Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

Dátum: Rubrika: Články

Vláda SR na svojom rokovaní vo februári 2019 schválila materiál Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej aj "Stratégia"). V tomto príspevku si dovolíme čitateľom predstaviť najdôležitejšie časti tohto materiálu v kontexte verejného obstarávania v prostredí Slovenskej republiky.

 

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer SR s. r. o.
Väčšina verejných obstarávaní má zahŕňať zelený aspekt vo verejnom obstarávaní
Stratégia v úvode uvádza, že do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu vrátane jeho prípravy na opätovné použitie na 60% a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25%. Zelené verejné obstarávanie pokryje aspoň 70% z celkovej hodnoty všetkých verejných obstarávaní a podpora zelených inovácií, vedy a výskumu bude na porovnateľnej úrovni s priemerom Európskej únie.
Zelené verejné obstarávanie bude povinné pre ústred­né orgány štátnej správy, samosprávne kraje a mestá zo začiatku pre vybrané produktové skupiny a postupne sa bude rozširovať tak, aby sa do roku 2030 dosiahol vytýčený cieľ. Elektronické verejné obstarávanie zabezpečí jednoduché a prehľadné zadávanie a monitoring zeleného verejného obstarávania.
Ministerstvo vnútra SR a Úrad pre verejné obstarávanie vytvoria účinnú spoluprácu pri efektívnom a povinnom uplatňovaní zeleného verejného obstarávania, ktorá umožní čo najlepší elektronický monitoring a vyhodnocovanie pokroku.
V súvislosti so súčasným stavom Stratégia konštatuje, že Slovenská republika navyše zaostáva v ekologických inováciách za väčšinou krajín Európskej únie a zákazky obstarané "zeleno" tvoria len nepatrný podiel celkového verejného obstarávania.
Stratégia
Legálny pôvod dreva
4.3 Zabezpečiť efektívnu kontrolu ťažby dreva
Zriadi sa integrovaná stráž, ktorá bude v jednotlivých lokalitách kontrolovať realizáciu ťažby, ako aj plnenie ďalších povinností, a zvýšia sa kapacity, právomoci a vymáhanie práv. Detaily prepojenia a kompetencie integrovanej stráže sa nastavia pri realizácii opatrenia. Integrovaná stráž bude mať v spolupráci s Policajným zborom právomoc ukladať na mieste pokuty pri zistení porušenia, podávať návrhy na orgány činné v trestnom konaní a spolupracovať s nimi, kontrolovať legálnosť ťaženého a prepravovaného dreva. Zlepší sa vystopovateľnosť pôvodu dreva a legálnosti ťažby, napríklad nákladné autá prevážajúce drevo môžu byť vybavené GPS s na internete dostupnými údajmi alebo manipulačné sklady s drevom budú mať kamerový systém. Vytvorí sa mobilná aplikácia pre verejnosť na kontrolu ťažby a prevozu dreva. Bude sa sledovať pôvod dreva a výrazne sa zvýšia pokuty za nelegálnu ťažbu s možnosťou zákazu ťažby pri opakovanom preukázaní nelegálnej ťažby. Bude zabezpečené dodržiavanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (EUTR).
Uvedené odporúčame aplikovať aj verejným obstarávateľom v prípade, ak sa na zákazke akýmkoľvek spôsobom vyskytuje plnenie z drevnej hmoty (či už priamo, t.j. predmet plnenia v sebe zahŕňa drevnú hmotu - nemusí ísť priamo o predmet plnenia z dreva, môže ísť napr. o tovar spracovaný z dreva - napr. papier, alebo nepriamo, keď predmet zákazk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.