Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2018 o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Európsky parlament 4.októbra 2018 prijal uznesenie č. 2017/2278(INI), v ktorom sa vyjadril k smerovaniu politiky Európskej komisie (ďalej aj "Komisia") v oblasti verejného obstarávania. Za hlavné oblasti, ktoré považuje Európsky parlament za potrebné podporovať, je profesionalizácia vo verejnom obstarávaní, elektronizácia, sociálne aspekty verejného obstarávania. Je vysoko pravdepodobné, že Komisia si závery predmetného uznesenia osvojí a v najbližších rokoch sa bude jej politika orientovať aj na predmetné oblasti.

 

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2018 o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania
JUDr.
Juraj
Tkáč
Európsky parlament:
...
7. poukazuje na to, že súčasné právne predpisy Európskej únie umožňujú viac ako kedykoľvek predtým využívať verejné obstarávanie ako strategický nástroj na podporu politických cieľov Európskej únie, a nabáda členské štáty, aby túto možnosť využívali v maximálnej možnej miere; pripomína, že na regionálnej a miestnej úrovni je verejné obstarávanie rovnako dôležitým nástrojom na doplnenie miestnych a regionálnych stratégií a nabáda na vykonávanie verejných vypočutí a konzultácií s koncovými používateľmi výrobkov a služieb;
8. žiada rozsiahle využívanie inovatívneho obstarávania na dosiahnutie inteligentného, ekologického a inkluzívneho rastu a na posilnenie obehového ho­spodárstva; zdôrazňuje význam obehového hospodárstva a v tejto súvislosti nové možnosti, ktoré ponúkajú nové smernice o verejnom obstarávaní, pokiaľ ide o tovary a služby opätovne použité, opravené, opätovne spracované, modernizované a iné trvalo udržateľné výrobky a riešenia efektívne využívajúce zdroje;
9. vyzýva členské štáty, aby verejné obstarávanie využívali strategicky na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a to aj v prípade malých a stredných podnikov a sociálnych podnikov; zdôrazňuje, že si to od členských štátov vyžaduje, aby na takéto politiky systematicky upozorňovali na najvyššej úrovni a na tento účel podporovali obstarávateľov a odborníkov z verejnej správy;
10. poukazuje na význam podmienok ponúk, ktoré nie sú príliš zaťažujúce, aby sa aj naďalej umožňoval prístup k verejným zákazkám pre všetky spoločnosti vrátane malých a stredných podnikov;
11. víta príklad, ktorým je prijatie vnútroštátnych stratégií pre verejné obstarávanie, a nabáda, aby tento príklad nasledovalo viac členských štátov s cieľom modernizovať a zjednodušovať svoje systémy verejného obstarávania, a teda zvýšiť ich efektívnosť; zdôrazňuje, že verejné obstarávanie je prierezovou oblasťou pre rôzne odvetvia verejnej správy, a že je preto nevyhnutné, aby okrem koordinácie malo aj riadiacu štruktúru, ktorá by zahŕňala hlavné zainteresované strany, aby sa základné rozhodnutia mohli prijímať v rámci širšej spolupráce a aby boli prijateľné pre všetky zapojené strany;
12. víta skutočnosť, že mnohé členské štáty zaviedli ustanovenia pre využívanie kritérií kvality (vrátane najlepšieho pomeru medzi kvalitou a cenou) a nabáda na ich systematické používanie; nabáda verejných obstarávateľov k tomu, aby uplatňovali iné kritériá, ako je len najnižšia cena alebo nákladová účinnosť, a to s prihliadnutím na kvalitatívne, environmentálne a/alebo sociálne aspekty;
13. hoci uznáva, že v niektorých prípadoch nízka cena môže odrážať inovatívne riešenia a efektívne riadenie, je znepokojený nadmerným používaním najnižšej ceny ako hlavného kritéria na vyhodnotenie ponúk v rade členských štátov bez ohľadu na kvalitu, udržateľnosť a sociálne začlenenie, a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby analyzovali dôvody tejto situácie a podali o nich správu a v prípade potreby navrhli vhodné riešenia;
14. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že prax verejného obstarávania bude v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; vyzýva členské štáty, aby v tejto súvislosti podporovali konzultácie s osobami so zdravotným postihnutím a s ich zastupujúcimi organizáciami;
15. žiada prijatie európskeho etického kódexu pre verejné obstarávanie pre rôznych účastníkov procesu obstarávania;
16. zdôrazňuje, že je dôležité, aby verejní obstarávatelia pri rozhodovaní o nákupoch zvážili celý životný cyklus výrobkov vrátane ich vplyvu na životné prostredie, keď to bude vhodné, a vyzýva Komisiu, aby poskytla pomoc pri vypracovaní metodík na uplatňovanie koncepcie nákladov na životný cyklus;
17. konštatuje, že inovatívne, sociálne a environmentálne aspekty sú legitímnymi a dôležitými kritériami na vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní a že verejní obstarávatelia môžu prostredníctvom dobre premyslených špecifikácií a umožnením variantných ponúk nediskriminačným spôsobom sledovať rovnako ekologické, inovatívne či sociálne ciele za predpokladu, že tieto charakteristiky sú naviazané na predmet zákazky a sú primerané jej hodnote a cieľom;
18. pripomína, že právny rámec Európskej únie v oblasti verejného obstarávania ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby dodávatelia a subdodávatelia plne dodržiavali ustanovenia týkajúce sa environmentálneho, sociálneho a pracovného práva,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.