Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk po jej uplynutí

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

V praxi sa vyskytujú prípady, keď tesne (niekedy len niekoľko minút) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk obdrží verejný obstarávateľ otázky k podmienkam danej súťaže. Častokrát ide o obštrukcie zo strany záujemcov. V takomto prípade je voči takýmto obštrukciám verejný obstarávateľ chránený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., pričom môže odmietnuť odpovedať na danú otázku s odôvodnením, že nebola položená dostatočne vopred.

Čo však v prípade, že otázka, ktorá bola položená tesne pred lehotou na predkladanie ponúk, je kvalitná, a teda verejný obstarávateľ považuje za potrebné na ňu odpovedať? Samotné administrovanie odpovede, jej zverejnenie a zaslanie všetkým známym záujemcom nie je možné stihnúť do lehoty na predkladanie ponúk. Vzniká tak otázka, či možno lehotu na predkladanie ponúk predĺžiť po jej uplynutí. Napríklad v prípade, ak by verejný obstarávateľ neotvoril predmetné ponuky a k predĺženiu už uplynutej lehoty na predkladanie ponúk by prišlo pred otvorením ponúk. Na uvedené odpovedala Rada Úradu pre verejné obstarávanie v rozhodnutí č. 5789-9000/2022 z 2. mája 2022.
Z rozhodnutia:
Ad b) predĺženie lehoty na predkladanie ponúk po jej uplynutí
114. Podľa kontrolovaného úrad v odvolaním napadnutom rozhodnutí nijakým spôsobom neodôvodňuje, prečo v aktuálnej fáze predmetného verejného obstarávania podľa úradu nie je možné nariadiť kontrolovanému odstrániť protiprávny stav, čo považuje kontrolovaný za významný nedostatok rozhodnutia.
115. Kontrolovaný v odvolaní rozporuje bod 121 rozhodnutia úradu, v ktorom sa uvádza, cit.:
"Úrad uvádza, že vzhľadom k tomu, že predmetné verejné obstarávanie sa nachádza
vo fáze po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
a
vzhľadom na charakter zistených porušení zákona o verejnom obstarávaní už nie je možné nariadiť kontrolovanému odstrániť protiprávny stav
, a tým zosúladiť postup zadávania zákazky (súťažné podklady vrátane príloh) so zákonom o verejnom obstarávaní,
úrad preto nepristúpil k nariadeniu odstrániť protiprávny stav, ale pristúpil vo výrokovej časti tohto rozhodnutia k zrušeniu použitého postupu zadávania zákazky
podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pretože
porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ktorých sa kontrolovaný v predmetnom verejnom obstarávaní dopustil majú charakter porušení s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania z dôvodu, že mohli odradiť potencionálnych záujemcov od účasti vo verejnom obstarávaní.
"
117. Rada v tejto súvislosti uvádza, že lehota na predkladanie ponúk v tomto verejnom obstarávaní bola stanovená na 20.12.2021 do 09:00 hod., pričom kontrolovaný
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk túto lehotu žiadnym spôsobom neupravoval (nepredlžoval). Z Vestníka verejného obstarávania vyplýva len toľko, že kontrolovaný upravoval iba lehotu na otváranie ponúk
- po prvýkrát z dátumu 20.12.2021 o 10:00 hod. na 31.12.2021 o 12:00 hod., čo oznámil záujemcom dňa 17.12.2022 redakčnou opravou č. 3 a vysvetlením a doplnením súťažných podkladov č. 3 (korigendum č. 59264 - IOX zverejnené dňa 21.12.2021 vo Vestníku verejného obstarávania č. 291/2021).
118. Preskúmaním dokumentácie kontrolovaného k predmetnému verejnému obstarávaniu rada zistila, že dňa 15.12.2021 navrhovateľ doručil kontrolovanému žiadosť o nápravu. Rada ďalej zistila, že
navrhovateľ si u kontrolovaného overoval, či v dôsledku chyby neopomenul predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, keďže predĺžil len lehotu na otváranie ponúk
.
Konkrétne z dokumentácie vyplýva, že navrhovateľ si dňa 18.12.2021 e-mailom (z dôvodu nefunkčnosti IS podľa navrhovateľa) a následne dňa 19.12.2021 aj prostredníctvom IS eZakazky overoval, či kontrolovaný predĺži aj lehotu na predkladanie ponúk. Dňa 19.12.2021, po tom, ako otázku o (ne)predĺžení lehoty na predkladanie ponúk zaslal navrhovateľ aj prostredníctvom IS eZakazky, kontaktná osoba kontrolovaného prostredníctvom odpovede na e-mail odkázala navrhovateľa na spôsoby komunikácie uvedené v súťažných podkladoch, a teda na www.ezakazky.sk.
119. Z dokumentácie ďalej vyplýva, že kontrolovaný až následne, po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk dňa 20.12.2022 o 13:20 hod., oznámil prostredníctvom IS eZakazky záujemcom dokumentom "Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 4" nasledovné, cit.:
"Otázka:
Korigendom č. 3 zo dňa 17.12.2021 sa zmenila lehota na otváranie obálok z pôvodného termínu 20.12.2021, 10:00 hod. na 31.12.2021, 12:00 hod.
Predpokladáme, že ide o zjavnú chybu v písaní a verejný obstarávateľ mal záujem zmeniť aj termín na predloženie ponúk
z pôvodného termínu 20.12.2021, 9:00 hod. na 31.12.2021?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ potvrdzuje korektnosť informácií uvedených v záujemcom označenej redakčnej oprave výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 17.12.2021, z čoho vyplýva, že
sa nejedná o zjavnú chybu v písaní
, ako uvádza záujemca. Verejný obstarávateľ upravil dotknutú lehotu na základe ním identifikovaných aktuálnych organizačných a administratívnych potrieb v tomto verejnom obstarávaní."
120. Z uvedeného vyplýva, že dňa 20.12.2021 o 13:20 hod. prostredníctvom IS eZakazky, tzn. po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
kontrolovaný zodpovedal
otázku navrhovateľa, a to tak,
že nešlo o chybu v písaní, a teda, že skutočne došlo iba k úprave lehoty na otváranie ponúk (nie lehoty na predkladanie ponúk), a to vzhľadom na identifikované aktuálne organizačné potreby
.
Rada konštatuje, že z Vestníka verejného obstarávania vyplýva, že kontrolovaný po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v tomto verejnom obstarávaní opakovane posúval redakčnými opravami lehotu na otváranie ponúk.
Kontrolovaný až následne, po vydaní rozhodnutia úradu, posunul okrem lehoty na otváranie ponúk aj lehotu na predkladanie ponúk z dátumu 20.12.2021 do 09:00 hod. na 09.05.2022 do 09:00 hod.
, čo oznámil záujemcom a uchádzačom dňa 21.03.2022 redakčnou opravou č. 10 a vysvetlením a doplnením súťažných podkladov č. 11 (Korigendum č. 17150 - IOX zverejnené dňa 22.03.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 74/2022).
122. Rada však v tejto súvislosti uvádza, že
lehota na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.