Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zmena skupiny dodávateľov po predložení ponuky

Dátum: Rubrika: Články

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) umožňuje účasť na verejnom obstarávaní nielen individuálnym fyzickým a právnickým osobám ako záujemcom alebo uchádzačom, ale aj tzv. skupine dodávateľov. Pri účasti skupiny dodávateľov na verejnom obstarávaní vznikajú rôzne situácie, ktoré ZVO priamo neupravuje. Riešenia vyplývajú z aplikačnej praxe a z metodickej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“).

PRÁVNA FORMA A ÚČEL SKUPINY DODÁVATEĽOV
Osoby dodávajúce tovar, uskutočňujúce stavebné práce alebo poskytujúce služby sú jednotlivo, ako aj v rámci skupiny dodávateľov označované ako "hospodársky subjekt". Právna úprava týkajúca sa skupiny dodávateľov je obsiahnutá v § 37 ZVO. Skupina dodávateľov predstavuje formu účasti na verejnom obstarávaní, v rámci ktorej dochádza k dobrovoľnému spojeniu dvoch alebo viacerých subjektov s cieľom spoločnej účasti vo verejnom obstarávaní a následne plnenia zmluvy.
Skupina dodávateľov nie je právnickou osobou, keďže nemá právnu subjektivitu a jednotlivé hospodárske subjekty spojené v skupine konajú spoločne len na základe určitej dohody, t.j. dvoj a viacstranného právneho úkonu. Formu tejto dohody ZVO neustanovuje. Primárnym účelom vytvorenia skupiny dodávateľov je zvýšenie šance na úspech vo verejnom obstarávaní, rozloženie administratívnej záťaže na viaceré subjekty a odstránenie možných nedostatkov niektorých členov skupiny, ktoré by im bez zoskupenia s inými hospodárskymi subjektmi neumožňovali účasť na verejnom obstarávaní (napr. nedostatok technickej alebo odbornej spôsobilosti, nedostatok financií na zloženie zábezpeky a pod.). Viacero subjektov "pokryje" ako celok predmet zákazky, pričom každý zo subjektov je povinný spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a disponovať oprávneniami v časti plnenia, ktoré podľa dohody zastrešuje.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ 
nemôže 
od hospodárskych subjektov spojených v skupine dodávateľov 
vyžadovať pred uzatvorením zmluvy vytvorenie určitej právnej formy 
z dôvodu možnej diskriminácie a nerovnakého zaobchádzania.
V rámci skupiny dodávateľov možno využívať viaceré formy a druhy vzájomných dohôd:
a)
forma dohody:
-
ústna dohoda alebo písomná dohoda,
-
písomná dohoda je preferovaná z dôvodu právnej istoty a vymožiteľnosti plnenia v zmysle dohody,
b)
druh dohody:
-
viaceré možnosti podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len "Obchodný zákonník") a záko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.