Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Uchádzači z Českej republiky a ich preukazovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia

Dátum: Rubrika: Články

Hospodárske subjekty, ktoré majú sídlo v Českej republike, sú pomerne častými záujemcami a uchádzačmi o zákazky verejného obstarávania vyhlásené v podmienkach Slovenskej republiky. Ako je to s preukazovaním ich osobného postavenia v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek? Česká legislatíva pozná obdobu zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorá sa volá „seznam kvalifikovaných dodavatelů“. Ide o rovnocenný doklad voči „nášmu“ zoznamu hospodárskych subjektov a slovenskí verejní obstarávatelia a obstarávatelia už nemusia vyžadovať ďalšie doklady za účelom preukazovania osobného postavenia, alebo je ich povinnosťou vyžadovať aj osobitné predloženie ďalších dokladov? Ako má teda verejný obstarávateľ postupovať, ak vyhlásil podlimitnú alebo nadlimitnú zákazku, pričom v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk, resp. v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uviedol, že na preukázanie podmienok účasti osobného postavenia požaduje splniť všetky podmienky účasti osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) a ponuku predloží hospodársky subjekt so sídlom alebo miestom podnikania v Českej republike za predpokladu, že tento český uchádzač predloží český zápis do „seznamu kvalifikovaných dodavatelů“? V prípade, že český hospodársky subjekt predloží na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia zápis do „seznamu kvalifikovaných dodavatelů“, je možné tento zápis uznať ako rovnocenný voči zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov? Spĺňa v tomto prípade český hospodársky subjekt podmienky účasti osobného postavenia v plnom rozsahu, ak sa uchádza o verejnú zákazku na Slovensku? Ak zápis do „seznamu kvalifikovaných dodavatelů“ nenahrádza v plnom rozsahu zápis do „zoznamu hospodárskych subjektov“, má verejný obstarávateľ požiadať o vysvetlenie, resp. doplnenie preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia? A ak áno, ktoré doklady bude musieť český hospodársky subjekt doplniť?

ZÁPIS DO ZOZNAMU HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV
V podmienkach legislatívy verejného obstarávania na Slovensku môže uchádzač/záujemca, t.j. hospodársky subjekt, ktorý predkladá ponuku alebo v prípade užšej súťaže predkladá žiadosť o účasť, preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia dvojakým spôsobom. Môže zvoliť formu separátneho predkladania jednotlivých dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO, napr. výpis z registra trestov, potvrdenia zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne atď. alebo v súlade s § 152 ods. 1 ZVO môže hospodársky subjekt preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") a po prvotnom predložení všetkých separátnych dokladov môže takto uchádzač preukazovať osobné postavenie až po dobu troch rokov.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nahrádza tieto doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO:
-
písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
-
písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
-
písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
-
písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
-
písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
-
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
ZÁPIS DO SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Za účelom nájdenia odpovede na otázku, či je český zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů ekvivalentom slovenského zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov je nevyhnutné podrobiť bližšiemu skúmaniu český zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platnom znení (ďalej len "zákon o veřejných zákazkách").
Podľa § 226 zákona o veřejných zákazkách: "Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů" II. Hlavy "Seznam kvalifikovaných dodavatelů", cit.:
"Seznamem kvalifikovaných dodavatelů se pro účely tohoto zákona rozumí část informačního systému o veřejných zakázkách, která slouží dodavatelům k prokázání základní způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilosti podle § 77."
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.