Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vplyv koronavírusu na verejné obstarávanie a eurofondy

Dátum: Rubrika: Články

Koronavírus je asi najčastejšou témou v súčasnosti. Hrozba šírenia nákazy vírusom COVID 19 a s tým súvisiaca mimoriadna situácia začína každé televízne alebo rozhlasové vysielanie, je to hlavná téma pre printové aj online médiá a hrozba tohto vírusu je skloňovaná aj na sociálnych sieťach. Pandémia ovplyvnila život každého z nás  a dotklo sa to pochopiteľne aj verejného obstarávania. Cieľom článku je pozrieť sa na opatrenia a možnosti, ktoré majú verejní obstarávatelia, ktorí plánujú nakúpiť tovary alebo služby, ktoré bezprostredne súvisia s bojom so šíriacou sa pandémiou, ale zároveň sa článok venuje aj tomu, ako pandémia mení pravidlá pri iných už vyhlásených zákazkách a aké opatrenia boli prijaté, plánujú sa prijať alebo by sa mohli v blízkej budúcnosti prijať v oblasti verejného obstarávania, ktoré je financované z fondov Európskej únie a má svoje osobité špecifiká, ktoré v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) nenájdete.

AKO MÁ POSTUPOVAŤ VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ, AK CHCE NAKÚPIŤ TOVARY ALEBO SLUŽBY, KTORÉ BEZPROSTREDNE SÚVISIA S OCHRANOU ZDRAVIA V BOJI PROTI KORONAVÍRUSU?
Jedna z odpovedí na uvedenú otázku znie: verejný obstarávateľ použije priame rokovacie konanie. Ide o postup, ktorý je možné použiť iba, ak sú splnené prísne podmienky upravené v § 81 ZVO. Ustanovenie § 81 ZVO ponúka pomerne veľa dôvodov na použitie tohto postupu, ktorý je de facto priamym zadaním, keďže väčšina priamych rokovacích konaní je vedená iba s jedným uchádzačom. Ktorý dôvod však úspešne použiť v prípade nákupu tovarov alebo služieb, ktoré bezprostredne súvisia s bojom proti šíriacej sa nákaze a zmierňovaní jej následkov? Odpoveď nájdeme v § 81 písm. c) ZVO, podľa ktorého priame rokovacie konanie je možné použiť, ak
"zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením."
Možnosť použiť tento flexibilnejší a časovo menej náročný postup, napr. pri neodkladných nákupoch zdravotníckych pomôcok, osobných ochranných pomôcok, akými sú rúška, respirátory, pľúcne ventilátory alebo dezinfekčné prostriedky, bol potvrdený Úradom pre verejné obstarávanie v Usmernení pre verejných obstarávateľov, ako nakupovať počas mimoriadnej situácie zo dňa 24.3.2020 a rovnako pozitívne sa k možnosti využiť pre tieto účely priame rokovacie konanie postavila aj Európska komisia (Usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19, publikované v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 1.4.2020).
Ustanovenie § 81 písm. c) ZVO sa vzťahuje na nadlimitné zákazky, ale obdobná možnosť na aplikáciu priameho rokovacieho konania sa týka aj podlimitných zákaziek. Túto možnosť upravuje § 115 ods. 1 písm. c) ZVO, podľa ktorého
"verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 112 až 114"
(poznámka: predmetné ustanovenia upravujú podlimitné postupy s využitím a bez využitia elektronického trhoviska).
A čo v prípade zákaziek s nízkou hodnotou? Ustanovenie § 117 ZVO nevylučuje priame zadanie, keďže dáva verejnému obstarávateľovi v § 117 ods. 1 ZVO na výber, čo osloví alebo neosloví viacero hospodárskych subjektov s výzvou na predloženie ponuky. Určitou prekážkou môžu byť interné smernice príslušných verejných obstarávateľov, ktoré spravidla pri zákazkách s nízkou hodnotou vyžadujú prieskum trhu ako predpoklad na úspešné zadanie zákazky, ale táto prekážka sa dá jednoducho obísť úpravou týchto interných pravidiel, ktoré môžu umožniť priame zadanie práve pre nákup takých komodít, ktoré bezprostredne súvisia so vzniknutou mimoriadnou situáciou. Poslednou prekážkou môžu byť eurofondové pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou, ktoré vyžadujú pri zákazkách s nízkou hodnotou nad 30 000 eur aj zverejnenie výz­vy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijí­mateľa a zasielanie informácie o zverejnení na osobitný e-mail­ový kontakt, aby informácia o zákazke mohla byť publikovaná aj na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk. Aj pri zákazkách s nízkou hodnotou do 30 000 eur, ktoré sú financované z fondov Európskej únie sa vždy vyžaduje prieskum trhu (oslovenie alebo identifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov). Ako uvedenú prekážku vyriešiť? Centrálny koordinačný orgán (sekcia na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) vie udeliť výnimku z týchto pravidiel, ktoré sú upravené v Systéme riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020 a v Metodickom pokyne CKO č. 14. V čase mimoriadnej situácie nie je dôvod ju neudeliť. Čo znamená udelenie výnimky z týchto pravidiel?
Uvedené znamená, že prijímatelia v rámci operačného programu, ktorému bola výnimka udelená, budú pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupovať iba v zmysle § 117 ZVO a podľa svojich interných pravidiel platných pre danú organizáciu.
Ak by sa verejný obstarávateľ rozhodol uplatniť pri nadlimitnej zákazke verejnú súťaž alebo užšiu súťaž, legislatíva verejného obstarávania umožňuje tiež skrátenie minimálnej zákonnej lehoty v prípade naliehavej situácie, na čo v usmernení upozorňuje aj Európska komisia. Ustanovenie § 66 ods. 4 ZVO v prípade verejnej súťaže hovorí, že
"ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu podľa odseku 2 písm. a), lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu."
V prípade nadlimitnej užšej súťaže je to obdobné a legislatíva umožňuje skrátiť lehotu na predloženie žiadostí o účasť na minimálne 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu (§ 67 ods. 4 ZVO), v prípade lehoty na predkladanie ponúk na 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk (§ 69 ods. 3 ZVO). Otázka však znie, ak je možné uplatniť na zákazky bezprostredne súvisiace s aktuálnou mimoriadnou situáciou časovo a administratívne podstatne menej náročné priame rokovacie konanie, prečo by racionálne uvažujúci verejný obstarávateľ použil napr. postup zdĺhavej užšej súťaže, ak potrebuje nákup zabezpečiť bezodkladne?
OPATRENIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ FINANCOVANOM Z EUROFONDOV
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.