Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Sankcie za neaktuálny zápis v zozname hospodárskych subjektov

Dátum: Rubrika: Články

V prvom čísle časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax v roku 2021 sme sa zaoberali praktickými postrehmi z aplikačnej praxe súvisiacej so zápisom údajov a oznamovaním ich zmeny pri subjektoch zapísaných v Zozname hospodárskych subjektov (ďalej len „ZHS“) vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“). S aplikačnou praxou úzko súvisí aj prípadné porušenie oznamovacej povinnosti viažucej sa na zmeny údajov vedených v ZHS. V tomto článku si priblížime, aké sankcie hrozia hospodárskym subjektom v prípade neoznámenia zmien v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) upravujúcich ZHS a ako týmto sankciám prechádzať.

PORUŠENIA SÚVISIACE SO ZHS
Ustanovenie § 156 ods. 1 ZVO ukladá hospodárskym subjektom zapísaným v ZHS povinnosť oznámiť zmenu údajov vedených v ZHS. Rozsah údajov zapísaných v ZHS je stanovený v § 155 ods. 1 ZVO.
Lehota na oznámenie týchto zmien ÚVO je 30 dní odo dňa zmeny údajov. K oznámeniu o zmene je hospodársky subjekt povinný doložiť aj aktuálny doklad preukazujúci uskutočnenú zmenu, pokiaľ si ÚVO nevie overiť túto zmenu cez informačné registre verejnej správy. ÚVO zapíše zmeny do zoznamu hospodárskych subjektov do 15 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o oznámenie zmien.
Hospodársky subjekt oznamuje zmeny cez formulár zverejnený na internetovej stránke ÚVO:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/formulare-a-ziadosti-62b.html
Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO zápisom v ZHS. Hospodársky subjekt je zapísaný do ZHS na základe vlastnej žiadosti. Zápis sa vykonáva s platnosťou na tri roky a počas tohto obdobia nie je potrebné údaje vedené v ZHS overovať. Samotný zápis a vedenie údajov o hospodárskom subjekte nie je pre hospodárske subjekty povinné. Platný zápis v ZHS však hospodárskemu subjektu výrazne uľahčuje preukazovanie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia. V prípade neaktuálnosti zápisu, resp. neoznámenie zmien zapísaných údajov v zákonnej lehote sa hospodársky subjekt dopúšťa správneho deliktu.
Neaktuálnosť, resp. nepravdivosť údajov vedených v ZHS je sankcionovaná finančnou pokutou, avšak nespĺňanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia napriek zápisu v ZHS je sankcionované vyčiarknutím zo ZHS.
KONANIE, VÝŠKA A ZÁSADY UKLADANIA POKÚT
Podľa § 182 ods. 3 písm. e) ZVO za porušenie povinnosti oznámiť zmenu údajov vedených v ZHS uloží ÚVO hospodárskemu subjektu pokutu do výšky 500 eur.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.