Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Usmernenie k inovačnému obstarávaniu

Dátum: Rubrika: Články

Európska komisia vydala 18. júna 2021 dokument pod názvom Oznámenie Komisie, Usmernenie k inovačnému obstarávaniu. Oblasť inovácií nie je v SR často používaná, aj keď jej hlavný cieľ, ktorým je prechod súčasného hospodárstva k zelenému a digitálnemu hospodárstvu, môže mať veľký význam pre celú spoločnosť. V tomto článku si priblížime niektoré časti predmetného dokumentu na získanie orientácie v problematike inovácií vo verejnom obstarávaní.

Na úvod je dôležité podotknúť, že cieľom dokumentu 
Usmernenie k inovačnému obstarávaniu 
(ďalej len "Usmernenie") je poskytnúť praktické usmernenie k inovačnému obstarávaniu. Usmernenie nie je záväzné vzhľadom na to, že na vydávanie právne záväzného výkladu práva EÚ je príslušný len Súdny dvor EÚ.
Medzi hlavné ciele Usmernenia môžeme zaradiť:
1.
poskytnúť argumenty v prospech inovačného verejného obstarávania,
2.
navrhnúť opatrenia, ktoré poskytujú potrebnú podporu pre inovačné projekty,
3.
pomôcť prekonávať nejasnosti na základe výkladu právneho rámca EÚ pre verejné obstarávanie uplatňovaného na inovačné postupy, ako aj príkladov z reálneho života.
Príklady uvedené v Usmernení dokazujú, že nápady, ktoré sa v ňom uvádzajú, by mali byť realizovateľné vo všetkých členských štátoch, keďže základné pravidlá verejného obstarávania sú odvodené z tých istých smerníc o verejnom obstarávaní.
Štruktúra dokumentu je rozvrhnutá nasledovne:
-
v
kapitole 1
je vysvetlená
koncepcia inovačného obstarávania
,
-
v
kapitole 2
je vytýčený
politický rámec
,
-
v
kapitole 3
je objasnené, ako
otvoriť dvere verejného obstarávania pre inovátorov,
-
v
kapitole 4
je opísané, ako
využiť postupy verejného obstarávania
na modernizovanie verejných služieb inovačnými riešeniami,
-
v
kapitole 5
sa uvádzajú určité kritériá, ktoré by malo inovačné obstarávanie spĺňať s cieľom predísť poskytnutiu
štátnej pomoci
dodávateľovi.
prílohy
poskytujú praktické informácie obstarávateľom o právach duševného vlastníctva a nástroje na pomoc obstarávateľom pri organizovaní stretnutí s dodávateľmi.
CHARAKTERISTIKA INOVAČNÉHO OBSTARÁVANIA
Inovácia môže mať viaceré významy.
1)
V Usmernení sa používa širší prístup. "Inovačné obstarávanie" je každé obstarávanie, ktoré zahŕňa jeden alebo obidva z týchto aspektov:
-
obstarávanie procesu inovácie - služby v oblasti výskumu a vývoja - s (čiastkovými) výsledkami,
-
obstarávanie výsledkov inovácie.
Verejný obstarávateľ najskôr opíše svoju potrebu a vyzve podniky a výskumných pracovníkov, aby na uspokojenie tejto potreby vyvinuli inovačné výrobky, služby alebo procesy, ktoré ešte na trhu neexistujú.
V druhom prípade verejný obstarávateľ nekúpi štandardný výrobok, ale funguje ako prvý používateľ a kúpi si výrobok, službu alebo proces, ktorý je na trhu novinkou a zahŕňa významné nové vlastnosti.
2)
Takéto inovácie, ktoré prinášajú lepší výkon a pridanú hodnotu pre rôzne zainteresované strany, sú niekedy vhodné pre tradičné prostredie (inkrementálne inovácie), často však starý systém narúšajú tým, že pri nich vznikajú odlišní aktéri, toky, hodnoty (disruptívne inovácie) alebo si dokonca vyžadujú komplexnejšiu transformáciu, pretože riešia neuspokojené potreby a vyžadujú štrukturálne a organizačné reformy (transformačné inovácie). V tomto usmernení sa upozorňuje na prínosy rôznych foriem inovácií a vysvetľuje sa, ako sa k nim má pristupovať v rámci procesu verejného obstarávania.
Pri otázke prečo používať inovačné obstarávanie dokument poskytuje praktické príklady z praxe a súčasne konštatuje, že: 
"Z referenčného porovnávania EÚ je zrejmé, že Európa využíva len polovicu potenciálnej sily inovačného obstarávania na podporu obnovy hospodárstva a že prevláda výrazne nedostatočné investovanie, a to najmä do obstarávania digitálnych riešení a do obstarávania v oblasti výskumu a vývoja, pričom obe sú kľúčové pre posilnenie strategickej autonómie a konkurencieschopnosti EÚ. Verejní obstarávatelia budú musieť podporiť inovačné obstarávanie a pomôcť podnikom rozvíjať inovačné riešenia v kľúčových priemyselných ekosystémoch, najmä tam, kde sú verejní obstar
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.