Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Obstarávanie zákaziek, ktorých predmetom je opakované plnenie - teoretické a praktické aspekty

Dátum: Rubrika: Články

V tomto príspevku sa autori venujú problematike obstarávania zákaziek, ktoré verejní obstarávatelia [1] zadávajú na pravidelnej báze, t. j. ide o plnenia, ktoré verejní obstarávatelia využívajú, resp. potrebujú mať k dispozícii nepretržite alebo dodávané pravidelne bez ich akéhokoľvek prerušenia a ktoré obstarávajú v pravidelných intervaloch, napríklad každých 12 mesiacov. Spravidla možno hovoriť najmä o dodávke energií a telekomunikačných službách [12]. Hlavným cieľom spracovania tohto príspevku je vôľa autorov poukázať na skutočnosti, ktoré môžu viesť k otvoreniu súťaže a získaniu čo najlepších plnení a výhodných cenových ponúk v prípade obstarávania tohto druhu plnení. Zároveň je cieľom priblížiť legislatívne nedostatky, ktoré autori v tejto súvislosti v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) vnímajú.

ŠTANDARDNÉ POSTUPY VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejní obstarávatelia pri obstarávaní opakovaných plnení využívajú prevažne postup obstarávania zákazky s nízkou hodnotou zakotvený v § 117 ZVO ako jeden z možných postupov procesu verejného obstarávania, ktorý je zároveň pre verejných obstarávateľov najmenej náročný, či už z hľadiska administratívnej záťaže, alebo dodržiavania komplexných ustanovení prísnejších postupov podľa ZVO (postupy pre obstarávanie podlimitných alebo a nadlimitných zákaziek). Alternatívne sa možno pri podobnom druhu verejných obstarávaní stretnúť s vykonávaním prieskumu trhu s cieľom stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky, pri ktorom si verejný obstarávateľ vymieni možnosť uzatvorenia zmluvy v prípade, keď cenové ponuky z prieskumu trhu neprekročia limity zákazky s nízkou hodnotou.
Skôr uvedené nastáva najmä z dôvodov, že verejný obstarávatelia pri zabezpečovaní týchto plnení obstarávajú plnenia štandardne na obdobie 12 mesiacov, prípadne vo výnimočných prípadoch maximálne na obdobie 24 mesiacov. Takýmto postupom sa teda verejní obstarávatelia takmer vždy nachádzajú v režime zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhnú aplikácii prevažnej väčšiny ustanovení ZVO (primárne treba dodržiavať najmä základné princípy ZVO), a teda dôjde aj k podstatnému zamedzeniu možností záujemcov/uchádzačov uchádzať sa o takúto zákazku.
V praxi teda nastane situácia, keď verejný obstarávateľ vypíše verejné obstarávanie, ktoré z prevažnej väčšiny vychádza z aktuálneho plnenia, a teda nastavenia, ktoré vyhovuje aktuálnemu dodávateľovi, pri ktorom je často splnený predpoklad, že niektoré časti takéhoto plnenia vie verejnému obstarávateľovi poskytnúť len aktuálny dodávateľ. [3] V danom prípade hovoríme najmä o technickej špecifikácii požadovaného plnenia, zmluvných podmienkach, prípadne informáciách, ktoré má k dispozícii len aktuálny dodávateľ, pričom na podklade týchto informácií vie len aktuálny dodávateľ riadne oceniť predmet zákazky a možnosti ostatných uchádzačov na získanie takejto zákazky sú takmer nulové, keďže nedisponujú dostatočným množstvom informácií, a teda musia z opatrnosti počítať s vyššími nákladmi. [4] Skôr uvedené platí aj v prípade nastavovania podmienok účasti zo strany verejného obstarávateľa, kde sa možno stretnúť najmä v časti ekonomického a finančného postavenia, ale aj technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, s požiadavkami, ktoré žiadnym spôsobom nereflektujú veľkosť a náročnosť požadovaných služieb. Častokrát sú teda na záujemcov/uchádzačov kladené neprimerané požiadavky v tejto súvislosti, ktoré však nemajú žiadne opodstatnenie, a to ani vo vzťahu ku kvalite poskytovaných služieb, keďže ide prevažne o regulované odvetvia, kde oprávnenie na poskytnutie služieb má len zopár subjektov na trhu a pri ktorých je verejne známe, že takéto služby poskytujú, zároveň na získanie povolenia už boli nútení splniť pomerne prísne podmienky príslušného orgánu verejnej správy, ktorý dané odvetvie reguluje a kontroluje, a teda samotné povolenie na poskytovanie služieb by malo z povahy veci verejnému obstarávateľovi stačiť ako relevantný dôkaz o schopnosti záujemcu/uchádzača plniť predmet zákazky. Zároveň treba dať do pozornosti skutočnosť, že voči takémuto nastaveniu podmienok majú záujemcovia/uchádzači v prípade zákazky s nízkou hodnotou len obmedzené množstvo možností na dosiahnutie dodržiavania základných princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 ZVO, najmä princípu rovnakého zaobch
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.