Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zásadné novinky a aktuálne zmeny v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od 18. novembra 2020

Dátum: Rubrika: Aktuality

Koncom roku 2020 sa podarilo priniesť zásadné zmeny v pravidlách na kontrolu zákaziek financovaných z fondov Európskej únie. Aktualizoval sa Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) na programové obdobie 2014 – 2020, keď bola vydaná jubilejná desiata verzia a aktualizovali sa aj mnohé metodické pokyny k eurofondovému verejnému obstarávaniu, napr. Metodický pokyn CKO č. 5 k finančným opravám, Metodický pokyn CKO č. 12 k zákazkám nespadajúcim pod pôsobnosť zákona o verejnom  obstarávaní, Metodický pokyn CKO č. 14 k zákazkám s nízkou hodnotou (aktuálne sa limit spojený so zverejňovacími povinnosťami zvýšil na 50 000 eur bez DPH) a mnohé ďalšie. Najmä v systéme kontroly sa podarilo presadiť redukciu počtu kontrol a ďalšia zásadná vec je predstavenie zámeru pripraviť jednotnú príručku, ktorej ambíciou bude priniesť jednotné pravidlá kontroly zákaziek pre všetky operačné programy. Všetko sú to návrhy na zjednodušenie s cieľom zefektív­niť a urýchliť proces zadávania zákaziek, ktoré boli navrhované už v minulom období, ale stretli sa s odmietavým postojom riadiacich orgánov, ktoré trvali na svojich striktnejších pravidlách s odvolaním sa na potrebu zohľadňovať špecifiká svojho operačného programu. Aj v tomto kole väčšina riadiacich orgánov uplatnila zásadné pripomienky, ktoré boli Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej len „CKO“) v tých podstatných častiach vyhodnotené ako neakceptované a nakoniec riadiace orgány akceptovali tento spôsob vyhodnotenia pripomienok, čo bolo príjemným a pozitívne vnímaným prekvapením. Cieľom tohto článku tak bude predstaviť a vysvetliť aktuálne zmeny pravidiel na výkon kontroly a zadávanie eurofondových zákaziek.

REDUKCIA POČTU POVINNÝCH KONTROL A ZÁMER PRIPRAVIŤ JEDNOTNÚ PRÍRUČKU KU KONTROLE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Eurofondové kontroly poznajú tri fázy kontroly: prvá ex ante kontrola pred vyhlásením verejného obstarávania, druhá ex ante kontrola pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom a ex post kontrola po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom. Samozrejme, nie všetky zákazky musia prejsť všetkými fázami, ale všetky tieto kontroly museli strpieť najmä nadlimitné zákazky. A aj keď taká druhá ex ante kontrola je Systémom riadenia EŠIF už viac ako 2 roky nastavená ako fakultatívna, riadiace orgány ju napriek tomu v zmysle ich interných pravidiel zadefinovaných na úrovni príručiek napriek tomu vykonávali. Ako sa teda zmenili pravidlá na výkon kontroly?
Podľa nových pravidiel prvá ex ante kontrola nie je povinná a prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu na riadiaci orgán v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce. V prípade doručenia dokumentácie k uvedeným postupom zadávania zákaziek zo strany prijímateľa, je povinnosťou riadiaceho orgánu skontrolovať návrhy dokumentácie k zákazke. Aké sú teda rozdiely v porovnaní s predchádzajúcimi pravidlami viažucimi sa k prvej ex ante kontrole? Povinná prvá ex ante kontrola nadlimitných zákaziek sa zmenila na dobrovoľnú, čiže prijímateľ sám odhadne mieru svojej istoty ohľadom správnosti nastavenia podmienok súťaže, prípadne svoje časové možnosti, keďže trvanie ex ante kontroly často z dôvodov na strane riadiacich orgánov trvá dlhšie, ako je určená lehota na tento typ kontroly (15 pracovných dní). Tento "proklientsky" zameraný prístup ďalej pokračuje v možnosti pre prijímateľa zaslať na prvú ex ante kontrolu aj dokumentáciu k podlimitnému postupu zadávania zákazky na stavebné práce, keďže stavebné práce majú podstatne vyššie finančné limity ako zákazky na tovary alebo služby. Zároveň bolo doplnené pravidlo, podľa ktorého, ak prijímateľ po ukončení prvej ex ante kontroly, ale ešte vo fáze pred vyhlásením verejného obstarávania, vykoná podstatné zmeny v dokumentácii k zadávaniu zákazky (zmena v podmienkach účasti, požiadavkách na predmet zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk, zmluvných podmienkach), sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu na riadiaci orgán opätovne, aby boli skontrolované aj aktualizované podmienky pripravovanej súťaže.
Zmeny zasiahli aj najdlhšiu fázu kontroly, ktorá sa viazala k nadlimitným zákazkám, a to druhú ex ante kontrolu, ktorú môže podľa aktuálnych pravidiel vykonávať riadiaci orgán iba v prípade dobrovoľnej žiadosti prijímateľa o výkon tohto typu kontroly, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetnom povinnej kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") podľa § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Na pripomenutie uvádzame, že podľa § 169 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") sa povinná kontrola ÚVO vzťahuje na postup zadávania nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 k ZVO, ktorá je financovaná aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie a ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 600 000 eur, alebo sa podľa § 169 ods. 2 písm. c) ZVO vzťahuje na postup zadávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 k ZVO alebo postup zadávania zákazky na stavebné práce, ktoré sú financované aspoň z časti z prostriedkov Európskej únie. Úrad pre verejné obstarávanie v prípade podania podnetu podľa § 169 ods. 2 ZVO rozhodne do 45 dní odo dňa doručenia podnetu na výkon kontroly.
Zjednodušene povedané riadiaci orgán nekontroluje nadlimitné zákazky s predpokladanou hodnotou nad 600 000 eur bez DPH, ktoré sú predmetom povinnej kontroly ÚVO vyplývajúcej zo ZVO, čím sa ruší v tejto fáze komplikovaný a zdĺhavý duplicitný systém kontroly (na ktorom v roku 2016 trvali riadiace orgány, ktorým nestačila kontrola ÚVO v tejto fáze), ktorý mohol pri určitej nepriaznivej konštelácii (nekompletnosť dokumentácie, nevyhnutnosť žiadať o vysvetlenie a pod.) presiahnuť aj 150 kalendárnych dní. Riadiaci orgán tak podľa aktuálnych pravidiel nie je oprávnený vo svojej riadiacej dokumentácii určiť druhú ex ante kontrolu ako obligatórnu a prijímateľ sa bude môcť dobrovoľne rozhodnúť, či doručí dokumentáciu k nadlimitným postupom zadávania zákaziek na druhú ex-ante kontrolu na riadiaci orgán iba v prípade tých zákaziek, ktoré nie sú predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 ZVO. Od tejto zmeny mechanizmu druhej ex ante kontroly sa očakáva radikálne zrýchlenie zadávania nadlimitných zákaziek a odstránenie problémov spojených s rôznymi závermi riadiaceho orgánu a ÚVO v rámci tej istej fázy kontroly.
Ex post kontrola po uzavretí zmluvy pochopiteľne zostáva, tento typ kontroly nie je možné opomenúť, aby sa neevidovali prípady, keď uzavretá zmluva bude v rozpore s ponukou úspešného uchádzača a podmienkami súťaže. Bolo však potrebné sa vysporiadať so situáciou, keď nadlimitná zákazka nebude kontrolovaná pred uzavretím zmluvy zo strany riadiaceho orgánu alebo ÚVO, čo sú prípady nadlimitných zákaziek s predpokladanou hodnotou do 600 000 eur bez DPH. Zároveň pred uzavretím zmluvy nie sú kontrolované ani podlimitné zákazky na stavebné práce (ide o zákazky značného finančného významu od 180 000 eur bez DPH až po 5 350 000 eur bez DPH) a zákaz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.