Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Dôsledky vyčerpania maximálneho množstva a/alebo hodnoty predmetu dodania v zmysle rámcovej dohody

Dátum: Rubrika: Články

Rámcové dohody sú mimoriadne významným prostriedkom verejných nákupov, prostredníctvom kumulácie kúpnej sily, čo má za dôsledok okrem pozitívnych vplyvov na nákupné ceny aj negatívne vplyvy na hospodársku súťaž. Tieto negatívne vplyvy najmä v oblasti prístupu malých a stredných podnikov k verejným zákazkám spôsobujú, že rámcové dohody musia byť dôsledne monitorované z pohľadu dodržiavania pravidiel verejného obstarávania, najmä princípu transparentnosti. V tomto príspevku by sme chceli poukázať na dôsledky vyčerpania maximálneho množstva a/alebo hodnoty predmetu dodania v zmysle rámcovej dohody ako jedného z najdôležitejších aspektov popisujúcich rozsah rámcovej dohody, ktorý determinuje záujem trhu o uzatvorenie rámcovej dohody.

Zo samotného znenia smerníc vo verejnom obstarávaní, konkrétne recitály 59 až 62 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len "smernica 2014/24/EÚ") vyplýva, že kumulácia kúpnej sily verejného sektora v podobe rámcových dohôd, ktoré predstavujú spájanie a centralizáciu obstarávania sa musia dôkladne monitorovať, aby sa zamedzilo nadmernej koncentrácii kúpnej sily a tajným dohodám a aby sa zachovala transparentnosť a hospodárska súťaž, ako aj príležitosti na prístup na trh pre malé a stredné podniky. Podľa § 6 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"), ktorý korešponduje s čl. 5 ods. 5 smernice 2014/24/EÚ sa predpokladaná hodnota rámcovej dohody určuje ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa plánujú zadať na základe rámcovej dohody. Podľa štandardného formulára oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1986 z 11. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú štandardné vzory pre uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 842/2011 (ďalej len "Vykonávacie nariadenie"), verejný obstarávateľ uvádza v oddieli II v položke II. 1.5. celkovú odhadovanú hodnotu uzatváranej zmluvy, pričom na tomto mieste je uvedené spresnenie, že v prípade rámcových dohôd alebo dynamických nákupných systémov - [ide] o celkovú odhadovanú maximálnu hodnotu za celé obdobie trvania rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému. Tieto zdanlivo marginálne uvádzané okolnosti majú pre prax v prípade rámcových dohôd absolútne zásadný význam, pokiaľ ide o ich pla
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.