Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Riadenie rizík vo verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

Verejné obstarávanie je pomerne zložitý proces pozostávajúci z viacerých fáz. V každej z nich sa môžu vyskytnúť určité typy rizík a ohrození týkajúcich sa nielen realizácie samotného procesu zadávania zákazky, ale aj fázy plnenia zmluvy. V tomto článku sa zameriame na možnosti identifikácie a účinnej eliminácie vzniku rizík vo verejnom obstarávaní. V článku ozrejmíme, čo je riziko, ako vzniká, ako ho identifikovať, sledovať a priebežne vyhodnocovať. 

EFEKTÍVNA PRÍPRAVA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Pripraviť kvalitné verejné obstarávanie, ktoré nie je zamerané len na výsledok, ale aj na samotný proces, môže byť v kontexte povinností verejného obstarávateľa náročné. Na základe praktických skúseností sa ako najefektívnejší spôsob prípravy verejného obstarávania javí jednoduchý, ale účinný nástroj, ktorým je SWOT analýza.
SWOT analýza ako nástroj strategického plánovania slúži na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození projektu. Verejné obstarávanie teda môžeme považovať za štandardný projekt, v ktorom je využitie tejto formy analýzy vysoko efektívne. SWOT analýzu možno využívať nielen na proces verejného obstarávania ako celku, ale v každej z jeho základných fáz, ktorými sú:
1.
Prípravná fáza - zahŕňa obdobie od rozhodnutia o nákupe tovarov/služieb/prác cez určenie predpokladanej hodnoty zákazky, prípravu súťažných podkladov, podmienok účasti či zmluvných podmienok.
2.
Realizačná fáza - predstavuje obdobie od vyhlásenia procesu verejného obstarávania cez vyhodnotenie ponúk až po uzatvorenie zmluvného vzťahu a ukončenie samotného procesu nákupu.
3.
Porealizačná fáza - predstavuje obdobie plnenia, t.j. odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu až po jeho ukončenie (riadne alebo predčasné) a po vystavenie referencie.
Silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia projektu vieme identifikovať v každej z tejto fáz. Ak slabé stránky, ako aj ohrozenia v maximálnej miere eliminujeme dostatočne vopred, výrazne zvýšime pravdepodobnosť úspešného procesu nákupu. To, samozrejme, platí rovnako nielen pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ale aj pre uchádzačov. V tomto článku sa však budeme zaoberať najmä verejnými obstarávateľmi. Ak je však čitateľ z radu záujemcov/uchádzačov, pri preštudovaní návrhov na riadenie rizík vo verejnom obstarávaní získa prehľad o tom, ako predložiť kvalitnú ponuku a plniť zmluvný vzťah tak, aby bol spokojný nielen objednávateľ, ale aj dodávateľ.
ČO JE RIZIKO
Vo verejnom obstarávaní sa možno prikloniť k definícii rizika ako situácie, keď vzniká istá miera neistoty alebo sa môže vyskytnúť taká situácia, ktorá určitým spôsobom ohrozí prípravu alebo realizáciu procesu verejného obstarávania, prípadne plnenie zmluvného vzťahu.
Manažérskym prístupom k riadeniu rizík, či už potenciálnych, alebo reálnych, verejní obstarávatelia môžu výraznou mierou eliminovať hrozbu neúspechu, prípadne finančných alebo spoločenských strát.
Účelom hodnotenia rizík je posúdiť pravdepodobnosť výskytu rizík a ich potenciálny dopad. Realizačný tím verejného obstarávateľa si môže vytvoriť jednoduchú tabuľku, v ktorej identifikuje potenciálne riziká a uvedie spôsob ich eliminácie. Týmto vytvára nástroj na sledovanie a vyhodnocovanie rizík v reálnom čase (tab. 1).
Tabuľka 1 
Hodnotenie rizík

 Pravdepodobnosť (alebo pravdepodobnosť)

 Vplyv

Vyhodnotená možnosť, že konkrétne riziko skutočne nastane (vrátane zváženia frekvencie, s akou sa môže riziko vyskytnúť).

Vyhodnotený účinok alebo výsledok konkrétneho rizika, ktorý sa skutočne deje (zvyčajne sa uvažuje z hľadiska efektu na náklady, plánovanie a kvalitu).

 

PRÍPRAVNÁ FÁZA
Výsledok verejného obstarávania vrátane priebehu plnenia zmluvy je značne závislý od kvality samotnej prípravy. Príklad SWOT analýzy prípravnej fázy verejného obstarávania uvádzame v tab. 2.
Tabuľka 2 
SWOT analýza

Silné stránky

Kvalitný projekt

Dostatok času na prípravu procesu verejného obstarávania

Zabezpečené financovanie projektu

Využitie externých poradcov pri realizácii procesu verejného obstarávania

Slabé stránky

Málo skúseností s obstarávaním veľkých projektov

Nedostatok vlastných zamestnancov na oddelení verejného obstarávania

Príležitosti

Opis predmetu zákazky

Zrýchlenie procesu verejného obstarávania využitím elektronických nástrojov

Zníženie ponukových cien elektronickou aukciou

Ohrozenia

Dlhé lehoty následnej kontroly pri eurofondových zákazkách

Dynamika zmeny cien na trhu

Neseriózni dodávatelia

Pri definovaní základných faktorov SWOT analýzy možno prijať predbežné opatrenia, ktoré môžu sčasti alebo úplne kompenzovať slabé stránky a ohrozenia.
Definované príležitosti a silné stránky treba naviazať nielen na samotný projekt, ale aj schopnosti a možnosti verejného obstarávateľa. A
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.