Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Podmienky účasti pri nadlimitnej zákazke požiadavky na predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Krajský súd v B. (ďalej aj "prvostupňový súd" alebo "krajský súd") rozsudkom zo 4. decembra 2014, sp. zn. 1 S 138/2014-225, podľa § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "Občiansky súdny poriadok" alebo "OSP") zrušil napadnuté rozhodnutie žalovaného Úradu pre verejné obstarávanie z 9. júna 2014 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím žalovaného z 9. apríla 2014 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 9. júna 2014, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie z 9. apríla 2014, vydané v konaní o námietkach žalobcu smerujúcich podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") proti vyhodnoteniu ponúk v predmetnej verejnej súťaži. (uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. novembra 2016, sp. zn. 6 Sžf 11/2015)

 

Podmienky účasti pri nadlimitnej zákazke požiadavky na predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
Z odôvodnenia
V odôvodnení rozsudku prvostupňový súd uviedol, že v predmetnej právnej veci kontrolovaný vyhlásil verejnú súťaž v súlade s § 50 ods. 4 písm. a) ZVO na predmet zákazky
"Činnosť stavebného dozoru pre projekt Diaľnica D1 H"
v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2012/S 49-080455 z 10. marca 2012 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 49/2012 z 10. marca 2012 pod značkou 02770-MSS. V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného a predpokladanej hodnoty zákazky 9 314 157 eur išlo o nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb. Kontrolovaný poskytol súťažné podklady 31 záujemcom. V lehote na predkladanie ponúk, t.j. do 23. apríla 2012 do 10.00 hod., predložilo ponuku päť uchádzačov vrátane žalobcu. Otváranie ponúk sa uskutočnilo 23. apríla 2012. Z dokumentu
"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti"
vyplýva, že podmienky účasti splnili všetci uchádzači. Následne kontrolovaný uskutočnil vyhodnotenie ponúk, pričom informáciu o výsledku tohto vyhodnotenia doručil všetkým uchádzačom. Na základe námietok žalobcu smerujúcich proti vyhodnoteniu ponúk vydal úrad 27. novembra 2012 rozhodnutie, ktorým v zmysle § 139 ods. 2 písm. e) ZVO zrušil rozhodnutie kontrolovaného o výsledku vyhodnotenia ponúk a nariadil mu znovu vyhodnotiť ponuky v predmetnej verejnej súťaži. Z dokumentu
"Dodatok č. 1 k zápisnici z vyhodnotenia ponúk"
z 27. januára 2014 vyplýva, že kontrolovaný opätovne vyhodnotil predložené ponuky. Dňa 4. februára 2014 kontrolovaný doručil žalobcovi list
"Činnosť stavebného dozoru pre projekt Diaľnica D1 H. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk"
, v ktorom mu oznámil, že v predmetnej verejnej súťaži neuspel. Dňa 13. februára 2014 doručil žalobca úradu a kontrolovanému námietky podľa § 138 ods. 2 písm. f) ZVO smerujúce proti vyhodnoteniu ponúk.
Krajský súd v odôvodnení svojho rozhodnutia po opise skutkového stavu uviedol, že z obsahu administratívneho spisu mal nepochybne za preukázané, že v pokynoch pre záujemcov uchádzačov (zväzok 3 v časti 5, bod 5.3) a v časti 6.6.1 súťažných podkladov sú uvedené požiadavky na tím stavebného dozoru, ktorý sa má skladať z dvoch kategórií odborníkov, tzv. "kľúčových" a "nekľúčových". Všetci odborníci, o ktorých sa predpokladá, že budú mať riadiacu úlohu v rámci realizácie zmluvy o poskytovaní služieb, sú označení ako "kľúčoví". Personálnu zostavu tímu stavebného dozoru bude dopĺňať tzv. podporný personál. V bode 6.2 citovaného článku sú uvedené požiadavky na tzv. "kľúčových" odborníkov a v bode 6.3 na tzv. "nekľúčových" odborníkov. Pri minimálnom počte týchto pracovníkov pri poskytovaní služby v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke počas razenia tunela, je ustanovený minimálny počet pracovníkov v počte 1 pri tzv. "kľúčových" a v počte 2 pri tzv. "nekľúčových" odborníkoch. Hviezdičkou označený maximálny počet odborníkov v ustanovení počtu nebol podľa informácií verejného obstarávateľa obmedzený. Vo zväzku 3 časť 5 bod 26.1
"Vyhodnotenie ponúk súťažných podkladov"
kontrolovaný uviedol, že "
...komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch."
Krajský súd konštatoval, že ustanovené podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní boli v rozpore s § 9 ZVO, to znamená, že tieto boli v rozpore hlavne s princípom transparentnosti verejného obstarávania.
Ďalej krajský súd zdôraznil, že pri takomto spôsobe určenia počtu navrhovaných odborníkov v predmetných kategóriách je možné vytvoriť priestor na špekulatívne konanie uchádzačov. Pri uplatňovaní jedného zo základných princípov verejného obstarávania, a to princípu transparentnosti, je dôležité, aby verejný obstarávateľ ustanovil okolnosti podstatné pre vypracovanie ponuky a svoje požiadavky na náležitosti ponuky a jej prílohy presne a určito. Len na základe jasne ustanovených požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v zadávacej dokumentácii je možné posúdiť, či uchádzačmi predložené ponuky sú v súlade s jeho požiadavkami. V prípade, ak z dokladov slúžiacich na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je možné posúdiť splnenie podmienok účasti (všetkých záujemcov), i v dôsledku toho sa môžu vyskytnúť pochybnosti o tom, či dokladmi obsiahnutými v ponuke uchádzača sa dá plnohodnotne preukázať splnenie podmienok účasti. Verejný obstarávateľ by mal postupovať podľa § 33 ods. 6 ZVO, podľa ktorého verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača, resp. záujemcu o vysvetlenie alebo o doplnenie podkladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Krajský súd mal ďalej za preukázané, že žalobcovi bolo 4. februára 2014 kontrolovaným doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, v zmysle ktorého v danej verejnej súťaži neuspel, keďže bol ním predložený návrh na plnenie kritérií vyšší ako návrh predložený úspešným uchádzačom. Žalobca mal za to, že kontrolovaný konal v rozpore s rozhodnutím úradu, keď ako víťaza danej súťaže vyhodnotil predmetného uchádzača (spoločnosť U.), a preto podal v danej veci námietky na Úrad pre verejné obstarávanie. O týchto bolo rozhodnuté prvostupňovým rozhodnutím z 9. apríla 2014 tak, že Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 139 ods. 4 ZVO námietky žalobcu zamietol. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaného správneho orgánu v rámci rozhodovania o odvolaní žalobcu bolo odvolanie zamietnuté a prvostupňové rozhodnutie o zamietnutí námietok bolo potvrdené.
Ďalej krajský súd poukázal na princípy uplatňované v rámci verejného obstarávania, a to princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti vyplývajúce z § 9 ods. 3 ZVO. Krajský súd zdôraznil hlavne dodržiavanie princípu transparentnosti, ktorý ustanovuje, okrem iného, aj jednoznačnosť krokov verejného obstarávateľa v celom procese verejného obstarávania a taktiež obmedzuje svojvoľnosť konania, resp. predvídateľnosť postupov vo verejnom obstarávaní. Princíp transparentnosti procesu verejného obstarávania tak vyjadruje požiadavku, aby proces prebiehal priehľadným a predvídateľným spôsobom v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a podmienkami stanovenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. V rozpore s týmto princípom je akékoľvek konanie verejného obstarávateľa, ktoré by robilo verejné obstarávanie nečitateľné i nejednoznačné. Verejný obstarávateľ musí stanoviť podmienky týkajúce sa verejného obstarávania jasne a jednoznačne. Takto stanovené podmienky nemôžu pripúšťať žiadnu diskusiu, resp. polemiku či nejednoznačnosť ich výkladu. Podľa názoru krajského súdu bol postup žalovaného správneho orgánu v prejednávanej veci v rozpore so zákonom, keď tento neriešil porušenie § 42 ods. 1 ZVO, ktorý ustanovuje, že komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti.
Podľa názoru krajského súdu vyhodnocovanie ponúk kontrolovaným v tomto prípade bolo v rozpore so zákonom, resp. v rozpore so stanovenými kritériami. Podľa prílohy k formuláru cenovej ponuky, ktorý mali uchádzači povinnosť predložiť vo svojich ponukách, mali pre kategóriu nekľúčových odborníkov č. 5 a č. 6 navrhnúť dostatočný počet odborníkov pre každú z týchto kategórií na zabezpečenie 24-hodinovej prevádzky zhotoviteľa. Žalobca v danom prípade navrhol počet "kľúčových" a "nekľúčových" zamestnancov v počte 5. Tento počet určil na základe vyhovenia požiadavke na zabezpečenie 24-hodinovej nepretržitej prevádzky v nadväznosti na dodržanie ostatných záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, a to najmä predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce a pracovnoprávnej ochrany zamestnancov.
Podľa žalovaného mal údaj o počte kľúčových a nekľúčových odborníkov u jednotlivých uchádzačov len "informatívny", a teda "nezáväzný" charakter a, podľa jeho právneho názoru, nemal vplyv na výsledné ponukové ceny uchádzačov v danej verejnej súťaži. Krajský súd konštatoval, že s takýmto právnym názorom žalovaného správneho orgánu nie je možné súhlasiť, naopak, tento fakt má zásadný vplyv a nadväznosť na spôsob určenia ceny. Verejný obstarávateľ mal postupovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a v súlade s § 42 ods. 1 ZVO vylúčiť ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch. Podľa krajského súdu žalovaný nezohľadnil následne všetky námietky uvádzané žalobcom v podanom odvolaní a vec nesprávne právne posúdil, keď nesprávne posúdil charakter počtu stanovených nekľúčových odborníkov č. 5 a č. 6 len ako "informačný" a "nezáväzný".
Zo spisu vyplýva, že kontrolovaný následne po rozhodnutí Úradu pre verejne obstarávanie z 27. novembra 2012 síce opätovne vyzval uchádzačov, ktorí nespĺňajú požiadavky na predmet predmetnej zákazky (čiže tých, ktorí nemali vo svojej ponuke uvedený dostatočný počet "nekľúčových" odborníkov č. 5 a č. 6), na dodatočné vysvetlenie ponúk. Následne niektorí uchádzači vo svojich opätovných vysvetleniach zmenili výpočty odborníkov v predmetných kategóriách oproti vysvetleniam, ktoré podali v máji 2012. Takéto konanie je podľa krajského súdu v rozpore s § 42 ods. 2 ZVO, podľa ktorého komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky, ale vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.
Podľa názoru krajského súdu bola kontrolovanému týmto rozhodnutím uložená povinnosť preskúmať reálnosť a primeranosť predložených cenových ponúk zo všetkých hľadísk vrátane preskúmania navrhnutej predpokladanej dĺžky razenia tunela, ako aj navrhnutého počtu "kľúčových" a "nekľúčových" odborníkov v spojení s počtom pracovných dní všetkých odborníkov tak, aby bola dodržaná nepretržitá prevádzka zhotoviteľa. Podľa krajského súdu však kontrolovaný nerešpektoval citované rozhodnutie. Ďalej krajský súd konštatoval, že žalovaný nesprávne posúdil skutočnosť,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.