Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zmeny pri poskytovaní eurofondov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19

Dátum: Rubrika: Aktuality

Aktuálna mimoriadna situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 prináša okrem opatrení v oblasti prevencie a ochrany zdravia obyvateľstva aj potrebu legislatívnych úprav jednotlivých zákonov. V tomto príspevku si dovoľujeme oboznámiť čitateľov s najnovšou legislatívnou zmenou týkajúcou sa zmien a doplnení zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v z. n. p. (ďalej len „zákon o pomoci a podpore z FES”).

Nemožnosť vykonávať procesné postupy súvisiacich s poskytovaním príspevkov poskytovaných z rôznych fondov Európskej únie z dôvodu prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19 donútila zákonodarcov prijať opatrenia aj v tejto oblasti. Zákon č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o príspevku z EŠIF a zákon o pomoci a podpore z FES (ďalej len „novela“) nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, t. j. dňa 21. 5. 2020.

DOČASNÝ CHARAKTER OPATRENÍ
Novozavedené opatrenia sa od zmien zákonov počas štandardnej situácie odlišujú ich dočasným charakterom. Časová pôsobnosť opatrení je určená uplynutím šiestich mesiacov od odvolania mimoriadnej situá­cie podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. alebo núdzového stavu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v z. n. p., ktoré boli vyhlásené v súvislosti s ochorením COVID-19.
Novela zavádza pojem tzv. krízovej situácie, ktorou sa rozumie čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní.
ODPUSTENIE ZMEŠKANIA LEHÔT
Novela reflektuje možný vplyv trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 na plynutie lehôt v zmysle zákona o príspevku z EŠIF. Preto sa odpúšťa zmeškanie novelou vymedzených zákonných lehôt, ak k zmeškaniu došl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.