Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoznam hospodárskych subjektov v rámci aplikačnej praxe

Dátum: Rubrika: Články

Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVO“) vedie niekoľko registrov, resp. zoznamov týkajúcich sa hospodárskych subjektov. Konkrétne ÚVO vedie Zoznam hospodárskych subjektov (ďalej len „ZHS“), Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a Evidenciu referencií. Tento článok sa zameriava najmä na postrehy z aplikačnej praxe pri zápise hospodárskych subjektov do ZHS a oznamovania zmien zapísaných údajov.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že možnosť zápisu v ZHS v praxi využíva značné množstvo hospodárskych subjektov, keďže ÚVO eviduje ku dňu 11.1.2021 celkovo 10 632 záznamov. Vzhľadom na dobrovoľnosť zápisu do ZHS ide o vysoké číslo v porovnaní s registrovanými subjektmi v rámci Registra partnerov verejného sektora (ďalej len "RPVS"). V rámci RPVS je k tomu istému dňu vedených okolo 23 000 platných záznamov. Pre úplnosť treba dodať, že zápis v RPVS je povinný pre celú škálu hospodárskych subjektov.
PREDKLADANIE DOKUMENTOV PRI ZÁPISE V ZHS
Zápis do ZHS je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overujú zapísanie hospodárskeho subjektu v ZHS v prípade, že uchádzač alebo záujemca nepredložil (i) príslušné doklady alebo (ii) iný rovnocenný zápis z obdobného registra vedeného iným členským štátom, alebo (iii) potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Do ZHS sa môžu zapísať aj zahraničné subjekty. Všetky doklady vyhotovené v cudzom jazyku musia byť v zmysle § 21 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") preložené do štátneho jazyka (úradný preklad) s výnimkou dokumentov a dokladov vyhotovených v českom jazyku.
Napriek tomu, že údaje hospodárskeho subjektu v platnom zápise v ZHS nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení od uchádzača alebo záujemcu dodatočne vyžiadať potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace a/alebo potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace.
Aktuálne nie je potrebné pri žiadosti o zápis, zmenu zápisu a predĺženie platnosti zápisu v ZHS predkladať nasledovné dokumenty, ak ide o hospodársky subjekt so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom v Slovenskej republike (ďalej len "SR"):
a)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov, ktorí sú občanmi SR a samotnej právnickej osoby),
b)
potvrdenie zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace,
c)
potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace,
d)
potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace,
e)
potvrdenie miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace,
f)
výpis z obchodného registra alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby.
Uvedené dokumenty si ÚVO po prijatí žiadosti hospodárskeho subjektu vyžiada z informa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.