Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Novinky v zodpovednom zadávaní verejných zákaziek v Českej republike

Dátum: Rubrika: Články

S účinnosťou od 1. januára 2021 bol do českého zákona o zadávaní verejných zákaziek1) (ďalej len „ZZVZ“) zaradený priamo medzi základné princípy zadávania verejných zákaziek princíp sociálne a environmentálne zodpovedného zadávania a inovácií (ďalej len „OVZI“). Cesta k nastaveniu bežnej a správnej aplikácii českými zadávateľmi (obstarávateľmi) v praxi tak, aby zadávacie podmienky v tendroch padali na úrodnú pôdu a dodávatelia im vychádzali v ústrety, je ešte len „prešľapávaná“.

VÝCHODISKOVÝ STAV A PRÁVNY ZÁKLAD
Mnoho 
 
verejných obstarávateľov, ktorí sú povinní realizovať verejné investície postupom podľa ZZVZ, už začalo využívať prvky "zodpovedného zadávania". Postupne sa od požiadaviek týkajúcich sa základných tovarov a služieb (papier, tlačiarne a tlačové služby, hardware, upratovanie a čistiace prostriedky) dostávajú k ďalším plneniam (nábytok, vozidlá) a je snáď len otázkou času, než sa rozvinie koncepcia aj pre tie výrazne komplexnejšie, ako sú stavby či koncesie zahŕňajúce projekt, dodávku i prevádzku.
Treba povedať, že úprava zadávania verejných zákaziek všeobecne, pretrvávajúci tlak na cenu a zásady ZZVZ (hlavne transparentnosť, nediskriminácia a primeranosť), cez ktoré "nejde vlak", vedú k tomu, že ich aplikácia na viacero situácií je veľakrát neistá, výrazne podporujúca jednoznačné, počítateľné a osvedčené kritériá. Doteraz sa do tejto oblasti púšťali hlavne obstarávatelia vybavení interným tímom nadšencov schopných presadiť si inovatívne postupy v rámci jednak vlastnej organizácie, ako aj voči kontrolným orgánom vrátane poskytovateľov dotácií či financovania. Medzi týchto priekopníkov patrí napríklad Masarykova univerzita, Jihomoravský kraj, Najvyšší kontrolný úrad, Povodie Vltavy, Dopravný podnik hl. m. Prahy, Správa železníc (najmä koncept "Best Value") a mnoho ďalších a aj menších organizácií a miest. Jeden zo základných prvkov udržateľného obstarávania, ktorým je hodnotenie podľa "nákladov životného cyklu", čoraz častejšie nahrádza jednoduché hodnotenie najnižšej ponukovej obstarávacej ceny, avšak stále nie je možné hovoriť o razantnej zmene u viacerých verejných obstarávateľov.
Novela ZZVZ účinná od 1. januára 2021 medzi základné zásady
zaviedla povinnosť obstarávateľov zohľadňovať princípy sociálne a environmentálne zodpovedného zadávania a inovácií,
a to bez ohľadu na hodnotu zadávanej verejnej zákazky (nový ods. 4 v § 6 ZZVZ). Nová zásada sa do ZZVZ dostala poslaneckou iniciatívou, prekvapivo a bez prechodných ustanovení. Mnoho obstarávateľov sa tak k téme "zodpovedného zadávania" dostáva nanovo a bez vlastného odhodlania, a bohužiaľ aj bez vlastnej potrebnej strategickej úvahy a internej metodickej výbavy. A to aj napriek tomu, že už v roku 2017 vláda Českej republiky uznesením č. 531 zaviedla Pravidlá uplatňovania zodpovedného prístupu pri zadávaní verejných zákaziek a nákupoch štátnej správy a samosprávy (ďalej len "Pravidlá") a uložila vedúcim ústredných orgánov, ako aj odporučila vedeniu územných samosprávnych celkov, tieto Pravidlá zohľadňovať.
Dôraz na zodpovedný prístup pri zadávaní verejných zákaziek nie je novinkou. Obstarávatelia majú teraz, prostredníctvom novej zásady ZZVZ, o motiváciu viac sa témou zodpovedných a udržateľných verejných investícií zaoberať. Tento trend je taktiež jednoznačný z úrovne Európskej únie a Európskej komisie, ktorá sa téme "Green Procurement" a rozvoju inovačných postupov venuje v posledných rokoch veľmi intenzívne, nielen formou podpory opatrení na ochranu klímy vrátane zavádzania nízkoemisných vozidiel.
NOVÁ ZÁSADA "NA PAPIERI" A V PRAXI
Medzi základné princípy zadávania verejných zákaziek pribudol do § 6 nový odsek 4, ktorý ustanovuje, že: 
"Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit"
.
Zároveň boli zavedené nové definície pojmov v § 28 ZZVZ:
sociálne zodpovedné zadávanie, environmentálne zodpovedné zadávanie a inovácie (OVZI).
Novo zavedená zásada OVZI vzbudila v Českej republike veľkú pozornosť naprieč verejným sektorom najmä preto, že vzišla z poslaneckej iniciatívy, a tým pádom bez širšieho pripomienkového procesu, prekvapivo a bez možnosti zadávateľov sa na túto novinku riadne pripraviť.
PODPORA MINISTERSTIEV PRE PRAX
Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR (ďalej len "MPSV") už od roku 2014 tému zodpovedného zadávania intenzívne rozvíja a obstarávateľom ponúka celú radu praktických metodík a školení v rámci českého Inštitútu zodpovedného verejného zadávania (česky: "Institut OVZ") a účasť v Platforme zodpovedného verejného zadávania
2)
. Mnoho obstarávateľov túto tému rozvíjalo z vlastnej vôle (čisto na dobrovoľnej báze) už pred novelou, čo bola preferovaná cesta zo strany MPSV. Podobne majú obstarávatelia možnosť využívať okrem iného metodiky Ministerstva životného prostredia ČR (ďalej len MŽP)
3)
, ktoré sú postupne doplňované.
MPSV v závere roka intenzívne zapracovalo na tom, aby maximálne pomáhali aj obstarávateľom, ktorí sa téme začínajú venovať až kvôli novele. Na svojich stránkach www.sovz.cz zverejnilo pomôcku pre obstarávateľa, tzv. "
Checklist
"
4)
, vďaka ktorému si obstarávatelia môžu prejsť prierezové témy OVZI v praktických otázkach. K aplikácii novej zásady v praxi a k Checklistu vydalo MPSV publikáciu
Zodpovedné verejné zadávanie v kocke,
príručku zodpovedného verejného zadávania k novele ZZVZ od 1. januára 2021
5)
a vykonalo 14. decembra 2020 seminár
6)
, ktorého právnu časť s MPSV zabezpečila Adéla Havlová, spoluautorka článku.
K bližšiemu výkladu novej zásady z právneho pohľadu prebehla diskusia taktiež v rámci Expertnej skupiny Ministerstva pre miestny rozvoj ČR (ďalej len "MMR"). Výsledkom diskusie je Stanovisko expertnej skupiny MMR k zákonu o zadávaní verejných zákaziek k právnym otázkam spojených so zavedením nových zásad zadávania verejných zákaziek
7)
.
AKTUÁLNY VÝKLAD NOVEJ ZÁSADY
Obstarávatelia sú teda od 1. januára 2021 povinní vo svojich zadávacích postupoch, všade tam, kde je to "možné", zohľadniť novú zásadu OVZI a svoj postup odôvodniť.
Zásada OVZI sa tak ako všetky zásady
uplatňuje pre všetky verejné zákazky
zadávané podľa českého ZZVZ bez ohľadu na to,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.