Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2022

O verejnom obstarávaní inovatívnych riešení v novom podcaste

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie sa v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku venuje trom sekundárnym politikám – zelenému verejnému obstarávaniu, sociálnemu a verejnému obstarávaniu inovatívnych...

Zápis do zoznamu elektronických prostriedkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky č. 73/2022 Z. z. ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostrie...

Úrad pre verejné obstarávanie Vás pozýva na workshop Sociálne verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov/odbornú verejnosť na workshop: Sociálne verejné obstarávanie, ktorý sa uskutoční on-line formou dňa  17. 5. 2022 od 9:00 – 15:00 hod. Jeho cieľom bude priblížiť možnosti ...

Informácia o implementácii EŠIF k 31. marcu 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava 25. apríla 2022 - Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,65 mld. EUR) je k 31.3.2022 čerpanie zdrojov vo výške 8,43 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 50,64 %.

Grantový program Opora prijíma žiadosti do 2. mája 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. apríla 2022 – Nadácia SPP vyhlásila grantový program Opora. Podporuje projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich živ...

ÚVO Vás pozýva na školenia „Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva účastníkov procesu verejného obstarávania na školenie „Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 3.5.2022 a 4.5.2022, v čase: 9:00 hod – 14:30 hod.

Výzva Enviroprojekt 2022 rezortu školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 21. apríla 2022 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2022 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdeláva...

Tretia výzva predsedu vlády SR je určená na popularizáciu vedy a výskumu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 21. apríla 2022 - Prichádza už tretia výzva, vďaka ktorej budú z rezervy predsedu vlády SR podporené verejnoprospešné účely. Záujemcovia, vrátane obcí a ich organizácii,  môžu posielať žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu aktivít...

Usmernenie k výzve na prípravu na triedený zber komunálnych odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. apríla 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo dňa 20. apríla 2022 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72  zameran...

Výzva na obnovu budov je naplánovaná na 30. júna 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. apríla 2022 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov vo výške 240 miliónov eur. Návrh výzvy už ministerstvo zaslalo Národnej implementačnej a koordinačnej autorite ...

Grantová výzva Máme radi východ je otvorená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. apríla 2022 – Karpatská nadácia otvorila grantovú výzvu Máme radi východ, v ktorej prerozdelí 15 000 eur. Výzva je otvorená do 10. mája 2022.

Výzva na mikroprojekty euroregiónu Beskydy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. apríla 2022 - Združenie „Región Beskydy“ vyzýva na podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERR...

Prvá správa o činnosti Európskej prokuratúry

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Európska prokuratúra (EPPO)  vydala prvú výročnú správu o svojej činnosti za rok 2021: Za prvých 7 mesiacov svojej činnosti Európska prokuratúra vyšetrovala prípady, kde hodnota celkovej odhadovanej škody na rozpočte EÚ predstavuje 5,4 miliardy EUR

Pripravuje sa nová výzva v Interreg V-A SK-CZ 2014-2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. apríla 2022 –  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Interreg V-A SK-CZ pripravuje novú výzvu zameranú na cezhraničné projekty v oblasti zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírod...

Usmernenie č. 5 k 32. výzve v operačnom programe Kvalita životného prostredia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. apríla 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo 13.4.2022 Usmernenie č.5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32.

Dotácie na stravu sa upravia a doplatok dostanú školy i spätne

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. apríla 2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravilo poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácie na stravu). Školy budú môcť získať mimoriadny doplatok dotácie aj spätne. 

Partnerský dialóg pri príprave regionálnych eurofondov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. apríla 2022 – Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci projektu Partnerstvo spolu so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyrazili do regiónov. Regionálne samosprávy a...

Po energiách samosprávam zdražejú aj eurofondové projekty

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. apríla 2022 – V súvislosti s tohto týždňovým schválením návrhu stratégie spolufinancovania eurofondov 2021-2022 vládou SR sa EURACTIV zameral bližšie na otázku spolufinancovania eurofondových projektov zo strany prijímateľov – sam...

ÚVO spojil sily v boji proti korupcii s Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák podpísal dnes 4.4.2022 memorandum o spolupráci s predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Zuzanou Dlugošovou.

Mimoriadna výzva „Vyšehrad 4 Ukrajina“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 4. apríla 2022 – Medzinárodný vyšehradský fond zverejnil výzvu na zmiernenie dopadov vojny na utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny do krajín V4. O grant sa môžu uchádzať samosprávy, školy, zdravotnícke zariadenia, detské domovy, mimov...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.