Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal v termíne od 1. augusta 2020 do 27. októbra 2020 nasledujúce rozhodnutia.

sp. zn. 3 Asan 31/2019 Košický samosprávny kraj
Žalobca (Košický samosprávny kraj) sa správnou žalobou na Krajskom súde v Bratislave domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (žalovaného) z 3.6.2016 č. záznamu 76557/2016, č. spisu 10570-P/2016, ktorým predseda Úradu pre verejné obstarávanie zamietol rozklad a potvrdil rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie z 8.2.2016 č. záznamu 18794/2016, č. spisu 20837-3000/2015, ktorým Úrad pre verejné obstarávanie uložil žalobcovi pokutu vo výške 4 225,73 eur podľa § 149 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 17.2.2013 za to, že rozdelil predmet zákazky na dodávku informačných a komunikačných technológií viažuci sa na realizáciu projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" s cieľom vyhnúť sa postupu pri zadávaní podlimitnej zákazky tým, že na obstaranie použil päť samostatných postupov verejného obstarávania (tri podprahové zákazky a dve zákazky s nízkou hodnotou).
Krajský súd zrušil rozhodnutie predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie podľa ustanovenia § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z. n. p. (ďalej len "Správny súdny poriadok"), keď toto rozhodnutie vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci. Žalovaný proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20.6.2019 sp. zn. 6 S 160/2016 podal kasačnú sťažnosť. O podanej kasačnej sťažnosti rozhodol Najvyšší súd SR rozsudkom z 5.8.2020 sp. zn. 3 Asan 31/2019 tak, že kasačnú sťažnosť podľa ustanovenia § 491 Správneho súdneho poriadku zamietol ako nedôvodnú, keďže dospel k záveru, že jednotiacim prvkom verejného obstarávania vo vzťahu k ustanoveniu § 149 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 17.2.2013 je v prejednávanej veci realizácia projektu "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" a s ním súvisiace verejné obstarávanie.
Najvyšší súd SR uviedol, že predmetné konanie žalobcu, ktorý na obstaranie informačných a komunikačných technológií vyhlásil päť verejných obstarávaní bolo potrebné preskúmať i v kontexte širších skutkových okolností, ktoré spočívajú v tom, že predmetné obstaranie bolo viazané na projekt "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013". Rovnako k tomuto projektu bolo viazané i obstaranie audiovizuálnej techniky, ktoré však bolo posudzované v osobitnom správnom konaní s takmer identi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.