Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Fiktívne odvolanie proti fiktívnemu rozhodnutiu o zamietnutí námietok

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Názov príspevku by mohol tiež znieť: "Uchádzač vyhral námietky". Logicky, nepodal námietky a napriek tomu Rada UVO rozhoduje o jeho odvolaní, pričom uchádzač žiadne odvolanie nepodal. Pritom však odvolanie podal Kontrolovaný. Rada v konaní č. 2937-9000/2021, 4108-9000/2021 z 18. marca 2021 práve o takomto prípade rozhodovala a rozhodovala o odvolaní uchádzača na Radu UVO, ktoré uchádzač na Radu nikdy nepodal.
V rámci rozhodnutia Rada UVO uviedla, že v prípade vydania fiktívneho rozhodnutia, t.j. prípadu, keď v prvom stupni v rámci konania o podaných námietkach nestihne Úrad pre verejné obstarávanie rozhodnúť v zákonnej 30-dňovej lehote vždy posudzuje Rada UVO podané námietky nanovo a rozhoduje meritórne vo veci. Na základe uvedeného, aj keď Úrad by vydal rozhodnutie v konaní o námietkach neskôr, Rada UVO vždy bude posudzovať meritórne podané námietky a nebude na neskoro vydané rozhodnutie o námietkach prihliadať.

Právne posúdenie odvolania Radou UVO

94. Pokiaľ ide o procesné náležitosti podaného odvolania, rada v prvom rade uvádza, že kontrolovaný doručil odvolanie smerujúce proti rozhodnutiu úradu, ktorým úrad rozhodol o námietkach navrhovateľa tak, že podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zrušil rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení ponuky navrhovateľa a nariadil kontrolovanému znovu vyhodnotiť ponuku navrhovateľa z hľadiska mimoriadne nízkej ponuky, t. j. úrad námietkam navrhovateľa „vyhovel“.

95. Rada v tejto súvislosti poukazuje na tvrdenie kontrolovaného v odvolaní, ktorý uvádza, že úrad vydal rozhodnutie o námietkach navrhovateľa po uplynutí zákonom ustanovenej lehoty, a že z tohto dôvod kontrolovaný nebol povinný s podaním odvolania zložiť kauciu. Kontrolovaný    v tejto súvislosti uvádza, že kompletná dokumentácia k predmetnej zákazke v origináli bola doručená úradu dňa 29. 12. 2020.

96. Preskúmaním administratívneho spisu úradu z konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok rada zistila, že námietky navrhovateľa boli doručené úradu dňa 23. 12. 2020. Z administratívneho spisu úradu ďalej vyplýva, že kontrolovaný doručil dňa 26. 12. 2020 informáciu, že úradu vytvoril prístup k elektronickej časti dokumentácie k danej zákazke v informačnom systéme EVO, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje elektronická komunikácia v predmetnej verejnej súťaži a dňa 29. 12. 2020 doručil kontrolovaný úradu listinnú časť dokumentácie k predmetnej zákazke. Na základe uvedeného rada konštatuje, že kompletná dokumentácia bola doručená úradu dňa 29. 12. 2020.Informácia, ktorú úrad uviedol v bode 39 rozhodnutia o námietkach, cit: „Kontrolovaný doručil úradu 29. 12. 2020 písomné vyjadrenie kontrolovaného k podaným námietkam a predložil kompletnú dokumentáciu k predmetnej zákazke a 31. 12. 2020 doručil úradu informáciu o tom, že zriadil úradu prístup do elektronickej časti dokumentácie v informačnom systéme EVO.“, teda nezodpovedá obsahu administratívnehospisu z konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok.

97. Z administratívneho spisu úradu rada ďalej zistila, že úrad vydal odvolaním napadnuté rozhodnutie o námietkach, ktorým „vyhovel“ námietkam navrhovateľa, dňa 01. 02. 2020.

98. Vychádzajúc z § 175 ods. 5 prvá veta zákona o verejnom obstarávaní, z ktorého vyplýva, že úrad rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu, rada konštatuje, že lehota na rozhodnutie úradu o námietkach navrhovateľa začala plynúť dňa 30. 12. 2020 a posledný deň tejto lehoty uplynul vo štvrtok 28. 01. 2021.

99. Rada v tejto súvislosti poukazuje na ustanovenie § 175 ods. 6 prvá veta zákona o verejnom obstarávaní: Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nevydá rozhodnutie v lehote podľa odseku 5, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým námietky zamietol, a že proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie; za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 5 a za deň doručenia odvolania sa v tomto prípade považuje štvrtý deň odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 5. Na základe uvedeného rada konštatuje, ževdôsledku márneho uplynutia lehotyna vydanie rozhodnutia úradu o námietkach navrhovateľa je potrebné konštatovať, že úrad vydal rozhodnutie, ktorým zamietol námietky navrhovateľa, ktoré bolo doručené účastníkom konania dňa 31. 01. 2021, a súčasne je potrebné konštatovať, že proti tomuto rozhodnutiu o zamietnutí námietok navrhovateľa bolo podané odvolanie, ktoré bolo doručené úradu dňa 01. 02. 2021.

100. Z uvedeného vyplýva, že v predmetnej veci boli rade doručené dve odvolania, a to:

  • odvolanie kontrolovaného, ktoré bolo doručené úradu dňa 15. 02. 2021, a ktoré smeruje proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal dňa 01. 02. 2021, aktorým „vyhovel“ námietkamnavrhovateľa (ďalej aj „faktické rozhodnutie“) a
  • odvolanie, ktoré bolo doručené úradu dňa 01. 02. 2021 (ďalej aj „fiktívne odvolanie“),a ktoré smeruje proti rozhodnutiu, ktoré bolo vydané márnym uplynutím lehoty na rozhodnutie, aktorým úrad zamietol námietky navrhovateľa (ďalej aj „fiktívne rozhodnutie“).

101. Čo sa týka odvolania kontrolovaného, rada konštatuje, že odvolanie bolo podané účastníkom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, pričom kontrolovaný

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.