Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Jednotná príručka pre eurofondové verejné obstarávanie - verzia 2

Dátum: Rubrika: Články

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, konkrétne jej verzia 1, bola vydaná s účinnosťou od 15. júna 2021 a zaviedla jednotné pravidlá pre zadávanie a kontrolu zákaziek financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 (ďalej len „EŠIF“). Jednotná príručka zrušila doterajšie separátne príručky pre jednotlivé operačné programy a ako každá aktualizácia centrálnych pravidiel pre kontrolu eurofondových zákaziek priniesla viaceré zjednodušenia. S účinnosťou veľkej novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmena doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), t. j. od 31. marca 2022 bolo nevyhnutné príručku aktualizovať a zohľadniť novinky vyplývajúce z novely, a to najmä nové pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou, vypustenie povinnej kontroly ÚVO v prípade nadlimitných zákaziek a vyňatie dotovaných osôb, ktoré získajú viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku od verejného obstarávateľa, z pod pôsobnosti ZVO. Cieľom tohto článku je predstaviť také zmeny z verzie 2 Jednotnej príručky, ktoré menia doterajšie pravidlá hry, prípadne vysvetliť, prečo boli určené niektoré pravidlá (aj keď v minimálnej miere) nad rámec ustanovení ZVO, a to v záujme posilnenia transparentnosti a širšej hospodárskej súťaže.

ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA VERZIE 2 JEDNOTNEJ PRÍRUČKY 
Od 31. marca 2022 je povinnosť zadávať podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou (s výnimkou prípadov ustanovených ZVO) prostredníctvom elektronickej platformy, ktorej správcom je Úrad vlády SR a fakticky ide o delimitovaný systém EVO. Prijímateľ však nie je podľa prechodných ustanovení ZVO do 31. januára 2023 pri verejných obstarávaniach, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. januára 2023, povinný používať elektronickú platformu, ak na úkony, ktoré majú byť vykonané prostredníctvom elektronickej platformy, použije elektronický prostriedok podľa § 20 ZVO, t.j. aj ten elektronický komerčný prostriedok, na ktorý bol daný prijímateľ zvyknutý.
Jednotná príručka pochopiteľne prevzala nové názvoslovie spojené s podlimitnými zákazkami v znení novely, a tak podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska boli upravené na zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby a podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska premenované na bežný postup pre podlimitné zákazky. Procesné postupy spojené s podlimitnými zákazkami však až také podstatné zmeny nezaznamenali (okrem zákaziek na služby podľa
Zákazkám s nízkou hodnotou sa výrazne zvýšili horné finančné limity, ktoré sa od 31. marca 2022 pohybujú v nasledujúcich číslach:

a) Zákazky s nízkou hodnotou na tovary, okrem potravín, a služby, okrem služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO, sa pohybujú od 10 000 eur bez DPH do 100 000 eur bez DPH, ak sú zadávané verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO (napr. ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy); ďalej od 10 000 eur bez DPH do 180 000 eur bez DPH, ak sú zadávané verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) ZVO (napr. samospráva).

b) V prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO sú zákazky s nízkou hodnotou vo finančnom limite od 10 000 eur bez DPH do 400 000 eur bez DPH a napokon v prípade stavebných prác je aktuálny limit pre zákazku s nízkou hodnotou v kontexte „veľkej“ novely od 10 000 eur bez DPH do 300 000 eur bez DPH.

Také jednoduché to však nie je, pretože skôr uvedené finančné limity sú rozdelené do dvoch kategórií a každá kategória má svoje osobitné pravidlá. Pre účely príručky bolo rozdelenie zákaziek s nízkou hodnotou vyplývajúce z novely ZVO označené ako zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu a zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu.

Aké sú pravidlá uplatňujúce sa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO?

Zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu sú zadávané formou prieskumu trhu, pričom v tejto súvislosti bolo zachované pravidlo, podľa ktorého možno určiť úspešného uchádzača a predpokladanú hodnotu zákazky aj jedným úkonom, čo verejnému obstarávateľovi šetrí drahocenný čas. V prípade voľby tohto postupu musí prijímateľ disponovať minimálne dvomi ponukami, keďže okrem úspešného uchádzača určuje zároveň predpokladanú hodnotu zákazky. Prijímateľ vo výzve na predkladanie ponúk adresovanej záujemcom prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy v tomto prípade neuvádza, že ide výlučne o určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Ak prijímateľovi neboli predložené dve ponuky, možno pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky použiť aj cenové ponuky identifikované cez webové rozhranie alebo identifikovať obdobnú zákazku pomocou Centrálneho registra zmlúv a spolu s ponukou predloženou na základe výzvy na predkladanie ponúk určiť takto z cenových údajov predpokladanú hodnotu zákazky.

Ako procesne zadávať zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu? Prijímateľ vypracuje výzvu na predkladanie ponúk, v rámci ktorej uvedie najmä svoju identifikáciu, jednoznačnú, podrobnú a úplnú špecifikáciu predmetu zákazky opísanú nediskriminačným spôsobom (vrátane kódu CPV), podmienky účasti (ak ich stanovuje), predpokladanú hodnotu zákazky (ak bola určená v samostatnom postupe), platobné podmienky, podmienky realizácie zmluvy (najmä lehotu na rea­lizáciu zmluvy a miesto jej realizácie), kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, presnú lehotu na predkladanie ponúk. Vo výzve na predkladanie ponúk prijímateľ uvedie všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zákazky a na vypracovanie ponuky.

Výzvu na predkladanie ponúk zašle prijímateľ minimálne trom vybraným záujemcom prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy alebo prijímateľ môže prieskum trhu realizovať aj identifikovaním minimálne troch záujemcov a ich cenových ponúk (napr. cez webové rozhranie - c

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.