Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Priame zadanie zmlúv týkajúcich sa služieb vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Článok 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave (ďalej aj "nariadenie č. 1370/2007") nie je uplatniteľný na priame zadanie zmlúv týkajúcich sa služieb vo verejnom záujme v autobusovej doprave, ktoré nemajú formu koncesných zmlúv na služby v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (ďalej aj "smernica 2004/17/ES") a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (ďalej aj "smernica 2004/18/ES"). Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 21. marca 2019 vo veciach C-266/17 a C-267/17, Verkehrsbetrieb Hüttebräucker a BVR Busverkehr Rheinland

 

Priame zadanie zmlúv týkajúcich sa služieb vo verejnom záujme v osobnej autobusovej doprave
Mgr.
Samuel
Rybnikár
PhD.
pôsobí ako asistent sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v senáte Správneho kolégia. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v rokoch 2014 až 2018 pôsobil ako interný doktorand na Katedre občianskeho práva. Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa orientuje najmä na problematiku civilného a správneho súdneho procesu. Je autorom alebo spoluautorom niekoľkých vedeckých a odborných prác. Externe spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickou fakultou Paneurópskej vysokej školy. Vo svojej justičnej praxi sa špecializuje na problematiku správneho trestania, finančné právo a verejné obstarávanie.
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú výkladu článku 5 ods. 1 a 2 nariadenia č. 1370/2007. Tieto návrhy boli podané v rámci dvoch sporov, a to v prvom spore medzi Rhein-Sieg-Kreis (okres Rhein-Sieg, Nemecko) a spoločnosťami Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH a BVR Busverkehr Rheinland GmbH a v druhom spore medzi spoločnosťou Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (ďalej aj "Rhenus Veniro") a Kreis Heinsberg (okres Heinsberg, Nemecko) vo veci navrhovaného priameho zadania verejných zákaziek na služby v autobusovej osobnej doprave.
Spory vo veciach samých a prejudiciálne otázky
Vec C-266/17
Okres Rhein-Sieg, územný samosprávny celok v postavení príslušného orgánu v zmysle článku 2 písm. b) nariadenia č. 1370/2007 zriadil s ďalšími územnými samosprávnymi celkami v rovnakom postavení Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (dopravné združenie Rhein-Sieg, Nemecko) na účely spoločného plnenia úloh ustanovených zákonom o verejnej miestnej osobnej doprave v Severnom Porýní-Vestfálsku (Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen).
Toto združenie je podľa svojich stanov poverené, najmä ustanovovaním tarifných sadzieb.
Regionalverkehr Köln GmbH je spoločnosť verejnej dopravy, ktorú priamo alebo nepriamo vlastnia orgány poverené organizovaním verejnej dopravy, medzi ktoré patrí aj okres Rhein-Sieg.
Regionalverkehr Köln GmbH vykonáva na základe tzv. starého poverenia z obdobia pred nadobudnutím účinnosti nariadenia č. 1370/2007 služby verejnej dopravy pre okres Rhein-Sieg, ako aj pre ďalšie orgány, ktoré v ňom majú priamy alebo nepriamy podiel. Okrem týchto činností poskytuje na základe zmlúv, ktoré boli uzavreté v čase pred nadobudnutím účinnosti uvedeného nariadenia a ktoré neboli uzavreté v rámci výzvy na predkladanie súťažných návrhov, služby autobusovej dopravy v štyroch mestách, ktoré si samé organizujú prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy.
Valné zhromaždenie spoločnosti Regionalverkehr Köln GmbH 21. augusta 2015 schválilo zmenu stanov tejto spoločnosti, ktorá mala umožniť, aby o uzavretí, zmene alebo vypovedaní zmluvy o doprave mohol hlasovať iba ten spoločník, ktorý zadá zmluvu o dopravných službách podľa článku 5 ods. 2 nariadenia č. 1370/2007 alebo ktorého priamy alebo nepriamy držiteľ zadá takúto zmluvu. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) v konečnom rozsudku konštatoval dočasnú neplatnosť tohto rozhodnutia valného zhromaždenia.
Zo spisu, ktorý má Súdny dvor EÚ k dispozícii, vyplýva, že okres Rhein-Sieg zverejnil podľa článku 7 ods. 2 nariadenia č. 1370/2007 v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie z 30. septembra 2015 oznámenie, ktorým vopred informoval o návrhu priameho zadania zákazky na služby vo verejnom záujme v autobusovej osobnej doprave, ktorá nemá formu zmlúv na koncesiu na služby v zmysle smernice 2004/17/ES a smernice 2004/18/ES.
Táto zákazka, ktorá sa týkala každoročného prevádzkovania niekoľko miliónov kilometrov, mala byť zadaná podľa článku 5 ods. 2 nariadenia č. 1370/2007 spoločnosti Regionalverkehr Köln GmbH ako internému poskytovateľovi od 12. decembra 2016, a to na 120 mesiacov.
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker a BVR Busverkehr Rheinland po zverejnení tohto oznámenia napadli navrhované priame zadanie zákazky pred Vergabekammer (Komora pre verejné obstarávanie, Nemecko), keď, okrem iného, tvrdili, že zákazka dotknutá vo veci samej nepatrí do pôsobnosti článku 5 ods. 2 nariadenia č. 1370/2007, pretože nemá formu zmluvy na koncesiu na služby.
Vergabekammer (Komora pre verejné obstarávanie) zakázala priame zadanie zákazky dotknutej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.