Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Self-cleaning a rozhodovacia prax v Českej republike

Dátum: Rubrika: Články

Európske smernice z roku 2014 zaviedli možnosť obnovenia spôsobilosti účastníka vo verejnom obstarávaní alebo tzv. self-cleaning. V niektorých členských štátoch (napr. Rakúsko a Spolková republika Nemecko) bol však tento inštitút využívaný aj pred rokom 2014.1 Do zákazkového zákona v Českej republike, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ďalej len „ZZVZ“), sa inštitút self-cleaningu premietol z európskych smerníc vo voľnejšej úprave. Oproti tomu slovenský zákon o verejnom obstarávaní, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), ustanovuje pravidlá self-cleaningu o niečo prísnejšie. Za viac ako 4 roky účinnosti českého zákona došlo už aj na prieskum jeho aplikácie v praxi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ďalej len „Úrad“), z ktorej možno vyvodiť všeobecne uplatniteľné princípy pre ďalšie budúce prípady. V článku predstavíme výkladovú prax českého Úradu k inštitútu self-cleaning s exkurziou do rozhodovacej praxe Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“).

Základom
1)
právnej úpravy self-cleaningu je čl. 57 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EUz 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len "Smernica 2014/24/EU"). ZZVZ následne tento inštitút upravuje v § 76 ZZVZ ako možnosť účastníka
2)
"očistiť sa" a napraviť tak nedostatky v jeho spôsobilosti byť účastníkom verejného obstarávania, ktoré pramenia buď z nesplnenia základnej spôsobilosti podľa § 74 ZZVZ, alebo z naplnenia dôvodov pre vylúčenie účastníka podľa § 48 ods. 5 a 6 ZZVZ. Účastník verejného obstarávania tak môže preukázať, že prijal dostatočné nápravné opatrenia s výnimkou situácií, kedy bol právoplatne odsúdený k zákazu plnenia verejných zákaziek alebo účasti v koncesnom konaní. ZZVZ ďalej ustanovuje demonštratívny výpočet konkrétnych nápravných opatrení. Ďalší postup obnovenia spôsobilosti tak spočíva v posúdení prijatých opatrení z hľadiska ich dostatočnosti vzhľadom k závažnosti a konkrétnym okolnostiam skutku či iného pochybenia účastníka. Ak zadávateľ dospeje k záveru, že spôsobilosť účastníka bola obnovená, z konania ho nevylúči alebo zruší predchádzajúce rozhodnutie o jeho vylúčení z verejného obstarávania. Slovenský ZVO zakotvuje inštitút self-cleaningu v § 40 ods. 8 a ďalšie podmienky jeho aplikácie špecifikuje v odsekoch 9 a 10 tohto ustanovenia. Úprava ZVO postup verejného obstarávateľa a obstarávateľa normuje opačným spôsobom, keď ustanovuje, že v prípade, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ posúdi prijaté opatrenia ako nedostatočné, vylúči záujemcu alebo uchádzača z verejného obstarávania. Navyše, slovenská právna úprava, podobne ako Smernica 2014/24/EU, výslovne neuvádza možnosť self-cleaningu u "neprávoplatne" vylúčeného účastníka. Možno sa tak domnievať, že slovenský zákonodarca nezamýšľal aprobovať možnosť self-cleaningu v prípadoch, ak už obstarávateľ, hoci neprávoplatne, rozhodol o vylúčení účastníka z verejného obstarávania. Slovenský ZVO naviac oproti ZZVZ výslovne obmedzuje možnosť využitia self-cleaningu u záujemcu alebo uchádzača verejného obstarávania, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, ak je takéto rozhodnutie vykonateľné v SR.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.