Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vyhodnotenie mimoriadne nízkej ponuky z hľadiska verejného obstarávateľa

Dátum: Rubrika: Články

Inštitút mimoriadne nízkej ponuky (ďalej len „MNP“) je pri vyhodnocovaní ponúk jedným z tých úkonov, ktoré si vyžadujú zo strany verejného obstarávateľa zvýšené nároky na kvalitu členov komisie na vyhodnotenie ponúk. Pri MNP je vyhodnocovaná ponuka ako celok a do úvahy musí komisia brať aj také okolnosti, informácie a dôkazy, ktoré nie sú priamo súčasťou ponuky. V tomto článku sa budeme venovať postupu ako MNP identifikovať, analyzovať, ako napísať žiadosť o vysvetlenie a aké dôkazy od uchádzačov žiadať.

ČO JE MIMORIADNE NÍZKA PONUKA?
V súlade s § 53 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.(ďalej len "ZVO"), ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky,
MNP je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o:
a)
15% nižšiu ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a
b)
10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
Verejný obstarávateľ je povinný vyhodnotiť každú ponuku, ktorá sa javí ako mimoriadne nízka, pričom takáto ponuka musí súbežne spĺňať obe vyššie uvedené podmienky.
V praxi sa stretávame s častou chybou na strane verejných obstarávateľov, ktorí určia ponuku za mimoriadne nízku aj v prípade, keď ponuka spĺňa len jeden zo skôr uvedených atribútov. Takéto určenie MNP nie je správne, pretože nie sú splnené obe podmienky súčasne.
Tiež je veľmi dôležité, aby si bol verejný obstarávateľ vedomý, že v prípade, keď sa ponuka javí ako mimoriadne nízka, je povinný ju vyhodnocovať v súlade s 53 ods. 3 ZVO. Táto povinnosť je obligatórna a jej nesplnenie má za následok závažné porušenie ZVO.
PREČO JE VYSVETLENIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY DÔLEŽITÉ?
MNP je pravidelne opakujúci sa fenomén, ktorý využívajú najmä uchádzači, ktorí kalkulujú s možnosťou buď dodatočného navýšenia ceny, alebo plnenia vybraných častí dodávky služby/tovarov/prác.
Verejný obstarávateľ je povinný zachovať aj pri vysvetlení MNP princípy verejného obstarávania, ktorými sú najmä transparentnosť, nediskriminácia a princíp rovnakého zaobchádzania. Uvedené princípy prikazujú verejnému obstarávateľovi nielen dôsledne preskúmať ponuku, ktorá je mimoriadne nízka z pohľadu reálnosti ponúknutých cien vo vzťahu k zložitosti predmetu zákazky a očakávanej lehote plnenia, ale zároveň zachovať princíp nediskriminácie a postupovať pri vysvetlení MNP tak, aby uchádzači, ktorých ponuka nebola mimoriadne nízka, neboli diskriminovaní prijatím vysvetlenia MNP, ktoré by jednoznačne a určito nepreukázalo reálnosť cenovej ponuky.
Podľa rozhodnutia Úradu pro ochranu hospodárske souteže Českej repubiky zn. S053/2008 z 3. apríla 2008, ako aj rozhodnutia ÚOHS zn. S0543/2016 z 15. októbra 2016 je verejný obstarávateľ oprávnený skúmať existenciu "mimoriadne nízkej ponuky" nie len na úrovni celkovej ponukovej ceny, ale aj vo vzťahu k jej jednotlivým zložkám, za ktoré možno predovšetkým považovať položky rozpočtu a ich náklady (zložky kalkulačného vzorca).
Odpoveď uchádzača musí byť vždy dostatočne konkrétna.
Nepostačuje všeobecný odkaz alebo konštatovanie, ale uchádzač musí predložiť detailný rozbor spornej ceny alebo nákladovej položky, jednotlivé položky vysvetliť a doložiť relevantné podklady preukazujúce jeho tvrdenie (pozri napr. rozhodnutie ÚOHS S383/2012). Jedine také vysvetlenie možno akceptovať ako dostatočné a môže slúžiť ako rozhodnutie verejného obstarávateľa o tom, či je MNP a jej cena opodstatnená, a teda, či verejný obstarávateľ podstúpi ekonomické riziko a uzatvorí s dodávateľom zmluvu na plnenie zákazky, alebo, naopak, či uchádzača z procesu verejného obstarávania z dôvodu MNP vylúči.
V súlade s metodickou a rozhodovac
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.