Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra pre legislatívu

Dátum: Rubrika: Články

Podľa aktuálne nastavených pravidiel má právo legislatívnej iniciatívy v oblasti verejného obstarávania úrad vicepremiéra pre legislatívu, ktorý sídli na Úrade vlády SR. Úrad pre verejné obstarávanie toto právo stratil, no aj napriek tomu pripravuje svoju novelu zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Tento článok sa zameriava na predstavenie novely z dielne vicepremiéra pre legislatívu, ktorá bola prezentovaná ako revolúcia vo verejnom obstarávaní a prináša naozaj zásadné zmeny, aké tu za posledné roky neboli. Keďže novela nebola zatiaľ predložená do medzirezortného pripomienkového konania, informácie uvedené v tomto článku vychádzajú z predbežného návrhu novely, medializovaných informácií a odborných diskusií. Článok predstaví základné tézy, na ktorých je novela postavená, ale aj možné riziká, s ktorými by tieto zmeny mohli byť spojené. Na záver nebude chýbať krátke porovnanie s novelou pripravovanou Úradom pre verejné obstarávanie.

Iné ako nadlimitné zákazky (podlimitné zákazky, zákazky s nízkou hodnotou) sú vyňaté z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní
Aktuálny zákon o verejnom obstarávaní rozpoznáva tri typy zákaziek z hľadiska finančného limitu: nadlimitné zákazky, ktoré sú v pôsobnosti európskych smerníc o verejnom obstarávaní, podlimitné zákazky (od 70 000 eur bez DPH do 139 000 eur bez DPH/214 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb zadávaných verejným obstarávateľom typu ministerstvo/obec, vyšší územný celok, od 180 000 eur bez DPH do 5 350 000 eur v prípade stavebných prác), zákazky s nízkymi hodnotami (od 5 000 eur bez DPH do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb a od 5 000 eur bez DPH do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác). Na základe predbežného návrhu novely boli vypustené procesné postupy spojené so zadávaním podlimitných zákaziek (aktuálne zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania) a zákaziek s nízkymi hodnotami (jednoduchá úprava v § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nevylučovala ani priame zadanie, avšak rovnako pripúšťala aj prieskum trhu).
Predbežný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní
v prípade iných ako nadlimitných zákaziek pripúšťa de facto aj priame zadanie, keď iné ako nadlimitné zákazky by boli úplne vyňaté z pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní. Vo vzťahu k týmto zákazkám sa bude vyžadovať "iba" overenie hospodárnosti, ktoré má byť realizované cez informačný systém sledovania vývoja cien, ktorý však bude aplikovateľný iba vtedy, ak bude možné z tohto systému cenu danej komodity zistiť, resp. pripravovaná novela dokonca pripúšťa výraznejšie odchýlenie od tejto ceny, ak je to odôvodnené objektívnymi dôvodmi. Aj vzhľadom na skúsenosti z minulosti (snahy o vytvorenie cenových máp pre zákazky financované z fondov EÚ) je využitie navrhovaného informačného systému v praxi otázne, aj keď ide nepochybne o dobrý nápad, avšak akokoľvek sofistikovane pripravený systém nebude schopný mapovať cenu každého predmetu zákazky, ktorý bude v podmienkach Slovenskej republiky obstarávaný.
Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní
nerieši v prípade tejto radikálnej zmeny otázku súladu s pravidlami týkajúcimi sa vnútorného trhu EÚ a zachovania podmienok hospodárskej súťaže, na čo je však Slovenská republika ako členský štát povinná pamätať nielen na základe Zmluvy o fungovaní EÚ, ale aj Nariadenia rady (EÚ) č. 2018/1046 (nariadenie k všeobecnému rozpočtu) a pre oblasť fondov EÚ aj na základe Nariadenia Rady (EÚ) č. 1303/2013 (všeobecné nariadenie k európskym štrukturálnym a investičným fondom). Uvedené bude zároveň v praxi znamenať, že pri iných ako nadlimitných zákazkách bude skutočná miera hospodárskej súťaže minimálna alebo žiadna (subjekty štátnej správy a najmä samosprávy budú zrejme uplatňovať priame zadanie pri nastavení takýchto voľných pravidiel) a v mnohých prípadoch nebude overená hospodárnosť, keďže informačný systém vývoja cien nebude možné použiť, resp. sa výsledná cena od ceny zaznamenanej systémom výrazne odlíši.
V tomto kontexte je potrebné pamätať na skutočnosť, že verejní obstarávatelia z členských štátov EÚ sú povinní vždy dodržiavať pravidlá a zásady Zmluvy o fungovaní EÚ pri zadávaní verejných zákaziek patriacich do rozsahu pôsobnosti tejto zmluvy. K týmto zásadám patrí voľný pohyb tovaru, právo usadiť sa, sloboda poskytovať služby, nediskriminácia a rovnaké zaobchádzanie, transparentnosť, proporcionalita a vzájomné uznávanie. Súdny dvor Európskej únie vypracoval súbor základných noriem pre zadávanie zákaziek, ktoré vyplývajú priamo z pravidiel a zásad Zmluvy o fungovaní EÚ. Zo zásad rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie na základe štátnej prí­slušnosti vyplýva povinnosť transparentnosti, ktorá podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ "
zabezpečuje pre každého potenciálneho uchádzača adekvátny stupeň zverejnenia, umožňujúci sprístupnenie trhu služieb konkurencii, ako aj kontrolu nestrannosti postupov
". Preto na úrovni Európskej komisie bol kreovaný súbor pravidiel vzťahujúci sa na zákazky mimo európskych smerníc k verejnému obstarávaniu. Pravidlá sú predmetom Výkladového oznámenia Komisie o právnych predpisoch Spoločenstva uplatniteľných na zadávanie zákaziek, na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú smernice o verejnom obstarávaní (2006/C 179/02). Aj napriek skutočnosti, že ide o materiál z roku 2006, je stále platný a nebol nahradený aktuálnejšou verziou, a tak sú pravidlá obsiahnuté v predmetnom výkladovom oznámení uplatniteľné bez ohľadu na to, že od ich vydania došlo v roku 2014 k schváleniu nových smerníc Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní.
Výkladové oznámenie komisie o právnych predpisoch spoločenstva uplatniteľných na zadávanie zákaziek, na ktoré sa úplne alebo čiastočne nevzťahujú smernice o verejnom obstarávaní (2006/C 179/02)
Jednou z požiadaviek obsiahnutou vo Výkladovom oznámení je povinnosť zverejnenia pripravovanej zákazky plnohodnotným spôsobom tak, aby nedošlo k popretiu žiadnej z uvedených zásad, t.j. musí byť zachovaná možnosť dozvedieť sa o nej zo strany potenciálnych uchádzačov. Uvedené však pochopiteľne neplatí pre všetky zákazky, ale iba pre také zákazky, ktoré dostatočne súvisia s fungovaním vnútorného trhu a pri ktorých je možné evidovať cezhraničný záujem
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.