Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Programy riadené priamo Európskou úniou - Horizon Europe

Dátum: Rubrika: Články

Najznámejšie a najviac diskutované v spoločnosti sú operačné programy financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sú implementované jednotlivými členskými štátmi alebo regiónmi. Sú však aj iné možnosti podpory z EÚ, a to programy, resp. nástroje podpory riadené a implementované priamo EÚ, ktorá je zastúpená generálnymi riaditeľstvami (Directorate General) či špecializovanými agentúrami. V niektorých prípadoch EÚ preniesla časť zodpovednosti za implementáciu aj na orgány členských štátov. Rovnako ako pri Európskych štrukturálnych a investičných fondoch sú implementované v sedemročných obdobiach. 

Programové obdobie 2014 - 2020 sa blíži ku koncu a nové programové obdobie 2021 - 2027 sa v mnohých prípadoch týchto programov už rozbehlo, aby bola zachovaná kontinuita. Nástroje podpory EÚ sú dostupné pre subjekty verejného, súkromného aj tretieho sektora a medzi tie najznámejšie v programovom období 2021 - 2027 patria:
-
HORIZON EUROPE,
-
ERASMUS+,
-
Program Jednotný trh EÚ,
-
EU4Health,
-
Program Digitálna Európa na roky 2021 - 2027,
-
Program LIFE,
-
Program Kreatívna Európa,
-
a iné.
Ako prvý si predstavíme program HORIZON EUROPE. Je to rámcový program EÚ, ktorý je pokračovateľom programu HORIZON 2020. Tento program je v slovenčine označovaný aj ako Horizont Európa, pre presnosť však uvádzame jeho originálny anglický názov.
Horizon Europe je už v poradí deviaty rámcový pro­gram EÚ pre výskum a inovácie. Jeho všeobecným cieľom je dosiahnuť vedecký, technologický, hospodársky a spoločenský dopad z investícií EÚ do výskumu a inovácií, posilniť vedecké a technické základy EÚ a posilniť jej konkurencieschopnosť vo všetkých členských štátoch. S plánovaným rozpočtom 95,5 miliardy eur ide o najväčší rámcový program v oblasti výskumu a inovácií EÚ, aký tu kedy bol. Podľa očakávaní a predpokladov EÚ má program potenciál na generovanie významných hospodárskych, sociálnych a vedeckých výnosov a má potenciál na to, aby z každého investovaného eura dosiahol prírastok hrubého domáceho produktu až 11 eur, vytvoril do roku 2040 až 320 000 nových vysoko kvalifikovaných pracovných miest, viac ako 35% výdavkov prispelo k dosiahnutiu klimatických cieľov a upevnil vedúce postavenie Európy v oblasti výskumu a inovácií.
Program sa začal plánovať už v roku 2018, keď Európska komisia navrhla ambiciózny program v oblasti výskumu a inovácií vo výške 100 miliárd eur - Horizon Europe, ktorý mal nahradiť Horizon 2020. Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli v marci a apríli 2019 predbežnú dohodu o programe Horizon Europe. Dňa 11. decembra 2020 dosiahli inštitúcie EÚ politickú dohodu o programe Horizon Europe a stanovili rozpočet na 95,5 miliárd eur v súčasných cenách. Ďalej už na týchto základoch pokračoval a stále pokračuje Európsky parlament a Rada EÚ v prijímaní právnych aktov. Prvá výzva v rámci tohto programu bola vyhlásená už vo februári 2021.
Horizon Europe pozostáva z troch pilierov:
1.
pilier - Excelentná veda,
2.
pilier - Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu,
3.
pilier - Inovatívna Európa
.
Európska komisia zároveň navrhla rozšírenie opatrení, ktoré by mali byť určené členským krajinám EÚ so slabšími výskumno-inovačnými výsledkami, medzi ktoré patrí aj SR. Tieto opatrenia ako štvrtý komponent programu Horizon Europe by mali patriť pod horizontálnu časť programu s názvom Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru (Widening Participation and Strengthening the European Research Area). Každý pilier má špecifický súbor grantov a tendrov, ktoré sú s ním spojené.
1. pilier - Excelentná veda
má za cieľ posilniť a rozšíriť excelentnosť vedeckej základne EÚ a taktiež podporiť projekty hraničného výskumu, a to pro­stredníctvom nástrojov:
-
Európskej rady pre výskum (European Research Council/ERC) - ide o financovanie hraničného výskumu navrhovaného a riadeného najlepšími výskumníkmi v Európe. Európska rada pre výskum podporuje najlepších výskumných pracovníkov vrátane mladých/ nových talentovaných výskumných pracovníkov s flexibilným a dlhodobým financovaním zameraným na prekonanie priekopníckych oblastí s vysokými ziskami/vysokými rizikami výskumu predovšetkým v Európe. Funguje autonómne pod vedením nezávislej vedeckej rady - pozostávajú z vedcov, inžinierov a vedcov s najlepšou povesťou a primeranými odbornými znalosťami v rôznorodých oblastiach. Vedecká rada je garantom kvality činnosti z vedeckého hľadiska a má plnú moc nad rozhodnutiami o druhu výskumu, ktorý sa má financovať. Vedecká excelentnosť je jediným kritériom, na základe ktorého sa udeľujú granty Európskej rady pre výskum.
-
Akcií Marie Sklodowska - Curie (MSCA) - využívajú sa na financovanie štipendií a uľahčenie cezhraničnej a medzisektorovej mobility výskumných pracovníkov. Akcie Marie Skłodowska-Curie sa zameriavajú na excelentný výskum, ktorý sa vykonáva úplne zdola nahor (to znamená od základného výskumu až po trhové využitie) a inovačné služby a je otvorený akejkoľvek oblasti výskumu a inovácií. Patria sem oblasti výskumu, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o fungovaní EÚ a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). Akcie Marie Sklodowska - Curie sú hlavným nástrojom na úrovni EÚ na prilákanie výskumných pracovníkov z tretích krajín do Európy, čím významne prispievajú ku globálnej spolupráci v oblasti výskumu a inovácií.
-
Opatreniami, zameranými na rozvoj a využitie Výskumných infraštruktúr (RI) - ako názov napovedá, sú zamerané na financovanie nových špičkových výskumných infraštruktúr otvorených a prí­stupných pre všetkých výskumných praco
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.