zákona o verejnom obstarávaní a kasačné konanie" >

Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a kasačné konanie

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Aké procesné podmienky musia byť splnené, aby bolo možné protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“) považovať za spôsobilý predmet súdneho prieskumu?

Ak správny orgán zvolí na základe zistení z kontroly zákonom predpísaný postup (podľa § 27a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov) a vyvodí z kontrolných zistení pre žalobcu sankčný postih, bude rozhodnutie o uložení pokuty, ako aj postup správneho orgánu tomuto rozhodnutiu predchádzajúci, preskúmateľný súdom, pretože až týmto rozhodnutím dôjde k zásahu do práv a povinností žalobcu.

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. značka 8 Sžfk 60/2019 z 21. januára 2020
Krajský súd v B. (ďalej aj ako "správny súd") uznesením z 30. apríla 2018 sp. zn. 5 S 119/2015-90 v spojení s opravným uznesením z 9. augusta 2019 sp. zn. 5 S 119/2015-120 (ďalej aj ako "napadnuté rozhodnutie" alebo "rozhodnutie správneho súdu") odmietol správnu žalobu proti
protokolu žalovaného
- Úradu pre verejné obstarávanie,
o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní
zo 17. decembra 2014 č. x (ďalej aj ako "rozhodnutie žalovaného orgánu verejnej správy" alebo "protokol žalovaného orgánu verejnej správy") ako neprípustnú podľa ustanovenia § 98 ods. 1 písm. g) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "Správny súdny poriadok") z dôvodu, že nepodlieha súdnemu prieskumu v správnom súdnictve. Správny súd vyslovil, že žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania.
Žalobca podal prostredníctvom svojho právneho zástupcu riadne a včas proti rozhodnutiu správneho súdu kasačnú sťažnosť (ďalej aj ako "podaná kasačná sťažnosť" alebo "kasačná sťažnosť žalobcu"), v ktorej sa domáhal, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj ako "kasačný súd") zrušil rozhodnutie správneho súdu a vrátil vec správnemu súdu na ďalšie konanie. Žalobca napadol rozhodnutie správneho súdu podanou kasačnou sťažnosťou v celom rozsahu z dôvodu podľa ustanovenia § 440 ods. 1 písm. g) Správneho súdneho poriadku - súd rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci, keď podľa žalobcu protokol žalovaného orgánu verejnej správy je možné považovať za rozhodnutie preskúmateľné v správnom súdnictve.
K podanej kasačnej sťažnosti sa vyjadril žalovaný - Úrad pre verejné obstarávanie, so sídlom v Bratislave, listom z 9. novembra 2018 a žiadal, aby kasačný súd kasačnú sťažnosť žalobcu ako nedôvodnú zamietol a žalobcovi nepriznal právo na náhradu trov konania.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný podľa ustanovenia § 21 písm. a) Správneho súdneho poriadku v spojení s ustanovením § 438 ods. 2 Správneho súdneho poriadku po tom, čo zistil, že kasačná sťažnosť bola podaná riadne a včas (ustanovenie § 443 a § 444 Správneho súdneho poriadku) oprávnenou osobou na podanie kasačnej sťažnosti (ustanovenie § 442 Správneho súdneho poriadku), smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému je kasačná sťažnosť prípustná (ustanovenie § 439 Správneho súdneho poriadk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.