Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Akcie typu "Meet the buyer"

Dátum: Rubrika: Články

Akcia typu „Meet the buyer“, voľne preložené ako „Poznajte svojho obstarávateľa“, predstavuje neformálny spôsob komunikácie obstarávateľa s dodávateľmi, ktorého hlavným cieľom je zoznámiť potenciálneho dodávateľa s plánmi obstarávateľa. Konzultácie s dodávateľmi v rôznych formách majú, najmä v zahraničí, dlhoročnú tradíciu a sú veľmi odporúčanou formou prieskumu trhu či alternatívou k prípravnej trhovej konzultácii, ktorá sa už týka konkrétnej verejnej zákazky. Od vydania smerníc EÚ z roku 2014 sú všeobecne veľmi odporúčaným a postupne aj častejšie používaným prostriedkom pred zahájením obstarávania. Tieto akcie môžu organizačne nenáročným spôsobom podporiť strategické nakupovanie a následne aj širšiu súťaž medzi dodávateľmi. 

Formu komunikácie obstarávateľa s dodávateľmi upravovala už predchádzajúca smernica EÚ z roku 2004 ako tzv. "technický dialóg". Dlhoročnú zahraničnú tradíciu majú akcie typu Meet the buyer (ďalej len "MTB") ako forma komunikácie obstarávateľa smerom k dodávateľom spočívajúca najmä v prezentácii plánovaných investícií s cieľom informovať dodávateľa o zámeroch a prioritách obstarávateľa pre určité obdobie, prípadne v určitom segmente. Okrem toho, obstarávateľ touto formou môže avizovať zámer využitia nových postupov, stratégií, aktualizovaných obchodných podmienok a podobne. Obstarávateľ tak má možnosť na akcii MTB predstaviť potenciálnym dodávateľom súhrnne verejné zákazky plánované na určité obdobie alebo s nimi diskutovať o koncepčných zmenách v obstarávaní pre konkrétne typy investícií a získať tak vhodnú spätnú väzbu. Dodávateľom zároveň informácie o plánoch obstarávateľa umožnia efektívnejšie riadiť svoje kapacity. Občas sú akcie konané aj ako príležitosť pre širší okruh dodávateľov a obstarávateľov s označením "Meet the sellers". Možno tak zhrnúť, že formy MTB môžu byť ľubovoľné, a tým aj označenie, samozrejme, prispôsobené podľa situácie a preferencie organizátora.
Na rozdiel od príbuzného inštitútu prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len "PTK") nie je spôsob komunikácie medzi obstarávateľom a dodávateľmi formou MTB českým zákonom č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ďalej len "ZZVZ") a ani ekvivalentným slovenským zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") akokoľvek definovaný. Nakoniec ani smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES(ďalej len "smernica 2014/24/EÚ") akcie tohoto typu nijak nekoriguje. Táto skutočnosť je daná najmä absenciou potreby ustanovovať bližšie pravidlá komunikácie obstarávateľa s účastníkmi trhu vo fáze, kedy sú iba identifikované a oznamované plány obstarávateľa (typicky pre určité obdobie) a tok informácií je oproti PTK smerovaný najmä zo strany obstarávateľa voči trhu bez potenciálneho dopadu na nastavenie súťažných podmienok. Možno predpokladať, že v rámci akcie MTB prebieha tiež voľná diskusia medzi obstarávateľom a potenciálnymi dodávateľmi. V porovnaní s povahou informácií tradične vyťažovanými prostredníctvom PTK však majú informácie získané v rámci akcie MTB iba základnú povahu. Regulácia akcií MTB z pohľadu práva verejného obstarávania tak úplne logicky nie je potrebná, pretože ­poten­ciálny ­negatívny vplyv na hospodársku súťaž medzi dodávateľmi budúcich verejných zákaziek, ktoré sú prostredníctvom MTB avizované, je minimálny.

 INVESTIČNÉ PLÁNY OBSTARÁVATEĽA

                     

                           

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.