmetický priemer z cien uvedených v predložených cenových ponukách. Aj napriek tomu, že ide o odporúčanie, neodporúčame určiť PHZ na základe nižšej cenovej ponuky, ak by ich aritmetický priemer znamenal voľbu prísnejšieho postupu - je veľká pravdepodobnosť, že takýto výpočet PHZ by sa nestretol so súhlasným stanoviskom kontrolných orgánov a neblahým následkom by bolo uplatnenie finančnej opravy. Zároveň b
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.