Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Kto ako obstarával a kto koľko vyhral v roku 2021

Dátum: Rubrika: Články

Oblasť verejného obstarávania si na Slovensku minulý rok zažilo mimoriadne turbulentné obdobie. Pôvodný návrh zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý mal ambíciu zrušiť akékoľvek pravidlá pri zákazkách, ktoré nedosahovali hodnotu nadlimitnej zákazky, bol kompromisom prepracovaný. Druhý rok pandemickej situácie obmedzil aj vyhlasovanie nových zákaziek. Negatívny dopad mal aj mimoriadny nárast trhových cien stavebných materiálov. Napriek týmto negatívnym javom však verejní obstarávatelia zabezpečovali pokrytie svojich investičných aj prevádzkových potrieb vyhlasovaním nových súťaží. V tomto článku sa zaoberáme vybranými ukazovateľmi verejného obstarávania za rok 2021. Kto koľko obstarával a nakoľko bol úspešný? Na to sa zameriame v nasledujúcich hodnoteniach. 

KOMPLEXNÝ POHĽAD NA ROK 2021
Predchádzajúci rok bol pre oblasť verejného obstarávania veľmi plodný v počte a aj objeme vyhlásených zákaziek. Pre potreby analýzy sme použili dáta zverejnené v informačnom systéme TRANSPAREX, ktoré vychádzajú z informácií o všetkých vyhlásených, ukončených a zrušených zákazkách zverejnených vo vestníku verejného obstarávania, elektronickom kontraktačnom systéme a súhrnných správ. Zahrnuté sú tiež informácie o všetkých predložených ponukách (úspešné, neúspešné alebo vylúčené) pri zákazkách realizovaných zverejnením vo vestníku verejného obstarávania a elektronickom kontraktačnom systéme.
Ďalej (obr. 1) uvádzame komplexnú sumarizáciu všetkých verejných obstarávaní, zákaziek realizovaných všetkými postupmi vrátane zákaziek s nízkou hodnotou, elektronického trhoviska alebo zákaziek realizovaných vyhlásením vo vestníku verejného obstarávania.
Obrázok 1
Celková sumarizácia verejného obstarávania v roku 2021
TOP 5 OBSTARÁVATEĽOV PODPORUJÚCICH ČESTNÚ HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ
Vo verejnom obstarávaní je jedným zo znakov čestnej hospodárskej súťaže počet predložených ponúk alebo inak povedané, počet uchádzačov, ktorí sa súťaže zúčastnia. Pre potreby analýzy sme sa zamerali len na podlimitné a nadlimitné zákazky vyhlásené zverejnením vo vestníku verejného obstarávania, keďže práve tieto druhy postupov zadávania zákaziek sú pre vyhodnotenie kvality konkurenčného prostredia smerodajné. Aby bola zabezpečená porovnateľnosť verejných obstarávateľov, do štatistiky boli zahrnutí len tí, ktorí vyhlásili viac než 10 verejných obstarávaní zverejnením vo vestníku verejného obstarávania.
Tabuľka 1
Top 5 obstarávateľov podporujúcich čestnú hospodársku súťaž
(Zdroj: www.transparex.sk)

Poradie

Názov verejného obstarávateľa

Priemer predložených ponúk celkom

1.

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

6,00

2.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

5,91

3.

Slovenská pošta, a.s.

5,68

4.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

5,00

5.

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

5,00

V tomto kontexte sme sa však pozreli aj na verejných obstarávateľov, ktorí realizujú súťaže s najnižším priemerným počtom predložených ponúk. Nimi realizované verejné obstarávania vykazujú minimálnu úroveň konkurenčného prostredia.
Tabuľka 2
Top 5 obstarávateľov nepodporujúcich čestnú hospodársku súťaž zdroj
(Zdroj: www.transparex.sk)

Poradie

Názov verejného obstarávateľa

Priemer predložených ponúk celkom

1.

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

1,03

2

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.

1,22

3

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

1,36

4

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

1,53

5

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

1,64

TOP 10 NAJLEPŠÍCH HOSPODÁROV
Jedným z dôležitých ukazovateľov je vyhodnotenie dosahovaných úspor vo verejnom obstarávaní. Tie sú vypočítané ako rozdiel medzi výškou predpokladanej hodnoty zákazky a výškou cenovej ponuky úspešného uchádzača. Vo všeobecnosti je akceptovaný názor, že čím je silnejšie konkurenčné prostredie, tým sú dosahované nižšie ponukové ceny.
Pri pohľade na dlhodobý vývoj je zrejmé, že v roku 2021 boli celkovo dosiahnuté vyššie úspory oproti roku 2020 o 2,72%. Celkové priemerné úspory dosahovali výšku 14,51%, čo je pre oblasť verejného obstarávania veľmi pozitívna správa. Napriek tomu na Slovensku pôsobí viacero verejných obstarávateľov, ktorí v súťažiach dosahujú podstatne vyššie úspory.
Obrázok 2
Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní 2014 - 2021
V ďalšej analýze sme sa zamerali nie na výšku dosahovaných úspor. Za pozornosť však nestojí len celková priemerná dosahovaná výška úspor, ale najmä rozdelenie výšky úspor pri zákazkách, pri ktorých bola využitá elektronická aukcia ("ďalej len EA") a pri zákazkách, kde aukcia použitá nebola:

 

Názov verejného obstarávateľa

Zákazky bez EA

Zákazky s EA

Celkovo Priemer úspor v %

Poradie

Úspory v %

Počet zákaziek

Úspory v %

Počet zákaziek

1.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.