Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Sociálne nakupovanie - Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

Európska komisia prijala 26. mája 2021 „Oznámenie Komisie Sociálne nakupovanie – Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní – 2. vydanie“ (ďalej len „Príručka“), ktoré má slúžiť ako pomôcka pre verejných obstarávateľov a na podporu osvedčených postupov. Ide o nezáväzný dokument, ktorý neovplyvňuje práva a povinnosti ustanovené v právnych predpisoch EÚ. Cieľom tohto dokumentu je zvýšiť informovanosť verejných obstarávateľov o potenciálnych výhodách sociálne zodpovedného verejného obstarávania (ďalej len „SZVO“) a praktickým spôsobom vysvetliť, aké príležitosti ponúka právny rámec EÚ. Podľa čl. 18 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES je cieľom sociálneho verejného obstarávania zabezpečiť dodržiavanie právnych povinností v sociálnej oblasti. Členské štáty EÚ musia prijať „vhodné opatrenia“ s cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty pri plnení verejných zákaziek dodržiavali uplatniteľné právo EÚ, vnútroštátne právo, kolektívne zmluvy a ustanovenia medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva.

Sociálne orientovaným nakupovaním môžu verejní obstarávatelia/obstarávatelia podporovať pracovné príležitosti, zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovnej sily, dôstojnú prácu, sociálne začleňovanie, rodovú rovnosť a nediskrimináciu, prístupnosť, dizajn pre všetkých, etické obchodovanie a snažiť sa dosiahnuť širší súlad so sociálnymi normami.
Verejní obstarávatelia sú v Európe významnými investormi, pričom v súčasnosti ich výdavky predstavujú viac než 14% hrubého domáceho produktu EÚ. Súčasná celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 s veľkou pravdepodobnosťou ovplyvní zamestnanosť, povedie k zvýšeniu nerovnosti, zhoršeniu neistoty a pracovných podmienok pracovníkov po celom svete. Sociálne orientované verejné obstarávanie predstavuje vhodný nástroj vnútroštátnych správnych orgánov EÚ na dosiahnutie zlepšenia sociálneho začleňovania, vytvorenie pracovných miest a dosiahnutie udržateľného rastu a sociálno-ekonomickej odolnosti.
Príručka vymedzuje SZVO nasledovne:
"Cieľom sociálne zodpovedného verejného obstarávania (SZVO) je riešiť vplyv tovarov, služieb a prác, ktoré nakupuje verejný sektor, na spoločnosť. V jeho rámci sa uznáva, že verejným obstarávateľom nejde len o nákup za najnižšiu cenu alebo o najlepší pomer ceny a kvality, ale aj o zabezpečenie, aby obstarávanie malo sociálne prínosy1)
a aby sa počas plnenia zákazky predišlo nepriaznivým sociálnym vplyvom, alebo aby sa zmiernili. Ako verejný obstarávateľ môžete sociálne ciele zohľadňovať počas celého postupu verejného obstarávania, ak sú tieto ciele nediskriminačné a súvisia s predmetom zákazky2). 
V Európskej únii sa musí SZVO vykonávať v súlade so smernicami o verejnom obstarávaní z roku 20143)
a princípmi zakotvenými v Zmluve o EÚ4)
a v Charte zá­kladných práv, ako aj s medzinárodnými dohodami, ako je napríklad dohoda WTO o vládnom obstarávaní (ďalej len "GPA") a dvojstranné dohody o voľnom obchode s kapitolami o verejnom obstarávaní5),
 a s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD)6).
"
Príručka je veľmi dobrým zdrojom aplikačných príkladov sociálnych aspektov verejného obstarávania v rámci EÚ, pričom niektoré z príkladov si uvedieme aj v tomto článku. Ďalšími dokumentmi, ktoré môžeme v tejto oblasti využitia sociálneho verejného obstarávania použiť na inšpiráciu, sú správy Európskej komisie:

- Ako na sociálne zodpovedné obstarávanie – 71 prípadov osvedčených postupov (dostupné na: <https://ec.europa.eu/growth/content/making-socially-responsible-public-procurement-work-71-good-practice-cases_en>).

- Obstarávanie so sociálnym vplyvom – osvedčené postupy z celej EÚ (dostupné na: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3498035f-5137-11ea-aece-01aa75ed71a1>).

V rámci sociálnych cieľov každej zákazky je vhodné určiť, na ktorú skupinu príležitostí sa v predmetnej zákazke chcete zamerať a podľa toho voliť aj nastavenie sociálnych aspektov. Na výber sú nasledujúce sociálne príležitosti:

-
podpora spravodlivých pracovných príležitostí a sociálneho začlenenia,
-
poskytovanie príležitostí pre sociálne hospodárstvo a sociálne podniky,
-
podpora dôstojnej práce,
-
zabezpečenie dodržiavania sociálnych a pracovných práv,
-
prístupnosť a dizajn pre všetkých,
-
rešpektovanie ľudských práv a riešenie problematiky etického obchodu,
-
poskytovanie sociálnych, zdravotníckych, vzdelávacích a kultúrnych služieb na vysokej úrovni.
SZVO pomáha verejným obstarávateľom a obstarávateľom napríklad identifikovať riziká nedodržiavania súladu v oblasti sociálneho a pracovného práva, stimulovať sociálne uvedomelé trhy, preukázať sociálne citlivú správu vecí verejných, podporovať integráciu a začleňovanie, zabezpečovať efektívnosť verejných výdavkov.
V prípade, keď ide o 
novo-obstarávanú zákazku
,ktorá si vyžaduje posúdenie potrieb verejného obstarávateľa formou konzultácie, je ideálne využiť inštitút prípravných trhových konzultácií na to, aby sa stretli všetky zainteresované strany a lepšie pochopili všetky súvisiace vzťahy predmetu zákazky, ktoré môžu aplikovať do vyhlasovanej zákazky. Účelom posúdenia potrieb je predovšetkým: 
"identifikácia potenciálnych uchádzačov a riešení s pozitívnymi sociálnymi vplyvmi, vytvorenie kapacity na trhu na účely splnenia sociálnych potrieb a požiadaviek, vytvorenie koncepcie obstarávania a zákazky tak, aby sociálne kritériá boli relevantné, spojené s predmetom zákazky, dosiahnuteľné a nediskriminačné, pomoc pre dodávateľov, aby predložili ponuky obsahujúce silné sociálne prvky a poskytnutie spätnej väzby dodávateľom po skončení postupu."
Podľa Príručky sa 
"posúdením skutočných potrieb z hľadiska výsledkov stanoví rozsah a charakter požiadaviek, čím sa umožní flexibilnejšia a potenciálne nákladovo efektívnejšia reakcia zo strany trhu.
Z hľadiska sociálne zodpovedného verejného obstarávania je účelom posúdenia potrieb:
-
zabezpečiť, aby výsledok obstarávania spĺňal sociálne požiadavky,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.