zákona o verejnom obstarávaní" >

Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) ani zápisnica o jeho prerokovaní nie sú takými opatreniami orgánu verejnej správy v administratívnom konaní, ktoré by zakladali, menili, rušili alebo deklarovali práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti žalobcu alebo sa ich priamo týkali. Ide o opatrenia predbežnej povahy, ktoré samy o sebe nemôžu mať za následok ujmu na subjektívnych právach žalobcu, pretože sú len prípadným podkladom na ďalší postup a začatie správneho konania o uložení sankcie.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. značka 4 Sžfk 28/2019 zo dňa 3. marca 2020
Z rozhodnutia:
Konanie na súde prvého stupňa
Krajský súd v B. (ďalej len "krajský súd") napadnutým uznesením odmietol žalobu podanú mestom X. na správny súd podľa § 98 ods. 1 písm. g) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len
"SSP"
) o preskúmanie zákonnosti Protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len
"protokol"
) a Zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní č. x (ďalej len
"zápisnica"
), ktoré vydal žalovaný Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len
"žalovaný"
).
O trovách konania rozhodol podľa § 170 písm. a) SSP tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.
Správny súd z obsahu administratívneho spisu pripojeného od Úradu pre verejné obstarávanie zistil, že žalobca mesto X. (ďalej len
"žalobca"
) ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž na predmet zákazky "Riešenie havarijného stavu ČOV Š." uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. x/2012 zo dňa 10.12.2012. Proces verejného obstarávania žalobca zabezpečil prostredníctvom obchodnej spoločnosti A., s. r. o., I., na realizáciu verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa stavebných prác zákazky "Riešenie havarijného stavu ČOV Š.". Žalovaný vykonal v období od 6.10.2016 do 21.12.2016 kontrolu postupu dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len
"ZVO"
) pri zadávaní predmetnej zákazky zo strany žalobcu ako verejného obstará­vateľa. Žalovaný vyhotovil dňa 21.12.2016 protokol o výsledku kontroly dodržiavania ZVO, predmetom ktorého bolo vyhodnotenie postupu žalobcu v procese verejného obstarávania žalovaným ako rozporného s ustanovením § 9 ods. 4 ZVO. K protokolu sa písomne vyjadril žalobca v podaní zo dňa 13.1.2017. Dňa 14.2.2017 bola spísaná zápisnica o prerokovaní protokolu, z ktorej vyplýva nesúhlas žalobcu s kontrolnými zisteniami uvedenými v protokole ani so stanoviskom žalovaného č. x zo dňa 8.2.2017.
Krajský súd v B. ako súd vecne a miestne príslušný na konanie vo veci primárne riešil otázku prípustnosti súdneho preskúmania žalobou napadnutého protokolu a zápisnice. Konštatoval, že zo žaloby nevyplýva, na akých konkrétnych subjektívnych právach bol žalobca opatreniami, resp. postupom žalovaného ukrátený. V protokole nebola žalobcovi uložená žiadna povinnosť, jeho obsahom je len kontrolné zistenie, ktoré viedlo žalovaného k záveru o porušení zákona v postupe verejného obstarávateľa a oprávnenie žalobcu vyjadriť sa ku kontrolnému zisteniu, pričom pre žalobcu z neho bezprostredne nevyplývajú žiadne konkrétne práva a povinnosti.
Podľa názoru krajského súdu protokol ani zápisnica o jeho prerokovaní nie sú rozhodnutiami ani opatreniami orgánu verejnej správy v administratívnom konaní, ktoré by zakladali, menili, rušili alebo deklarovali práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti žalobcu alebo sa ich priamo týkali. Ide o opatrenia predbežnej povahy, ktoré samy o sebe nemôžu mať za následok ujmu na subjektívnych právach žalobcu, pretože sú len ako prípadným podkladom pre ďalší postup žalovaného, ktorý na základe zistených porušení zákona mohol voči žalobcovi začať správne konanie o uloženie pokuty podľa § 149 ZVO. Z dôvodu, že protokol a zápisnica sú zo súdneho preskúmania v správnom súdnictve vylúčené, správnu žalobu odmietol podľa § 98 ods. 1 písm. g) SSP.
Prvostupňový súd v závere odôvodnenia uviedol, že súdna prax v minulosti pripustila i súdne preskúmanie protokolu o kontrole dodržiavania ZVO (rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci sp. zn. 5 Sžf 26/2012), avšak za situá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.