Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Všetky ponuky sú nad predpokladanou hodnotou zákazky. Môže byť najnižšia ponuka mimoriadne nízka?

Dátum: Rubrika: Články

Vysoká inflácia, ktorá v súčasnosti zasiahla aj Slovensko, so sebou prináša viaceré prípady, ktoré sa vo verejnom obstarávaní doteraz nevyskytovali. Jedným z takýchto prípadov je situácia, keď všetky ponuky vysoko prevyšujú stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky (ďalej len „PHZ“) , pričom však jedna z ponúk je významne nižšia ako zvyšné predložené ponuky. Možno takúto ponuku považovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) za mimoriadne nízku? Na uvedené dávame odpoveď v príspevku.

MODELOVÁ SITUÁCIA
Verejný obstarávateľ stanovil predpokladanú hodnotu zákazky na hodnotu 1 milión eur. V rámci lehoty na predkladanie ponúk boli doručené 3 ponuky s nasledujúcimi hodnotami:
Ponuka A: 2 milióny eur
Ponuka B: 5 miliónov eur
Ponuka C: 5,1 milióna eur
Ponuka A je taktiež vysoko nad stanovenú PHZ, avšak v porovnaní so zvyšnými ponukami je extrémne nízka. Môže verejný obstarávateľ žiadať vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky aj pri ponuke, ktorá prevyšuje PHZ?
ÚČEL INŠTITÚTU MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY
V súvislosti s účelom mimoriadne nízkej ponuky si dovoľujeme odkázať na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. 1781-6000/2021-OD z 18. februára 2021, v ktorom Úrad uviedol nasledovné:

„85. Inštitút mimoriadne nízkej ponuky je v rovine de lege lata zákonodarcom normovaný najmä v ustanoveniach § 53 ods. 2, 3 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Aj zo systematického zaradenia predmetných ustanovení je zrejmé, že z hľadiska zákonodarcom implicitne zakotvenej stratifikácie verejného obstarávania, je vyhodnocovanie a posudzovanie mimoriadne nízkej ponuky imanentnou súčasťou fázy vyhodnocovania ponúk. Primárnym účelom inštitútu mimoriadne nízkej ponuky je chrániť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa pred neserióznymi ponukami alebo nereálnymi prísľubmi ceny realizácie zákazky zo strany jednotlivých uchádzačov, resp. pred situáciou, keď uchádzač uvedie vo svojej ponuke cenu, za ktorú nie je možné z objektívnych dôvodov realizovať plnenie verejnej zákazky. Inštitút mimoriadne nízkej ponuky slúži práve na ochranu verejného obstarávateľa a/alebo obstarávateľa pred ponukami uchádzačov, ktoré by s ohľadom na cenu predstavovali riziko, že dodávateľ nebude schopný za ponúknutú cenu zákazku splniť (dodať tovar, poskytnúť službu, uskutočniť stavebné práce a pod.).

86. Úrad si ďalej dovolí uviesť, že vo vzťahu k vymedzeniu/určeniu mimoriadne nízkej ponuky vo všeobecnej rovine platí, že výšku ponuky uchádzača treba vždy posudzovať vo vzťahu k pre

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.